Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Bruxelles, den 12. oktober 2010

Klimaændringer: EU gennemfører større ned­skæringer i drivhusgasemissionerne end lovet.

Den Europæiske Union er forud for tidsplanen i indsatsen for at opfylde sit løfte om nedskæringer i drivhusgasemissionerne inden 2012. Kommissionens årlige rapport viser, at de 25 medlemsstater med emissionsreduktionsmål i henhold til Kyoto-protokollen vil opfylde deres forpligtelser.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, sagde: "Den Europæiske Union har ikke bare skrevet under på Kyotoprotokollen, vi har ikke bare indgået en forpligtelse. Tallene viser, at verden kan stole på EU: vi holder, hvad vi lover. I dette tilfælde er vi faktisk på vej mod at yde mere, end vi har lovet."

Kyotoforpligtelserne

I henhold til Kyoto-protokollen forpligtede de 15 lande, der var medlemmer af EU på tidspunktet for protokollens vedtagelse, sig til i perioden 2008-2012 at skære deres samlede drivhusgasemissioner ned med 8 % i forhold til niveauet i det valgte basisår (som for de fleste landes vedkommende er 1990). Denne kollektive forpligtelse er omsat til differentierede nationale emissionsmål for hver af disse 15 medlemsstater. Målene er bindende i henhold til EU-lovgivningen.

Der er ikke fastsat noget kollektivt mål for de 27 medlemsstater som helhed (EU27). Ti ud af de tolv medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, har individuelle forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen, som betyder, at de i perioden 2008-2012 skal skære deres emissioner ned med henholdsvis 6 % eller 8 % i forhold til niveauerne i basisåret. Kun Cypern og Malta har ingen emissionsmål.

Emissionerne til dato

Som meddelt i juni 2010 (se IP/10/659) var drivhusgasemissionerne i EU15 i 2008 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for – 6,9 % lavere end basisniveauerne, selv om økonomien i EU15 voksede med ca. 45 % i løbet af samme periode. I EU27 faldt emissionerne med 14,3 % mellem basisåret og 2008.

I en særskilt rapport vurderer Det Europæiske Miljøagentur foreløbig, at emissionerne i 2009 faldt kraftigt på grund af den økonomiske situation. I 2009 skønnes det, at emissionerne i EU15 var 12,9 % lavere end basisniveauerne, og at de i EU27 lå 17,3 % under niveauet i 1990.

Prognoserne for EU15 og EU27

For EU15 viser Kommissionens rapport1, at de samlede drivhusgasemissioner i gennemsnit for forpligtelsesperioden 2008-2012 vil ligge 14,2 % lavere end i basisåret, hvis medlemsstaternes gennemfører deres planer om at købe internationale emissionskreditter og om nyplantning og genplantning af skov.

Eksisterende politikker og foranstaltninger – dvs. dem, der allerede er iværksat – forventes at resultere i emissionsnedskæringer på 10,4 % i forhold til basisniveauerne. Derudover vil planer i 10 af EU15-medlemsstaterne om at købe emissionskreditter under Kyotoprotokollens markedsbaserede ordninger føre til en yderligere nedskæring på 2,7 %, og dermed når den samlede nedskæring op på ca. 13,2 %2. Planlagt nyplantning og genplantning af skov, hvorved der dannes biologiske ”dræn”, som absorberer CO2 fra atmosfæren, vil kunne bidrage med en yderligere nedskæring på 1,0 %.

Hvad angår EU27 vil alle 10 af de EU12-medlemsstater, der har et Kyotomål, sandsynligvis opfylde eller endda overopfylde deres mål om en nedskæring på 6 eller 8 % i forhold til basisniveauerne.

De prognoser, der fremlægges i rapporten, viser den kumulative virkning af den økonomiske afmatning på faldet i drivhusgasemissionerne.

Forskelle mellem Kommissionens og Miljøagenturets rapporter

Kommissionens rapport adskiller sig en smule, for så vidt angår metoden, fra den rapport, som Det Europæiske Miljøagentur i dag offentliggør om EU's fremskridt hen imod Kyotomålene. Mens Kommissionens rapport tager faktiske emissioner og prognoser frem til slutningen af forpligtelsesperioden 2008-2012 i betragtning, bygger den analyse, som Miljøagenturet har gennemført på medlemsstatssniveau, udelukkende på de faktiske emissioner i 2008. De to rapporter skal læses i lyset af disse forskellige forudsætninger, for at man kan forstå forskellene mellem deres vurderinger.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens statusrapport findes på:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

GD Miljø's websted for klimaændringer:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Det Europæiske Miljøagenturs pressemeddelelse:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

gnoser over emissionerne i EU27 for sektorer uden for emissionshandelsordningen, udtrykt som årligt gennemsnit i perioden 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Fremskridt mod Kyotomålene. Kommissionens rapport. KOM(2010) 569.

2 :

Afrundet.


Side Bar