Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Bruxelles, den 8. oktober 2010

Retfærdig rettergang: EU's justitsministre godkender direktiv, der sikrer retten til oversættelse og tolkning i straffesager

EU's justitsministre har godkendt et direktiv, der sikrer retten til oversættelse og tolkning i straffesager. Direktivforslaget havde tidligere i år fået Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets opbakning (IP/10/746). Det er første gang nogensinde, at EU fastsætter mindstestandarder for retten til forsvar i straffesager. Direktivet sikrer mistænktes ret til tolkning til deres eget sprog ved alle domstole i EU under hele sagens forløb, også når de modtager juridisk bistand. Det er det første skridt i bestræbelserne på at sikre alle overalt i EU en retfærdig rettergang, og det har været længe undervejs. Direktivet er det første i en række af foranstaltninger, der skal fastsætte fælles EU-standarder i straffesager. EU's medlemsstater har nu tre år til at gennemføre det i deres nationale lovgivning.

"Dette er et historisk øjeblik, hvor vi har vedtaget den første lov nogensinde om borgernes ret til en retfærdig rettergang. For Europa-Kommissionen er dette et vigtigt første skridt på vejen til at få elimineret misforholdet mellem anklagemyndighedens og forsvarets rettigheder i Europa", sagde Kommissionens næstformand, justitskommissær Viviane Reding. "Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentets ordfører, Baroness Sarah Ludford, og det spanske og det belgiske formandskab for at have fået dette direktiv igennem så hurtigt. Det er nu op til medlemsstaterne at få skrevet disse regler ind i deres nationale lovgivning og snarest muligt anvende dem, så borgerne kan nyde godt af dem. Tiden er også inde til at fremskynde vores arbejde på at sikre en effektiv ligevægt mellem anklagemyndighedens beføjelser og tiltaltes processuelle rettigheder. Derfor opfordrer jeg nu Parlamentet og Rådet til at gå videre med arbejdet angående den næste foranstaltning – meddelelsen om rettigheder – som Kommissionen foreslog i juli."

Den 9. marts tog Kommissionen det første af en række skridt, der skal skabe fælles EU-standarder i straffesager. Den fremlagde forslag til regler, som vil forpligte EU-landene til at give mistænkte fuld ret til oversættelse og tolkning (IP/10/249, MEMO/10/70).

Europa-Parlamentet stemte i juni med overvældende flertal for det udkast, man havde forhandlet sig frem til (IP/10/746). Dette blev muliggjort af det kompromis, som Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet indgik den 27. maj. Og dette kompromis blev godkendt af Europa-Parlamentets plenarforsamling den 15. juni.

Direktivet vil sikre EU-borgere ret til at blive afhørt, hørt og modtage juridisk bistand på deres eget sprog under hele straffesagen ved enhver domstol i EU.

Kommissionen har stået fast på retten til oversættelse og tolkning under hele straffesagens forløb for at sikre fuld overholdelse af de standarder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention, Menneskerettighedsdomstolens retspraksis og chartret om grundlæggende rettigheder.

Reglerne vil sikre, at EU-borgere modtager en skriftlig oversættelse af alle væsentlige dokumenter såsom anklageskrifter, og får ret til tolkning ved alle retsmøder, afhøringer og møder med deres advokater. De kan ikke fraskrive sig rettigheder uden først at have modtaget juridisk bistand eller fyldestgørende oplysninger om konsekvenserne af at fraskrive sig rettighederne.

Udgifterne til oversættelse og tolkning skal dækkes af medlemsstaterne og ikke af den mistænkte. Uden sådanne fælles minimumsstandarder for en retfærdig rettergang ville justitsmyndighederne tøve med at udlevere nogen til en retssag i et andet land. Og det kunne resultere i, at de foranstaltninger, EU har truffet for at bekæmpe kriminalitet – som f.eks. den europæiske arrestordre – ikke får deres fulde virkning. Der blev i 2007 udstedt 11 000 europæiske arrestordrer, hvilket er en stigning i forhold til de 6 900 i 2005. Efter Kommissionens opfattelse bør alle disse arrestordrer fremover være omfattet af EU-standarderne for retfærdig rettergang, herunder retten til tolkning og oversættelse.

For at give medlemsstaterne tid til at få foretaget de nødvendige oversættelser, har de fået tre år til at få indført disse regler i stedet for de sædvanlige to år.

Baggrund

Lissabon-traktaten giver EU hjemmel til at vedtage foranstaltninger til styrkelse af EU-borgernes rettigheder.

Eftersom de "lovpakker" om processuelle rettigheder, som Kommissionen oprindeligt fremlagde i 2004, ikke fik enstemmig opbakning fra EU's regeringer, er Kommissionen nu gået over til en "trinvis" tilgang, som det fremgår af den serie foranstaltninger om processuelle rettigheder, der er indeholdt Stockholmprogrammet fra december 2009 (IP/10/447). I løbet af de kommende fire år vil Kommissionen foreslå en række foranstaltninger på området.

Den anden foranstaltning i rækken – retten til oplysninger – fremlagde Kommissionen forslag om i juli (IP/10/989). Rådet og Parlamentet har allerede indledt arbejdet med Kommissionens forslag (MEMO/10/475). De næste foranstaltninger, som Kommissionen agter at foreslå i 2011, bliver et direktiv om ret til en advokat og ret til kontakt med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder.

Flere oplysninger:

Webstedet "Justice Directorate-General Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Redings (EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab) hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar