Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Bruksela, 12 października 2010 r.

Komisarz Šemeta inauguruje działalność grupy ds. polityki podatkowej w celu kontynuowania fundamentalnych kwestii w dziedzinie opodatkowania

W dniu dzisiejszym, Komisarz Algirdas Šemeta będzie przewodniczyć pierwszemu posiedzeniu nowej grupy ds. polityki podatkowej skupiającej osobistych przedstawicieli ministrów finansów UE, podczas którego omówione zostaną kluczowe kwestie polityki podatkowej. Grupa będzie pracować nad tematami o zasadniczym znaczeniu, w tym m.in. nad tym, w jaki sposób opodatkowanie może przyczynić się do wzmocnienia rynku wewnętrznego, wzrostu europejskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności oraz do uczynienia gospodarki bardziej ekologiczną. Służyć ona będzie również jako forum pogłębionej dyskusji nad kwestiami priorytetowymi, takimi jak opodatkowanie sektora finansowego, wspólna jednolita podstawa opodatkowania osób prawnych oraz nowa strategia VAT.

Komisarz Šemeta stwierdził: „Jeżeli UE ma odbudować silną i wiarygodną gospodarkę, koordynacja podatkowa będzie miała w tym względzie zasadnicze znaczenie. Grupa ds. polityki podatkowej stanowić będzie bardzo ważne narzędzie służące zapewnieniu, aby polityki podatkowe państw członkowskich uzupełniały się, a nie stały wobec siebie w sprzeczności. Zapewni ona również podejmowanie właściwych działań na szczeblu UE w celu stymulacji wzrostu i tworzenia dobrobytu."

Komisarz Šemeta ogłosił utworzenie grupy ds. polityki podatkowej jako jeden z głównych priorytetów swojej kadencji jako komiszarza ds. podatków, dostrzegając jej kluczową rolę w utrzymaniu tempa działań politycznych ukierunkowanych na kluczowe kwestie dotyczące opodatkowania na poziomie unijnym.

Grupa stanowić będzie regularne, stałe forum, na którym prowadzone będą dyskusje na wysokim szczeblu, mające na celu ustalenie zakresu działań i analizę priorytetów w zakresie koordynacji polityki podatkowej w Europie. Pomoże ona Komisji i państwom członkowskim w wymianie poglądów na temat propozycji, zanim zostaną one oficjalnie zaprezentowane oraz umożliwi nadanie właściwego impulsu dyskusjom poświęconym ważnym kwestiom dotyczącym opodatkowania.

Na dzisiejszym spotkaniu, grupa przyjrzy się zaleceniom sprawozdania profesora Montiego dotyczącym ożywienia rynku wewnętrznego (kliknij tutaj), w tym sposobom rozwiązywania problemów i eliminowania zatorów w obszarach, takich jak opodatkowanie osób prawnych, podatki konsumpcyjne oraz podatki ekologiczne. Przeanalizuje również możliwości prowadzenia koordynacji polityki podatkowej w taki sposób, aby w większym stopniu przyczyniała się ona do konsolidacji fiskalnej oraz zwiększała efektywność strategii krajowych.

Na prośbę Rady ECOFIN wystosowaną pod koniec września, grupa ds. polityki podatkowej skupi się dziś również na kwestii opodatkowania sektora finansowego, uwzględniając określone w ostatnim czasie kierunki polityki Komisji w tym obszarze (zob. IP/10/1298, MEMO/10/477).

Informacje na temat grupy:

Grupa ds. polityki podatkowej została utworzona w 1996 r. jako grupa wysokiego szczebla na potrzeby dyskusji nad kwestiami polityki podatkowej na szczeblu europejskim. Odegrała istotną rolę w udanej realizacji "pakietu podatkowego" pod koniec lat 90-ych.


Side Bar