Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1315

Брюксел, 12 октомври 2010 г.

Климатичните изменения: Европейският съюз прави по-големи съкращения от обещаното

Европейският съюз изпълнява предварително обещанието си за съкращаване на емисиите на парникови газове до 2012 г. Годишният доклад на Комисията показва, че 25-те държави, които са поели ангажимент по Протокола от Киото, ще изпълнят обещанията си.

Кони Хедегор, европейски комисар за дейността във връзка с изменението на климата, отбеляза: „Европейският съюз не само подписа Протокола от Киото, ние не само поехме ангажимент съгласно Киото. Фактите показват, че светът може да разчита на Европейския съюз; това, което обещаем, ние го изпълняваме. В този случай ние вървим по пътя на преизпълнението.“

Ангажиментите по Протокола от Киото

Съгласно Протокола от Киото 15-те държави-членки на ЕС към момента на сключването на Протокола се ангажират да намалят своите общи емисии на парникови газове, отделяни през периода 2008—2012 г., с 8 % под равнищата от избрана базова година (в повечето случаи това е 1990 г.). Този колективен ангажимент беше преобразуван в диференцирани национални цели за емисиите на всяка една държава-членка от ЕС-15, които са задължителни съгласно законодателството на ЕС.

За емисиите на ЕС-27 няма колективна цел. Десет от 12-те държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г., имат индивидуални ангажименти по Протокола до 2008—2012 г. да намалят своите емисии с 6 % или 8 % под нивото за базовата година. Само Кипър и Малта нямат цели по отношение на емисиите.

Емисиите към днешна дата

Както беше обявено през юни 2010 г. (вж. IP/10/659), емисиите на парникови газове от ЕС-15 през 2008 г. — последната година, за която се разполага с пълни данни, бяха с 6,9% по-ниски от нивото през базовата година, въпреки че икономиката на ЕС-15 нарасна с 45 % през същия период. За ЕС-27 като цяло, намалението на емисиите от 2008 г. спрямо базовата година бе с 14,3%.

Предварителни данни на Европейската агенция за околна среда, публикувани в отделен доклад, сочат рязък спад на емисиите през 2009 г. под влияние на икономическата ситуация. Специално за ЕС-15 предварителните данни за емисиите през 2009 г. показват, че те са били с 12,9 % под равнището на базовата година, а емисиите на ЕС-27 са били със 17,3 % под тези през 1990 г.

Прогнозите за ЕС-15 и ЕС-27

За ЕС-15 докладът на Комисията за напредъка1 показва, че общото количество на емисиите на парникови газове за периода 2008 г. — 2012 г. ще бъде средно около 14,2 % под равнището на базовата година, ако държавите-членки продължат да изпълняват плановете си да купуват международни кредити за намаление на емисии и да развиват дейността си по залесяване и възстановяване на гори.

Съществуващите политики и мерки, т.е. вече приложените такива, се очаква да доведат до намаляване на емисиите с 10,4 % под равнището на базовата година. Освен това плановете на 10 държави-членки от ЕС-15 да купуват кредити за намаление на емисии съгласно пазарните механизми по Протокола от Киото ще доведат до допълнително съкращение с 2,7 %, като общото понижение ще достигне около 13,2 %2. Планираните дейности за залесяване и възстановяване на гори, при които се създават биологични „поглътители“, извличащи въглероден диоксид от атмосферата, ще доведат до допълнително намаление с 1,0 %.

За целия ЕС-27 десетте държави-членки от ЕС-12, които имат цели по Киото, вероятно ще изпълнят и преизпълнят своите ангажименти по Протокола за понижение с 6 или 8 % спрямо равнищата на базовата година.

Представените в доклада прогнози показват кумулативния ефект на икономическата рецесия върху понижението на емисиите от парникови газове.

Различия спрямо доклада на ЕАОС

Подходът, използван в доклада на Комисията, е малко по-различен от подхода на публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда за напредъка на ЕС към изпълнението на ангажиментите от Киото. Докато докладът на Комисията взема под внимание както реалните емисии, така и прогнозни данни за времето, оставащо до края на периода 2008 г. — 2012 г., за който са поети задължения, подготвеният от ЕАОС анализ на равнищата на емисиите на държавите-членки се основава само на реалните емисии през 2008 г. Двата доклада следва да бъдат разглеждани с оглед на тези различни изходни пунктове, за да се разберат различията между направените в тях оценки.

Допълнителна информация

Докладът на Комисията за напредъка е на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Уебстраница на ГД „Околна среда“, посветена на изменението на климата:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Съобщение за пресата на Европейската агенция за околната среда:

http://www.eea.europa.eu/pressroom

Прогнозни емисии за ЕС-27 за сектори извън СТЕ, изразени като средна годишна стойност за периода 2008 г. — 2012 г.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Напредъкът към постигане на целите по Протокола от Киото. Доклад на Комисията. COM(2010) 569

2 :

Закръглена стойност


Side Bar