Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bryssel 8. lokakuuta 2010

EU takaa rikoksesta epäillyille oikeuden käännöksiin ja tulkkaukseen rikosoikeudenkäynnissä

Euroopan unionin oikeusministerit ovat hyväksyneet säädöksen, jolla taataan oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen rikosoikeudenkäyntimenettelyissä. Komissio ja Euroopan parlamentti hyväksyivät säädösehdotuksen jo aiemmin tänä vuonna (IP/10/746). Säädös takaa epäillyille oikeuden saada kaikissa EU:n tuomioistuimissa omakielinen tulkkaus koko rikosoikeudenkäyntimenettelyn ajan, myös oikeudellisen neuvonnan yhteydessä. Kyseessä on ensimmäinen useista säädöksistä, joiden tarkoituksena on luoda yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten. EU:n jäsenvaltioilla on nyt kolme vuotta aikaa panna säädös täytäntöön kansallisella tasolla.

Tämä on merkittävä ensimmäinen askel, jonka avulla komissio pyrkii korjaamaan syyteoikeuksien ja puolustautumisoikeuksien tasapainoa Euroopassa”, oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. Hän kiitti Euroopan parlamentin esittelijää Sarah Ludfordia sekä neuvoston puheenjohtajina toimineita Espanjaa ja Belgiaa siitä, että ehdotus saatiin läpi ripeässä tahdissa. Reding kehotti jäsenvaltioita panemaan säädöksen täytäntöön ja soveltamaan sitä kansallisella tasolla mahdollisimman nopeasti. ”Nyt on myös aika vauhdittaa toimia, joiden avulla pyritään korjaamaan syyteoikeuksien ja epäiltyjen prosessuaalisten oikeuksien välistä tasapainoa. Vetoankin parlamenttiin ja neuvostoon, että ne ryhtyisivät nopeasti käsittelemään komission heinäkuussa tekemää ehdotusta oikeudesta tiedonsaantiin”, Reding jatkoi.

Komissio otti ensimmäisen askeleen kohti EU:n yhteisten normien käyttöönottoa rikosasioissa tekemällä 9. maaliskuuta 2010 ehdotuksen säännöistä, joilla EU-maat velvoitetaan tarjoamaan rikoksesta epäillyille täydet tulkkaus- ja käännöspalvelut (IP/10/249, MEMO/10/70).

Euroopan parlamentti hyväksyi neuvottelujen tuloksena syntyneen ehdotuksen suurella ääntenenemmistöllä kesäkuussa (IP/10/746). Sen mahdollisti kompromissiratkaisu, johon neuvosto, komissio ja parlamentti olivat päässeet 27. toukokuuta. Parlamentti hyväksyi kompromissiehdotuksen täysistunnossaan 15. kesäkuuta.

Säädös takaa kansalaisille oikeuden tulla kuulluksi, osallistua kuulemisiin ja saada oikeudellista neuvontaa äidinkielellään kaikissa rikosoikeudenkäynnin vaiheissa ja kaikissa EU:n tuomioistuimissa.

Komissio vaati oikeutta käännöksiin ja tulkkaukseen rikosoikeudenkäynnissä, jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja normeja noudatetaan aukottomasti.

Uusien sääntöjen ansiosta epäillyt saavat käännöksen kaikista keskeisistä asiakirjoista, kuten syytekirjelmästä, ja heille järjestetään tulkkaus kaikissa kuulemisissa ja kuulusteluissa sekä tapaamisissa asianajajien kanssa. Epäilty ei voi luopua näistä oikeuksista ennen kuin hän on saanut oikeudellista neuvontaa tai täydelliset tiedot oikeuksista luopumisen seurauksista. Käännös- ja tulkkauskulut maksaa jäsenvaltio, ei epäilty.

Oikeusviranomaiset eivät mielellään lähetä epäiltyjä oikeudenkäyntiin toiseen maahan ilman yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joiden avulla taataan oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus. Tämän seurauksena EU:n toimet rikollisuuden torjumiseksi, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, eivät ole niin tehokkaita kuin ne voisivat olla. Vuonna 2007 annettiin 11 000 eurooppalaista pidätysmääräystä, kun vuonna 2005 niitä annettiin vain 6 900. Komissio on sitä mieltä, että kaikkiin tällaisiin pidätysmääräyksiin olisi vastedes sovellettava oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia EU:n sääntöjä, eli muun muassa oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin.

EU:n jäsenvaltioilla on nyt kolme vuotta aikaa saattaa nämä säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään. Yleensä tähän varataan kaksi vuotta, mutta nyt haluttiin varmistaa, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa huolehtia tarvittavista käännöksistä.

Taustaa

Lissabonin sopimuksen nojalla EU:lla on toimivalta hyväksyä säädöksiä, joilla lujitetaan EU:n kansalaisten oikeuksia.

Kun komissio teki ensimmäiset oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat kattavat ehdotuksensa vuonna 2004, jäsenvaltioiden hallitukset eivät tukeneet niitä yksimielisesti. Siksi komissio soveltaa nyt asteittaista lähestymistapaa, joka on lähtökohtana joulukuussa 2009 hyväksyttyyn Tukholman ohjelmaan sisältyvässä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toimenpidekokonaisuudessa (IP/10/447). Komissio aikoo ehdottaa uusia toimenpiteitä seuraavien neljän vuoden aikana.

Komissio esitti heinäkuussa ehdotuksen toiseksi tähän pakettiin liittyväksi säädökseksi, joka koskee oikeutta tiedonsaantiin (IP/10/989). Neuvosto ja parlamentti ovat jo alkaneet käsitellä komission ehdotusta (ks. MEMO/10/475). Vuonna 2011 komissio aikoo esittää seuraavat ehdotukset, eli ehdotuksen direktiiviksi oikeudesta käyttää asianajajan apua ja oikeudesta pitää yhteyttä omaisiin, työnantajaan ja konsuliviranomaisiin.

Lisätietoja

Uutisia oikeusasioista:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar