Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2010

Κλιματική αλλαγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών απ' όσο είχε υποσχεθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται στο χρονοδιάγραμμα που είχε προβλέψει για να μειώσει τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων έως το 2012. Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής φαίνεται ότι τα 25 κράτη μέλη που έχουν στόχους μείωσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους.

Η Επίτροπος της ΕΕ Connie Hedegaard, αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίστηκε στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν αναλάβαμε απλώς δεσμεύσεις βάσει του Πρωτοκόλλου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υφήλιος μπορεί να υπολογίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, οδεύουμε προς την υπερκάλυψη των στόχων.»

Δεσμεύσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τα 15 κράτη μέλη που αριθμούσε η ΕΕ την εποχή της έγκρισής του δεσμεύθηκαν να μειώσουν συλλογικά τις οικείες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων κατά την περίοδο 2008-2012 κατά 8% κατά μέσον όρο σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους που επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς (του 1990, στις περισσότερες περιπτώσεις). Η συλλογική αυτή δέσμευση μετατράπηκε σε διαφορετικό εθνικό στόχο για τις εκπομπές κάθε κράτους μέλους της ΕΕ-15, ο οποίος είναι δεσμευτικός σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Δεν υπάρχει συλλογικός στόχος για τις εκπομπές της ΕΕ-27. Δέκα από τα δώδεκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 έχουν αναλάβει μεμονωμένα δεσμεύσεις βάσει του Πρωτόκολλου για μείωση των εκπομπών τους μέχρι το διάστημα 2008-2012 κατά 6% ή 8% έναντι των επιπέδων του έτους αναφοράς. Μόνο η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν στόχο όσον αφορά τις εκπομπές.

Η πορεία των εκπομπών μέχρι σήμερα

Όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2010 (βλ. δελτίο Τύπου IP/10/659), οι εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων στην EΕ-15 το 2008 – το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία – διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κατά 6,9% χαμηλότερα εκείνων του έτους αναφοράς, παρόλο που το ίδιο διάστημα η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ-15 ήταν περίπου 45%. Στο σύνολο της EΕ-27, οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 14,3% από το έτος αναφοράς μέχρι το 2008.

Σε χωριστή έκθεση, κατά προσωρινή εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η απότομη πτώση των εκπομπών το 2009 οφείλεται στην οικονομική κατάσταση. Εκτιμάται ότι, το 2009, τα επίπεδα των εκπομπών στην EΕ-15 ήταν κατά 12,9% χαμηλότερα εκείνων του έτους αναφοράς, ενώ στην EΕ-27 ήταν κατά 17,3% χαμηλότερα εκείνων του 1990.

Προβλέψεις για την EΕ-15 και την EΕ-27

Για την EΕ-15, από την έκθεση προόδου που συνέταξε η Επιτροπή1 προκύπτει ότι ο μέσος όρος των συνολικών εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων την περίοδο δέσμευσης 2008-2012 θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κατά περίπου 14,2% χαμηλότερα εκείνων του έτους αναφοράς, εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τα σχέδιά τους για αγορά διεθνών πιστωτικών μορίων εκπομπών και για δραστηριότητες δάσωσης και αναδάσωσης.

Με τις υφιστάμενες πολιτικές και μέσα – δηλ. όσα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή – αναμένεται να επιτευχθούν μειώσεις εκπομπών της τάξης του 10,4% έναντι των επιπέδων του έτους αναφοράς. Επιπροσθέτως, τα σχέδια 10 κρατών μελών της EΕ-15 να αγοράσουν πιστωτικά μόρια εκπομπών στο πλαίσιο των αγορακεντρικών μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω περικοπή κατά 2,7%, με αποτέλεσμα να φθάσει η συνολική μείωση το 13,2%2 περίπου. Συμπληρωματική μείωση κατά 1,0% θα μπορούσε να προέλθει από τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες δάσωσης και αναδάσωσης, οι οποίες δημιουργούν βιολογικές «καταβόθρες» που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Σε επίπεδο EΕ-27, και τα 10 κράτη μέλη της EΕ-12 που έχουν στόχο του Κιότο θα τηρήσουν μάλλον τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου για μείωση κατά 6 ή 8% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους αναφοράς, ενδέχεται μάλιστα να πετύχουν και καλύτερες επιδόσεις.

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στην έκθεση δείχνουν την αθροιστική επίδραση της οικονομικής ύφεσης στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων.

Διαφορές από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Η έκθεση της Επιτροπής διαφέρει ελαφρώς, ως προς την προσέγγισή της, από την έκθεση που δημοσίευσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην οποία αξιολογεί την πρόοδο της ΕΕ στην τήρηση των δεσμεύσεων του Κιότο. Ενώ στην έκθεση της Επιτροπής έχουν συνεκτιμηθεί οι πραγματικές εκπομπές και οι προβλέψεις μέχρι το τέλος της περιόδου δέσμευσης 2008-2012, η ανάλυση του ΕΟΠ σε επίπεδο κρατών μελών βασίζεται μόνο στις πραγματικές εκπομπές του έτους 2008. Οι δύο εκθέσεις πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των ανωτέρω διαφορετικών παραδοχών ώστε να κατανοούνται οι διαφορές εκτιμήσεως που παρουσιάζεται σε κάθε μία από αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η έκθεση προόδου που συντάχθηκε από την Επιτροπή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Αρχική ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Προβλεπόμενες εκπομπές στην EΕ-27 από τομείς που δεν υπάγονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, ως ετήσιες μέσες τιμές της περιόδου 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων Κιότο. Έκθεση της Επιτροπής. COM(2010) 569.

2 :

Στρογγυλευμένος αριθμός


Side Bar