Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Brusel, 12. októbra 2010

Základné daňové otázky: Komisár Šemeta na čele skupiny pre daňovú politiku

Komisár Algirdas Šemeta dnes bude predsedať prvému stretnutiu novej pracovnej skupiny pre daňovú politiku, na ktorom budú osobní zástupcovia ministrov financií EÚ diskutovať o dôležitých otázkach daňovej politiky. Na programe budú základné otázky, ku ktorým patrí napríklad spôsob, ktorým môže zdaňovanie prispieť k silnejšiemu vnútornému trhu, rastu a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a k ekologickejšiemu hospodárstvu. Okrem toho bude táto skupina slúžiť ako fórum na hlbšiu diskusiu o prioritných témach, ako napríklad zdaňovanie finančného sektora, jednotný konsolidovaný základ na výpočet dane z príjmu právnických osôb, ako aj nová stratégia v oblasti DPH.

Komisár Šemeta uviedol: Koordinácia daňovej politiky má pre opätovné vybudovanie silného a odolného hospodárstva v EÚ zásadný význam. Pracovná skupina pre daňovú politiku rozhodujúcou mierou prispeje k tomu, že sa daňové politiky členských štátov budú dopĺňať, a nie si protirečiť, ako aj k tomu, že na úrovni EÚ sa prijmú správne opatrenia na podporu rastu a prosperity.“

Komisár Šemeta označil zriadenie pracovnej skupiny pre daňovú politiku za jednu zo svojich hlavných priorít vo funkcii komisára pre dane. Pokladá ju za dôležitý prostriedok na zachovanie politickej dynamiky pri riešení kľúčových otázok súvisiacich so zdaňovaním na úrovni EÚ.

Vďaka tejto skupine vznikne pravidelná platforma pre diskusie na vysokej úrovni, ktoré sa budú bližšie zaoberať rozsahom a prioritami koordinácie daňovej politiky v rámci Európy. Poskytne Komisii a členským štátom možnosť vymeniť názory na rôzne návrhy ešte pred ich predložením a upriami pozornosť na diskusiu o dôležitých daňových otázkach.

Na dnešnom stretnutí sa skupina zameria na odporúčania správy profesora Montiho o oživení vnútorného trhu (viac tu), ako aj na otázku, ako odbúrať prekážky a problémy v takých oblastiach, ako napríklad daň z príjmov právnických osôb, spotrebná daň a environmentálna daň. Okrem toho sa bude venovať pozornosť aj spôsobu, ktorým by koordinácia daňovej politiky mohla lepšie prispieť k daňovej konsolidácii a k zlepšeniu účinnosti národných stratégií.

Na žiadosť Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) z konca septembra sa pracovná skupina pre daňovú politiku sústredí aj na otázky zdaňovania finančného sektora, pričom zohľadní aj najnovšie politické smerovanie Komisie v tejto oblasti (pozri IP/10/1298, MEMO/10/477).

Kontext:

Pracovná skupina pre daňovú politiku existovala už v minulosti, keď bola zriadená v roku 1996 ako skupina na vysokej úrovni so zameraním na strategickú diskusiu otázok daňovej politiky na európskej úrovni. Významnou mierou sa podieľala na úspechu „daňového balíka“ v druhej polovici 90. rokov minulého storočia.


Side Bar