Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Brussel, 8 oktober 2010

Recht op een eerlijk proces: EU-ministers van Justitie keuren wet goed die tolk- en vertaalrechten in strafprocedures waarborgt

De ministers van Justitie van de Europese Unie hebben een wet goedgekeurd die het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures waarborgt. De Europese Commissie en het Europees Parlement heeft eerder dit jaar reeds ingestemd met de wet (IP/10/746). Het is voor het eerst dat op EU-niveau gemeenschappelijke minimumnormen voor de rechten van de verdediging in strafzaken worden vastgesteld. De wet waarborgt het recht van verdachten op vertolking in hun eigen taal, en dit voor alle gerechten in de EU en tijdens de gehele duur van de strafprocedure, daaronder begrepen bij het krijgen van juridisch advies. Dit is een langverwachte eerste maatregel om iedereen in de hele EU te verzekeren van een eerlijk proces. De wet is de eerste van een reeks maatregelen waarmee wordt beoogd een eerlijk proces te waarborgen door het vaststellen van gemeenschappelijke EU-normen voor strafprocessen. De EU-lidstaten hebben nu drie jaar de tijd om de maatregel in hun nationale recht om te zetten.

"Wij beleven een historisch ogenblik, met de goedkeuring van de allereerste wet die het recht van de burgers op een eerlijk proces concreet uitwerkt. Voor de Europese Commissie is dit een belangrijke eerste stap om de bestaande ongelijkheid tussen de rechten van de openbare aanklager en van de verdediging in Europa ongedaan te maken door een versterking van de rechten van deze laatste", verklaarde vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Ik wil de rapporteur van het Europees Parlement, barones Sarah Ludford, en zowel het Spaanse als het Belgische voorzitterschap danken voor de inspanningen die zij hebben geleverd om deze maatregel op zeer korte tijd goedgekeurd te krijgen. Nu zijn het de lidstaten die deze regels zo snel mogelijk in hun nationale recht moeten omzetten en toepassen, zodat de burgers zich erop kunnen beroepen. Het ogenblik is ook aangebroken voor een versnelling van onze werkzaamheden om te komen tot een effectief evenwicht tussen de bevoegdheden van het openbaar ministerie en de procedurele rechten van de verdediging. Daarom roep ik het Parlement en de Raad op werk te maken van de tweede maatregel – de verklaring van rechten – die door de Commissie in juli is voorgesteld."

Op 9 maart heeft de Commissie de eerste van een reeks maatregelen getroffen die tot gemeenschappelijke EU-normen in strafzaken moeten leiden. Zij stelde regelgeving voor op grond waarvan EU-landen verdachten volledige tolk- en vertaaldiensten moeten bieden (IP/10/249, MEMO/10/70).

Het Europees Parlement heeft het ontwerp dat na overleg tot stand was gekomen, in juni met een overweldigende meerderheid goedgekeurd (IP/10/746). Dit werd mogelijk doordat de Raad, de Commissie en de rapporteur van het Europees Parlement op 27 mei een compromis hebben gesloten. De plenaire vergadering van het Parlement heeft zich op 15 juni achter dit compromis geschaard.

De maatregelen waarborgen het recht van de burgers om in elk stadium van een strafprocedure en voor elke strafrechter in de EU in hun eigen taal te worden ondervraagd, aan zittingen deel te nemen en juridisch advies te ontvangen.

De Commissie heeft aangedrongen op de verlening van tolk- en vertaaldiensten tijdens de gehele strafprocedure om te verzekeren dat de normen die zijn vervat in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, de rechtspraak van het Hof te Straatsburg en het Handvest van de grondrechten, onverkort worden nageleefd.

Deze regels houden in dat burgers een schriftelijke vertaling moet worden verstrekt van alle belangrijke stukken, zoals de tenlastelegging, en dat zij recht hebben op een tolk bij alle zittingen en verhoren, alsook bij overleg met hun advocaten. Zij kunnen geen afstand doen van hun rechten zonder eerst juridisch advies te krijgen of volledig te worden geïnformeerd over de gevolgen van een verklaring van afstand.

De kosten van vertaling en vertolking moeten worden gedragen door de lidstaat, niet door de verdachte. Zonder gemeenschappelijke minimumnormen die een eerlijk proces garanderen, zullen rechterlijke instanties terughoudend zijn om iemand door te zenden voor berechting in een ander land. Zulks zou ertoe kunnen leiden dat EU-maatregelen op het gebied van misdaadbestrijding – zoals het Europees aanhoudingsbevel – niet ten volle worden toegepast. In 2007 werden 11 000 Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, tegen slechts 6 900 in 2005. Naar het oordeel van de Commissie moeten al die bevelen in de toekomst gedekt worden door de EU-normen inzake eerlijke procesvoering, waaronder het recht op vertaling en vertolking.

De EU-lidstaten hebben drie jaar de tijd om deze regels vast te stellen – in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Zo hebben de autoriteiten voldoende tijd om ervoor te zorgen dat vertaalde informatie beschikbaar is.

Achtergrond

Het Verdrag van Lissabon verleent de EU de bevoegdheid om de rechten van de EU-burgers te versterken.

Toen de Commissie in 2004 voor het eerst alomvattende voorstellen deed met betrekking tot de procedurele rechten die een eerlijk proces moeten waarborgen, kregen deze geen unanieme steun van de EU-regeringen. Daarom volgt zij nu een stapsgewijze aanpak, met een reeks maatregelen inzake procedurele rechten die wordt beschreven in het programma van Stockholm van december 2009 (IP/10/447). De Commissie zal deze maatregelen in de loop van de komende vier jaar voorstellen.

De tweede maatregel – het recht op informatie – heeft de Commissie voorgesteld in juli (IP/10/989). De Raad en het Parlement hebben hun werkzaamheden met betrekking tot het Commissievoorstel reeds aangevat (MEMO/10/475). De volgende maatregelen, die de Commissie voor 2011 heeft gepland, zijn richtlijnen betreffende het recht op toegang tot een advocaat en het recht op contact met familieleden, werkgevers en consulaire autoriteiten.

Verdere informatie:

Newsroom directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar