Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Brüssel, 12. oktoober 2010

Volinik Šemeta kutsub kokku uue maksupoliitika töörühma, et elavdada mõttevahetust maksunduse põhiteemadel

Täna peab volinik Algirdas Šemeta eesistumisel esimese koosoleku uus maksupoliitika töörühm, mis koosneb ELi rahandusministrite isiklikest esindajatest, kes arutavad maksupoliitika võtmeküsimusi. Töörühm keskendub maksupoliitika põhiküsimustele, mis hõlmavad näiteks maksustamise rolli siseturu tugevdamisel, Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamisel ning majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Kavas on sügavuti käsitleda ka selliseid prioriteetseid küsimusi nagu finantssektori maksustamine, ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas ja uus käibemaksustrateegia.

Volinik Šemeta ütles: „Maksude kooskõlastamine on tugeva ja elujõulise majanduse taastamisel ülimalt tähtis. Maksupoliitika töörühm on oluline vahend tagamaks, et liikmesriikide maksupoliitikad ei ole omavahel vastuolus, vaid pigem täiendavad üksteist, ning et ELi tasemel võetakse sobivaid meetmeid majanduskasvu ja jõukuse suurendamiseks.”

Volinik Šemeta märkis, et maksupoliitika töörühma kokkukutsumine on tema kui maksundusvoliniku üks esmatähtsaid ülesandeid ja ta käsitab seda tõhusa vahendina, mis aitab maksustamisega seotud võtmeküsimustel püsida Euroopa poliitilise tähelepanu keskpunktis.

Töörühm annab võimaluse pidada korrapäraselt kõrgetasemelisi arutelusid maksupoliitika kooskõlastamise ulatust ja prioriteete käsitlevatel teemadel. See võimaldab komisjonil ja liikmesriikidel ettepanekud juba enne nende esitamist läbi arutada ning elavdada mõttevahetust maksundusega seotud sõlmküsimustes.

Tänasel koosolekul võetakse vaatluse alla professor Monti siseturu elavdamise aruandes esitatud soovitused (vt link), sh tema nõuanded selle kohta, kuidas tulla toime tõkete ja kitsaskohtadega ettevõtte tulumaksu ning tarbimis- ja keskkonnamaksude valdkonnas. Arutatakse ka seda, kuidas maksupoliitika kooskõlastamine aitaks veelgi kaasa eelarve konsolideerimisele ning riiklike strateegiate tulemuslikkuse suurendamisele.

Vastavalt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu septembris esitatud palvele võtab maksupoliitika töörühm vaatluse alla finantssektori maksustamise, arvestades komisjoni uut poliitikakäsitlust kõnealuses valdkonnas (vt IP/10/1298, MEMO/10/477).

Taustteave:

Maksupoliitika töörühm loodi 1996. aastal kui kõrgetasemeline töörühm maksupoliitika strateegiliste küsimuste arutamiseks Euroopa tasandil. Töörühm mängis olulist rolli maksupaketi edukal rakendamisel 1990. aastate lõpus.


Side Bar