Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Bryssel den 12 oktober 2010

Kommissionen efterlyser fler universitetskurser för översättare

EU-kommissionen har inlett en kampanj för att uppmuntra fler europeiska universitet att anordna specialiserade kurser för studerande som vill bli översättare. Som ett led i detta utvidgar kommissionen det s.k. EMT-nätverket (Europeisk masterexamen i översättning), som inrättades i fjol för att avhjälpa den växande bristen på utbildade översättare på arbetsmarknaden. EMT är inte bara ett nätverk för universiteten utan fungerar också som en kvalitetsmärkning på deras utbildning. I dag ingår 34 europeiska universitet i nätverket (se länk längst ned). Kurserna vid de universitet som vill använda kvalitetsmärket EMT bedöms av experter på översättning, som i de flesta fall också är medlemmar i nätverket. Den 11–13 oktober samlas EMT-nätverket för sin årliga konferens i Bryssel.

– I många länder kan vem som helst börja arbeta som översättare, utan att behöva lämna några som helst garantier för sin kompetens och yrkesskicklighet. På lång sikt är målet med EMT-projektet att höja standarden på översättarutbildningen. En kurs som beviljats kvalitetsmärket EMT anses höra till de bästa inom området, förklarar EU-kommissionären Androulla Vassiliou, som ansvarar för frågor som rör utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomar.

Att kommissionen tog initiativet till EMT-projektet beror dels på att behovet av språktjänster av hög kvalitet växer snabbt över hela världen, dels på att antalet officiella EU-språk ökade från 11 till 23 mellan 2004 och 2007.

Efterfrågan på översättningar i världen är på uppgång. År 2009 gjordes en undersökning1 som visar att den nuvarande omsättningen inom språkbranschen i EU sannolikt kommer att öka med minst 10 procent per år under den kommande åren. År 2015 uppskattas branschen omsätta upp till 20 miljarder euro.

Språkbranschen omfattar översättning, tolkning, undertextning, dubbning och lokalisering (dvs. att översättningen anpassas till lokala förhållanden). På dagens arbetsmarknad räcker det inte att översättarna är språkkunniga. Inom EMT-projektet har man konstaterat att översättarna i dag också måste vara duktiga på företagsverksamhet, projektledning och förhandlingsteknik. Vid många universitet anordnas därför numera inte bara kurser i översättning utan också kurser i företagande för översättarstuderande.

Utbildning för blivande översättare ges i dag vid nästan 250 universitet eller högskolor i EU.

EU-kommissionens generaldirektorat för översättning ger administrativt stöd till EMT-nätverket och fungerar som spindeln i nätet för utbytet av information och goda lösningar. Kommissionen har i år öronmärkt cirka 300 000 euro för att täcka kostnaderna för det administrativa stödet och för nätverkets årliga konferens. EU-kommissionen ger inte direkt ekonomiskt stöd för universitetskurser eller till studerande.

Mer information

Universitet som ingår i EMT-nätverket

Ny ansökningsomgång till EMT-nätverket

EMT-projektet

EU-kommissionens generaldirektorat för översättning

1 :

Undersökning av språkbranschen i EU, utförd på uppdrag av kommissionen: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar