Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

V Bruseli 8. októbra 2010

Právo na spravodlivý proces: ministri spravodlivosti členských štátov EÚ prijali zákon, ktorý zaručuje právo na preklad a tlmočenie v trestných konaniach

Ministri spravodlivosti členských štátov Európskej únie prijali zákon, ktorý zaručuje právo na preklad a tlmočenie v trestných konaniach. Európska komisia a Európsky parlament podporili tento zákon začiatkom tohto roka (IP/10/746). Je to prvé opatrenie EÚ, ktorým sa stanovujú minimálne normy týkajúce sa práva na obhajobu v trestných veciach. Zákon zaručuje právo podozrivých na tlmočenie počas trestných konaní a na právne poradenstvo v ich vlastnom jazyku na všetkých súdoch EÚ. Ide o značne oneskorené prvé opatrenie, ktorým sa v celej EÚ zabezpečí spravodlivý proces pre všetkých. Tento zákon predstavuje prvý krok zo súboru opatrení na zabezpečenie spravodlivého procesu, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestných prípadoch. Členské štáty EÚ majú tri roky na to, aby toto opatrenie zaviedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

„Prijatie prvého zákona na zabezpečenie práva na spravodlivý proces pre občanov je historickým okamihom. Pre Európsku komisiu predstavuje dôležitý prvý krok smerom k vyváženiu pretrvávajúcej nerovnováhy medzi právami prokuratúry a lepším a silnejším právom na obhajobu v Európe,“ povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za spravodlivosť. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni Európskeho parlamentu barónke Sarah Ludfordovej a španielskemu a belgickému predsedníctvu, pretože umožnili vznik tohto opatrenia v mimoriadne krátkom čase. Teraz je na členských štátoch, aby tieto pravidlá zaviedli do vnútroštátnych právnych predpisov a začali ich uplatňovať čo najskôr, aby mohli slúžiť občanom. Nastal čas na urýchlenie našej práce s cieľom zabezpečiť účinnú rovnováhu medzi právomocami prokuratúry a procesnými právami obžalovaných. Vyzývam preto Parlament a Radu, aby sa pustili do práce na druhom opatrení – listine práv – ktorú Komisia navrhla v júli.“

Dňa 9. marca Komisia urobila prvý krok zo súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestných prípadoch. Navrhla pravidlá, podľa ktorých by boli krajiny EÚ v plnom rozsahu povinné zabezpečovať podozrivým tlmočnícke a prekladateľské služby (IP/10/249, MEMO/10/70).

Európsky parlament v júni veľkou väčšinou odhlasoval prerokovaný návrh zákona (IP/10/746). Umožnila to kompromisná dohoda dosiahnutá medzi Radou, Komisiou a Európskym parlamentom 27. mája. Parlament schválil tento kompromis na svojom plenárnom zasadnutí 15. júna.

Opatrenia zaručia občanom právo na vypočutie, účasť na pojednávaniach a právne poradenstvo vo vlastnom jazyku v ktorejkoľvek fáze trestného konania na všetkých súdoch EÚ.

Komisia trvala na práve na preklad a tlmočenie v trestných konaniach s cieľom zabezpečiť plný súlad s normami ustanovenými v Európskom dohovore o ľudských právach a s judikatúrou súdu v Štrasburgu, ako aj s Chartou základných práv.

Tieto pravidlá občanom zaručia, že získajú písomný preklad všetkých dôležitých dokumentov, akým je napr. text žaloby, a budú mať nárok na tlmočenie pri všetkých pojednávaniach a výsluchoch, ako aj stretnutiach s právnikom. Svojich práv sa nemôžu vzdať, kým nedostanú právnu pomoc alebo úplné informácie o dôsledkoch takého kroku.

Náklady spojené s prekladateľskými a tlmočníckymi službami znáša príslušný členský štát a nie podozrivá osoba. Bez minimálnych spoločných noriem zabezpečujúcich spravodlivé súdne konanie sa budú súdne orgány zdráhať poslať jednotlivca pred súd do inej krajiny. V dôsledku toho nebude možné naplno uplatňovať opatrenia EÚ zamerané na boj proti trestnej činnosti – ako napríklad európsky zatykač. V roku 2007 bolo vydaných 11 000 európskych zatykačov, zatiaľ čo v roku 2005 ich bolo vydaných 6 900. Komisia je toho názoru, že na všetky takéto rozkazy by sa v budúcnosti mali vzťahovať normy EÚ pre spravodlivý proces, vrátane práva na tlmočenie a preklad.

S cieľom poskytnúť príslušným orgánom dostatok času na to, aby zabezpečili preklad potrebných informácií, majú členské štáty EÚ tri roky na prijatie týchto pravidiel, miesto zvyčajných dvoch rokov.

Kontext

Lisabonská zmluva umožňuje EÚ prijímať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ.

Keďže návrhy o procesných právach na spravodlivý proces v podobe „všetko v jednom“ nezískali po predložení Komisiou v roku 2004 jednohlasnú podporu vlád členských štátov EÚ, Komisia teraz postupuje krok za krokom podľa plánu série opatrení o procesných právach na spravodlivý proces, ktoré boli vytýčené v Štokholmskom programe v decembri 2009 (IP/10/447). Komisia navrhne sériu opatrení v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

V júli Komisia navrhla druhé opatrenie – právo na informácie (IP/10/989). Európska rada a Parlament už začali na návrhu Komisie pracovať (MEMO/10/475). Ďalším opatrením, ktoré Komisia plánuje na rok 2011, bude smernica o práve na právneho zástupcu a práve na komunikáciu s príbuznými, zamestnancami a konzulárnymi úradmi.

Viac informácií možno nájsť tu:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar