Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

V Bruseli 12. októbra 2010

Komisia si želá, aby prekladateľské študijné programy ponúkalo viac univerzít

Európska komisia začala novú iniciatívu s cieľom povzbudiť európske univerzity k poskytovaniu vysokokvalitných študijných programov pre študentov, ktorí by chceli pracovať ako prekladatelia. V rámci toho Komisia rozširuje svoju univerzitnú sieť európskeho magisterského štúdia prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT), ktorá bola zriadená minulý rok v nadväznosti na rastúci nedostatok riadne kvalifikovaných prekladateľov na pracovnom trhu. EMT je univerzitnou sieťou, ako aj uznávanou značkou kvality. Dosiaľ sa do tejto siete úspešne prihlásilo 34 európskych univerzít (pozri odkaz na ich zoznam). V prípade univerzít, ktoré si želajú používať značku EMT, ich študijné programy posudzujú odborníci v oblasti prekladateľstva, ktorí sú vo väčšine prípadov členmi existujúcej siete. Sieť EMT sa stretne na svojej každoročnej konferencii v Bruseli v dňoch 11. až 13. októbra.

„V mnohých krajinách môže ktokoľvek o sebe tvrdiť, že je prekladateľ, a to bez akejkoľvek záruky odbornej spôsobilosti. Dlhodobým cieľom projektu EMT je zvýšiť úroveň odbornej prípravy prekladateľov, vzdelávanie so značkou EMT je uznané za jedno z najlepších v odbore“, vysvetlila Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Podnetom na vznik projektu EMT boli pre Komisiu dve základné otázky: rýchlorastúci dopyt po poskytovaní jazykových služieb na celom svete a zdvojnásobenie počtu úradných jazykov EÚ z 11 v roku 2004 na 23 v roku 2007.

Dopyt po prekladateľských službách na celom svete prudko rastie. Podľa štúdie z roku 2009 o odvetví jazykových služieb Európskej únie1 sa má v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov jeho aktuálny obrat zvýšiť najmenej o 10 % ročne a odhaduje sa, že toto odvetvie bude mať do roku 2015 hodnotu až do výšky 20 miliárd EUR.

Odvetvie jazykových služieb zahŕňa preklady, tlmočenie, titulky, dabing a „lokalizáciu“ (prispôsobenie prekladu konkrétnym miestnym potrebám). Zručnosti, ktoré prekladateľ potrebuje na modernom trhu práce, čoraz viac prekračujú čisto jazykové schopnosti. V kontexte projektu EMT sa uznáva, že prekladatelia musia mať aj znalosti v oblasti podnikania, riadenia projektov a vyjednávania. Na mnohých univerzitách sa napríklad v súčasnosti študenti prekladateľstva učia okrem prekladania aj to, ako podnikať.

V súčasnosti v Európskej únii ponúka študijné programy pre budúcich prekladateľov takmer 250 univerzít a iných inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Generálne riaditeľstvo pre preklad poskytuje sieti EMT administratívnu podporu a funguje ako sprostredkovateľ pre výmenu informácií a osvedčených postupov. Komisia vyčlenila približne 300 000 EUR na pokrytie nákladov na administratívnu podporu siete a jej výročnú konferenciu v roku 2010. Neposkytuje priamu finančnú podporu na kurzy odbornej prípravy alebo pre študentov.

Ďalšie informácie:

Univerzity zapojené do siete EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do siete EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Projekt Európske magisterské štúdium prekladateľstva:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

GR pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Štúdia Komisie o odvetví jazykových služieb EÚ http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar