Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Bruxelles, den 12. oktober 2010

EU-kommissær Šemeta lancerer den skattepolitiske gruppe for at sætte skub i arbejdet med grundlæggende skattepolitiske emner

EU-kommissær Algirdas Šemeta vil i dag lede det første møde i den nye skattepolitiske gruppe, hvor personlige repræsentanter for medlemsstaternes finansministre samles for at drøfte centrale skattepolitiske spørgsmål. Gruppen skal bl.a. se nærmere på, hvordan beskatning kan bidrage til at styrke det indre marked, øge væksten, gøre EU-økonomierne mere konkurrencedygtige og fremme en "grønnere" økonomi. Den vil også fungere som et forum for mere tilbundsgående drøftelser om særligt vigtige emner, f.eks. beskatning af finanssektoren, et fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag og en ny momsstrategi.

Algirdas Šemeta siger ved denne lejlighed: "Den finanspolitiske koordinering er afgørende for EU's bestræbelser på at genopbygge en stærk og robust økonomi. Den skattepolitiske gruppe vil være et vigtigt redskab til at sikre, at medlemsstaternes skattepolitikker supplerer snarere end modarbejder hinanden, og at der træffes de rette foranstaltninger på EU-plan til at fremme vækst og velfærd."

Algirdas Šemeta har erklæret, at etableringen af den skattepolitiske gruppe vil stå højt på hans liste over prioriterede opgaver som skattekommissær, da han betragter den som et afgørende middel til at fastholde det politiske momentum, når det gælder centrale spørgsmål vedrørende beskatning på EU-plan.

Gruppen vil være et fast forum for regelmæssige drøftelser på højt plan angående rækkevidden af og prioriteringerne for den skattepolitiske koordinering i EU. Den vil give Kommissionen og medlemsstaterne mulighed for at udveksle synspunkter om forslag, allerede inden de lægges på bordet, for at sætte skub i drøftelser om vigtige sager vedrørende beskatning.

På mødet i dag vil gruppen gennemgå professor Mario Montis rapport om relanceringen af det indre marked (klik her), der bl.a. ser nærmere på, hvordan man kan overkomme hindringer og flaskehalse på områder såsom selskabsbeskatning, forbrugsafgifter og miljøskatter. Gruppen vil også undersøge, hvordan den skattepolitiske koordinering kan yde et bedre bidrag til den finanspolitiske konsolidering og gøre de nationale strategier mere effektive.

Efter anmodning fra Økofin-Rådet i slutningen af september vil den skattepolitiske gruppe i dag fokusere på beskatningen af finanssektoren med udgangspunkt i Kommissionens seneste politiske retningslinjer på dette område (se IP/10/1298, MEMO/10/477).

Baggrund:

Den skattepolitiske gruppe blev nedsat i 1996 som en gruppe på højt plan for strategiske drøftelser om skattepolitiske spørgsmål på europæisk plan. Den ydede et vigtigt bidrag til "skattepakkens" succes i slutningen af 1990'erne.


Side Bar