Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

V Bruselu dne 12. října 2010

Změna klimatu: Evropská unie snižuje emise ještě více, než slíbila

Evropská unie dosáhne svého cíle snížit emise skleníkových plynů již před rokem 2012. Z výroční zprávy Komise vyplývá, že 25 členských států svým závazkům na snížení emisí podle Kjótského protokolu dostojí.

Komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaardová prohlásila: „Evropská unie Kjótský protokol nejenom podepsala a její členské státy přijaly závazky v rámci protokolu, ale EU svými činy i prokazuje, že se svět na ni může spolehnout, protože své sliby skutečně plní. V tomto případě své závazky dokonce překročíme.“

Závazky z Kjóta

Podle Kjótského protokolu se 15 zemí, které byly členskými státy EU v době schválení Kjótského protokolu, zavázalo snížit své společné emise skleníkových plynů v letech 2008–2012 průměrně o 8 % ve srovnání s určeným výchozím rokem (ve většině případů je jím rok 1990). Tento společný závazek byl převeden na různé vnitrostátní cíle snižování emisí v jednotlivých státech EU-15, přičemž tyto cíle jsou podle evropských právních předpisů závazné.

Společný cíl pro emise v zemích EU-27 neexistuje. Deset ze dvanácti členských států, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, má v rámci Kjótského protokolu individuální závazky na snížení emisí v období 2008–2012 o 6 % nebo o 8 % oproti úrovni výchozího roku. Žádný cíl na snížení emisí nemá pouze Kypr a Malta.

Emise do dnešního dne

Jak bylo oznámeno v červnu 2010 (viz IP/10/659), byly emise skleníkových plynů v zemích EU-15 v roce 2008 (posledním roce, pro nějž jsou k dispozici úplné údaje) o 6,9 % nižší než úrovně výchozího roku přesto, že hospodářství zemí EU-15 za stejné období vzrostlo o přibližně 45 %. V zemích EU-27 jako celku se emise mezi výchozím rokem a rokem 2008 snížily o 14,3 %.

Evropská agentura pro životní prostředí ve své samostatné zprávě předběžně odhaduje, že prudký pokles emisí v roce 2009 byl způsoben hospodářskou situací. Podle odhadů byly emise zemí EU-15 v roce 2009 o 12,9 % nižší než úrovně výchozího roku a emise zemí EU-27 o 17,3 % nižší než v roce 1990.

Prognózy pro EU-15 a EU-27

Pokud jde o země EU-15, ukazuje zpráva Komise o pokroku1, že celkové emise skleníkových plynů budou za období 2008–2012 v průměru o 14,2 % pod úrovněmi výchozího roku, pokud budou členské státy pokračovat v plánech na nákup mezinárodních emisních kreditů a na zalesňování a obnovu lesů.

Očekává se, že stávající (tj. již uskutečněné) politiky a opatření přinesou snížení emisí o 10,4 % oproti úrovním výchozího roku. Plány deseti členských států EU-15 na nákup emisních kreditů v rámci tržních mechanismů Kjótského protokolu by navíc znamenaly další snížení o 2,7 %, čímž by bylo dosaženo celkového snížení přibližně o 13,2 %2. Plánované zalesňování a obnova lesů, které vytvářejí biologické „nádrže“ absorbující oxid uhličitý z ovzduší, by přispělo k dalšímu snížení emisí o 1,0 %.

Pokud jde o země EU-27, pravděpodobně všech deset členských států z EU-12, které přijaly závazek podle Kjótského protokolu, splní nebo překročí cíl snížit emise o 6 nebo 8 % oproti úrovním výchozího roku.

Prognózy uvedené ve zprávě ukazují kumulativní účinek hospodářské recese na snižování emisí skleníkových plynů.

Rozdíly oproti zprávě EEA

Zpráva Komise se ve svém přístupu nepatrně liší od zprávy zveřejněné dnes Evropskou agenturou pro životní prostředí, v níž se posuzuje pokrok EU při plnění závazků z Kjóta. Zatímco zpráva Komise zohledňuje skutečné emise a prognózy do konce období závazku 2008–2012, je analýza na úrovni členských států předložená agenturou EEA založena pouze na skutečných emisích v roce 2008. Aby bylo možno porozumět rozdílům v hodnoceních předložených v těchto dvou zprávách, je třeba tyto rozdílné přístupy vzít v úvahu.

Další informace:

Zpráva Komise o pokroku je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Internetové stránky GŘ pro životní prostředí týkající se změny klimatu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Tiskové prohlášení Evropské agentury pro životní prostředí:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Projected EU-27 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu. Zpráva Komise KOM(2010) 569.

2 :

Zaokrouhleno.


Side Bar