Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bryssel den 8 oktober 2010

Rätten till en rättvis rättegång: EU:s justitieministrar antar ett direktiv som tryggar rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

Europeiska unionens justitieministrar har idag antagit ett direktiv som tryggar rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Europeiska kommissionen och Europaparlamentet ställde sig bakom direktivet tidigare i år (IP/10/746). Det rör sig om den första EU-åtgärden någonsin för att fastlägga gemensamma miniminormer för försvarets rättigheter i brottmål. Direktivet garanterar misstänkta eller tilltalade rätt att få tolkning på deras eget språk under hela det straffrättsliga förfarandet (inbegripet vid juridisk rådgivning), i alla domstolar i Europeiska unionen. Det utgör en länge emotsedd första åtgärd för att trygga en rättvis rättegång för alla, i hela unionen. Direktivet är den första åtgärden i en serie åtgärder som gäller rätten till en rättvis rättegång och syftar till att fastlägga gemensamma EU-normer i brottmål. EU-medlemsstaterna har nu tre år på sig att införliva direktivet med den nationella lagstiftningen.

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap, yttrade följande: ”Antagandet av det första direktivet någonsin om rätten till en rättvis rättegång är ett historiskt ögonblick. För Europeiska kommissionen utgör det ett viktigt första steg för att rätta till den nuvarande obalansen i Europa mellan åklagarens rättigheter och försvarets rättigheter. De senare bör förstärkas. Jag skulle vilja tacka Europaparlamentets föredragande, Baronessan Sarah Ludford, och det spanska och det belgiska ordförandeskapet för det arbete de lagt ned för att få direktivet antaget så snabbt. Nu är det medlemsstaternas uppgift att införliva direktivets regler med den nationella lagstiftningen och börja tillämpa reglerna så snart som möjligt så att medborgarna kan dra nytta av dem. Det är också dags att snabba på vårt arbete för att trygga en reell balans mellan åklagarens befogenheter och svarandens processuella rättigheter. Därför uppmanar jag Europaparlamentet och rådet att fortsätta arbetet med den andra åtgärden i serien, rätten till information i brottmål, som kommissionen lade fram ett förslag om i juli.”

Den 9 mars i år lade kommissionen fram ett förslag till en första åtgärd i en serie åtgärder som syftar till att fastlägga gemensamma EU-normer i brottmål. Förslaget gällde regler som gör EU-medlemsstaterna skyldiga att i full utsträckning tillhandahålla misstänkta eller tilltalade tolkning och översättning (IP/10/249, MEMO/10/70).

Europaparlamentet röstade i juni med överväldigande majoritet för ett omförhandlat förslag (IP/10/746). Detta kom till genom att rådet, kommissionen och Europaparlamentet den 27 maj nådde en kompromiss. Parlamentet ställde sig bakom denna kompromiss i plenarsammanträdet den 15 juni.

Direktivet garanterar medborgarna rätten att bli förhörda, delta i domstolsförhandlingar och få juridisk rådgivning på deras eget språk under hela det straffrättsliga förfarandet, i alla domstolar i Europeiska unionen.

Rätten till översättning och tolkning genom hela det straffrättsliga förfarandet är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna uppfylla kraven i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Strasbourgdomstolens rättspraxis och stadgan om de grundläggande rättigheterna, och kommissionen försvarade därför konsekvent denna rätt under förhandlingarna.

De regler som nu har antagits kommer att garantera medborgarna rätten till översättning av viktiga handlingar, t.ex. själva åtalet, samt till tolkning vid förhör och utfrågningar och vid möten med advokaten. Den enskilde får inte avsäga sig dessa rättigheter utan att först ha fått juridisk rådgivning och full insikt om konsekvenserna av ett sådant beslut.

Kostnaderna för översättning och tolkning måste bäras av den berörda medlemsstaten, inte av den som misstänks för brott. Dessutom är gemensamma miniminormer för en rättvis rättegång en förutsättning för att de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat inte ska vara ovilliga att överlämna en person till en annan medlemsstats domstol. Om sådana normer saknas kan EU:s åtgärder för att bekämpa brottslighet, t.ex. genom den europeiska arresteringsordern, förlora en del av sin verkan. År 2007 utfärdades 11 000 europeiska arresteringsorder, vilket kan jämföras med 6 900 år 2005. Enligt kommissionens uppfattning bör alla sådana arresteringsorder i framtiden täckas av EU:s normer för rättvisa förfaranden, inklusive rätten till tolkning och översättning.

EU:s medlemsstater har nu tre år på sig att anta de nya reglerna. Normalt medges bara två år, men i det här fallet bedöms ett extra år vara motiverat för att ge myndigheterna tid att översätta den information som behövs.

Bakgrund

Genom Lissabonfördraget har EU befogenhet att anta bestämmelser som stärker medborgarnas rättigheter.

När kommissionen gjorde sina första ”allt-i-ett”-förslag om rättigheter till en rättvis rättegång år 2004 fick de inte ett enhälligt stöd av EU-ländernas regeringar. Kommissionen har nu en ”steg för steg”-inställning vilket är utgångspunkten för en serie åtgärder om rättigheter vid en rättvis rättegång som fastställs i Stockholmsprogrammet från december 2009 (IP/10/447). Kommissionen kommer att föreslå en serie åtgärder under de fyra närmaste åren.

I juli presenterade kommissionen den andra åtgärden, som gäller rätten till information i brottmål (IP/10/989), och rådet och parlamentet har redan inlett sitt arbete med kommissionens förslag (MEMO/10/475). Under 2011 planerar kommissionen sina följande initiativ, nämligen ett förslag till direktiv om rätten att få tillgång till advokat samt ett som gäller rätten att kontakta anhöriga, arbetsgivare och konsulära myndigheter.

Ytterligare upplysningar

GD Rättsliga frågors ”Newsroom”:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar