Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bruksela, dnia 8 października 2010 r.

Prawo do sprawiedliwego procesu: Ministrowie sprawiedliwości UE zatwierdzają akt prawny zapewniający prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym

Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej zatwierdzili dzisiaj akt prawny zapewniający prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym. Komisja Europejska i Parlament Europejski poparły ten akt na początku roku (IP/10/746). Jest to pierwszy środek w historii UE, który określa wspólne minimalne standardy związane z prawem do obrony w sprawach karnych. Nowe przepisy gwarantują podejrzanym prawo do korzystania z tłumaczenia ustnego w trakcie postępowania karnego – m.in. przy otrzymywaniu porady prawnej – w swoim języku we wszystkich sądach UE. Jest to od dawna oczekiwany pierwszy środek, który stanowi gwarancję sprawiedliwego procesu dla każdej osoby na terytorium całej UE. Nowy akt prawny jest pierwszym z szeregu działań zmierzających do ustanowienia wspólnych europejskich standardów w postępowaniu karnym. Państwa członkowskie UE mają teraz trzy lata na włączenie tego środka do prawodawstwa krajowego.

„Jest to historyczny moment – zatwierdzono właśnie pierwszy w historii akt prawny dotyczący prawa do sprawiedliwego procesu dla obywateli. Dla Komisji Europejskiej jest to pierwszy ważny krok do zniwelowania istniejącej nierównowagi między prawami prokuratury a lepszym i silniejszym prawem do obrony w Europie" – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Pragnę podziękować sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego, baronowej Sarah Ludford, a także prezydencji hiszpańskiej i belgijskiej, gdyż dzięki nim możliwe było ustanowienie tego środka w rekordowo krótkim czasie. Teraz kolej na państwa członkowskie, aby możliwie najszybciej wprowadzić te przepisy do parawodawstw krajowych i zacząć je stosować, tak aby obywatele mogli z nich korzystać. Nadszedł także czas, abyśmy przyśpieszyli pracę w celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między prawami procesowymi przysługującymi oskarżeniu i obronie. Dlatego wzywam Parlament i Radę do podjęcia pracy nad drugim środkiem – prawa do pouczenia o prawach – zaproponowanym przez Komisję w lipcu”.

W dniu 9 marca 2010 r. Komisja poczyniła pierwszy krok, będący częścią całej serii środków zmierzających do ustanowienia wspólnych europejskich standardów w sprawach karnych. Komisja zaproponowała przepisy, które zobowiązywałyby państwa UE do zapewnienia podejrzanym pełnego zakresu usług związanych z tłumaczeniem pisemnym i ustnym (IP/10/249, MEMO/10/70).

Parlament Europejski w czerwcu zagłosował za negocjowanym wnioskiem przeważającą większością głosów (IP/10/746). Było to możliwe dzięki kompromisowemu porozumieniu, osiągniętemu w dniu 27 maja przez Radę, Komisję i Parlament Europejski. W czasie sesji plenarnej Parlamentu w dniu 15 czerwca zatwierdzono ten kompromis.

Przyjęte środki zagwarantują każdemu obywatelowi prawo do bycia przesłuchiwanym, uczestniczenia w rozprawach oraz uzyskiwania porady prawnej w języku ojczystym na każdym etapie postępowania karnego, we wszystkich sądach UE.

Komisja nalegała na wprowadzenie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym, aby zapewnić pełną zgodność ze standardami, które obowiązują na mocy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa trybunału w Strasburgu, a także karty praw podstawowych.

Przepisy te wymagają również, aby obywatele otrzymywali pisemne tłumaczenie wszystkich istotnych dokumentów, takich jak akt oskarżenia oraz zapewniają im prawo do tłumaczenia ustnego podczas wszystkich rozpraw i przesłuchań, a także spotkań z adwokatem. Nikt nie może zrzec się swoich praw, jeżeli nie otrzyma wcześniej porady prawnej lub pełnej informacji o konsekwencjach zrzeczenia się tych praw.

Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego będzie ponosić państwo członkowskie, nie zaś podejrzany. Bez wspólnych minimalnych standardów gwarantujących sprawiedliwe postępowanie organy sądowe będą niechętnie przekazywały podejrzanych do innego kraju, w którym miałby odbyć się proces. W efekcie środki stosowane przez UE w celu zwalczania przestępczości, takie jak europejski nakaz aresztowania, mogą nie być w pełni stosowane. W 2007 r. wydano 11 000 europejskich nakazów aresztowania, przy czym w 2005 r. liczba ta wynosiła jedynie 6 900. Zdaniem Komisji wszystkie takie nakazy powinny w przyszłości podlegać unijnym standardom w zakresie sprawiedliwego procesu, obejmującym m.in. prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego.

Państwa członkowskie UE mają trzy lata na przyjęcie tych przepisów, a nie jak zwykle dwa, co ma zapewnić władzom czas na wprowadzenie przetłumaczonych informacji.

Informacje dodatkowe

Traktat lizboński umożliwia UE podejmowanie środków mających na celu wzmocnienie praw obywateli UE.

W związku z tym, że całościowe wnioski dotyczące prawa proceduralnego do sprawiedliwego procesu nie zyskały jednomyślnego wsparcia rządów UE, gdy w 2004 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła wnioski w tym zakresie, teraz Komisja podejmuje działanie „krok po kroku”, jak przewidziano w założeniach dotyczących sprawiedliwego procesu określonych w programie sztokholmskim przyjętym w grudniu 2009 r. (IP/10/447). W ciągu nadchodzących czterech lat Komisja zaproponuje szereg dalszych środków.

W lipcu Komisja zaproponowała już drugi środek – prawo do informacji – (IP/10/989). Rada i Parlament rozpoczęły już prace nad wnioskiem Komisji (MEMO/10/475). Następnymi środkami, planowanymi przez Komisję na 2011 r., będzie dyrektywa w sprawie prawa do kontaktu z adwokatem oraz w sprawie prawa do kontaktu z bliskimi, pracodawcami i organami konsularnymi.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar