Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1314

Brussels, 12 October 2010

Комисията се стреми повече университети да предоставят обучение за преводачи

Европейската комисия предприе нова кампания с цел да окуражи повече европейски университети да предлагат обучение на високо ниво за студенти, желаещи да работят като преводачи. В тази връзка Комисия разширява организираната от нея университетска мрежа за „Европейска магистърска степен по превод“ (ЕМТ), която бе създадена миналата година в отговор на все по-осезаемия недостиг на добре подготвени преводачи на пазара на труда. ЕМТ е не само означение за мрежа от университети, но и признат знак за качество. До този момент 34 европейски университета са допуснати до участие в мрежата (вж. интернет адреса по-долу относно списъка на университетите). Курсовете за обучение по превод, предлагани от желаещите да използват знака EMT университети, се оценяват от специалисти по превод, които в голямата си част са членове на мрежата ЕМТ. В периода 1113 октомври в Брюксел ще се проведе ежегодната конференция на мрежата ЕМТ.

„В много страни всеки може да претендира, че е преводач, без никаква гаранция за професионална компетентност. Дългосрочната цел на проекта EMT се състои в повишаването на стандартите на подготовката по превод, като присъждането на знака ЕМТ на дадена учебна програма по превод означава, че тя се признава за една от най-добрите в тази област., подчерта Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Проектът ЕМТ бе замислен от Комисията като отговор на два основни проблема, а именно бързо нарастващото търсене в световен мащаб на висококачествени езикови услуги и удвоеният брой на официалните езици на ЕС от 11 на 23 в периода между 2004 и 2007 г.

Търсенето на преводачески услуги бързо се увеличава в целия свят. По данни на проучване от 2009 г. относно сектора на езикови услуги в Европейския съюз1 оборотът в отрасъла ще нараства годишно с най-малко 10 % през следващите години, като се очаква стойността на сектора да достигне до 2015 г. близо 20 милиарда евро. Секторът на езиковите услуги обхваща писмения и устния превод, субтитрите, дублажа и адаптирането“ (съобразяването на превода с конкретните нужди по места). Уменията, от които се нуждае преводачът на днешния пазар на труда, все повече надхвърлят чисто езиковите познания. В рамките на проекта ЕМТ се отдава значение на факта, че преводачите трябва да разполагат с умения в областта на предприемачеството, управлението на проекти и воденето на преговори. Много университети, например, вече обучават студентите си по превод не само как да превеждат, но и как да управляват фирма.

Понастоящем близо 250 университета и други институции за висше образование в Европейския съюз предлагат подготовка за бъдещи преводачи.

Генерална дирекция Писмени преводина Комисията осигурява административно съдействие на мрежата ЕМТ и играе ролята на център за обмен на информация и най-добри практики. Комисията вече е предвидила близо 300 000 EUR за поемането на разноските, свързани с предоставяното от нея административно съдействие и с провеждането на годишната конференция на мрежата през 2010 г. Комисията не предоставя директно финансиране за курсовете за обучение или за самите студенти.

Допълнителна информация:

Университетите в мрежата ЕМТ:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Покана за подаване на заявления за участие в мрежата ЕМТ:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/joinus/emt_network_join_en.htm

Проектът „Европейска магистърска степен по превод“:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

1 :

Проучване на Комисията относно сектора на езиковите услуги в ЕС http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm


Side Bar