Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1312

Брюксел, 12 октомври 2010 г.

Комисар Шемета активира Групата за данъчна политика с оглед ускорено решаване на основни проблеми по данъчното облагане

Днес комисар Алгирдас Шемета ще председателства първото заседание на възстановената група по въпросите на данъчната политика, обединяваща лични представители на финансовите министри на ЕС за обсъждане на ключови въпроси в тази област. Групата ще работи по фундаментални проблеми, като например как данъчното облагане може да допринесе за по-силен вътрешен пазар, за растежа и конкурентоспособността на европейската икономика, както и за по-екологична икономика. Тя ще представлява и своеобразен форум за по-задълбочени разисквания по приоритетни въпроси, като например данъчното облагане на финансовия сектор, единната консолидирана корпоративна данъчна основа и новата стратегия за ДДС.

Комисар Шемета заяви: „Координацията във фискалната област е от съществено значение за преизграждането от ЕС на силна и стабилна икономика. Групата за данъчна политика ще бъде много важен инструмент, за да се гарантира, че данъчните политики на държавите-членки не си противоречат, а взаимно се допълват, и че на нивото на ЕС са предприети подходящи мерки за стимулиране на растежа и благоденствието.

Комисар Шемета обяви възстановяването на Групата за данъчна политика за един от своите първостепенни приоритети като комисар по данъчното облагане и я определи като решаващо средство за запазване на политическата динамика по ключови въпроси, свързани с данъчното облагане на нивото на ЕС.

С тази група се осигурява редовен постоянен форум за дискусии на високо равнище относно обхвата и приоритетите за координация на данъчната политика в рамките на ЕС. Тя ще подпомага Комисията и държавите-членки за предварителен обмен на становища по предложения преди официалното им внасяне и за напредък в обсъжданията по важни въпроси на данъчното облагане.

На днешното си заседание групата ще разгледа препоръките в доклада на проф. Монти относно рестартирането на вътрешния пазар (кликнете тук), включително как да се преодолеят пречките и ограниченията в корпоративното данъчно облагане, данъците върху потреблението и данъчното облагане с екологична цел. Ще се разгледа и въпросът как координацията на данъчната политика би могла да допринесе повече за фискалната консолидация и за повишената ефективност на националните стратегии.

По искане на Съвета по икономически и финансови въпроси в края на септември, Групата за данъчна политика ще се съсредоточи днес и върху проблема за облагането на финансовия сектор, като вземе предвид последните политически насоки от страна на Комисията в тази област (вж. IP/10/1298 и MEMO/10/477).

Контекст

Групата за данъчна политика бе създадена през 1996 г. като група на високо равнище за стратегически разисквания по въпросите на данъчната политика на европейско ниво. Тя изигра важна роля за успеха на „данъчния пакет“ в края на 90-те години на миналия век.


Side Bar