Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1305

Брюксел, 8 октомври 2010 г.

Право на справедлив процес: министрите на правосъдието на ЕС одобриха закон, който гарантира правото на писмен и устен превод в наказателното производство

Министрите на правосъдието на държавите-членки на Европейския съюз одобриха закон, който гарантира правото на писмен и устен превод в наказателното производство. Европейската комисия и Европейският парламент одобриха закона по-рано тази година (IP/10/746). Това е първата подобна мярка на равнище ЕС, с която се въвеждат общи минимални стандарти за правото на защита в наказателните дела. Законът гарантира правото на заподозрените лица на устен превод на собствения им език по време на наказателното производство, включително при получаването на правна помощ, във всички съдилища в ЕС. Тази първа мярка трябваше да бъде въведена много отдавна, за да се гарантира справедлив процес за всички граждани в целия ЕС. Това е първата стъпка от поредица мерки за справедлив процес, с които ще бъдат установени нови стандарти на ЕС за наказателните дела. Държавите-членки на ЕС имат на разположение три години, за да въведат тази мярка в своите национални законодателства.

„Одобряването на първия по рода си закон за правото на справедлив съдебен процес на гражданите е исторически момент. За Европейската комисия това е важна първа стъпка за коригиране на съществуващия дисбаланс в Европа между правата на прокуратурата и правата на защита, които трябва да бъдат подобрени и засилени,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдие. Искам да благодаря на докладчика на Европейския парламент, баронеса Сара Лудфорд, и на испанското и белгийското председателство за рекордно бързото въвеждане на тази мярка. Сега държавите-членки са тези, които трябва да въведат разпоредбите в своите национални законодателства и да ги приложат в най-кратки срокове, така че гражданите да могат да се възползват от тях. Време е също така да ускорим работата си за постигането на ефективен баланс между правомощията на прокуратурата и процесуалните права на подсъдимите. Ето защо призовавам Парламента и Съвета да съсредоточат работата си върху втората мярка – декларацията за правата, която беше предложена от Комисията през юли.“

На 9 март Комисията направи първата стъпка от поредица мерки за установяване на общи стандарти на ЕС в наказателните дела. Тя предложи правила, които ще задължат държавите от ЕС да предоставят услуги за пълен писмен и устен превод на заподозрените лица (IP/10/249, MEMO/10/70)

Европейският парламент гласува с голямо мнозинство в полза на договорения проект през юни (IP/10/746). Това стана възможно благодарение на компромисно споразумение, постигнато на 27 май между Съвета, Комисията и Европейския парламент. То беше одобрено на пленарната сесия на Европейския парламент на 15 юни.

Мерките ще гарантират правото на гражданите на разпит, на участие в съдебни заседания и на правни съвети на собствения им език във всеки един момент от наказателното производство във всички съдилища на ЕС.

Комисията настоя за въвеждане на правото на писмен и устен превод по време на наказателното производство, за да бъде постигнато пълно спазване на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Съда в Страсбург, както и на Хартата на основните права.

Тези правила ще гарантират, че на гражданите се предоставя писмен превод на всички важни документи, като например обвинителния акт, и че те ще имат право на устен превод по време на всички съдебни заседания и разпити, както и по време на срещите си със своите адвокати. Тези права не могат да бъдат отчуждени, преди лицето да е получило правен съвет или пълна информация по отношение на последиците от отказа от тези свои права.

Разходите за писмен и устен превод трябва да бъдат поемани от държавата-членка, а не от заподозряното лице. При липсата на минимални общи стандарти, гарантиращи справедливо производство, съдебните органи ще избягват да изпращат някого да бъде съден в друга страна. В резултат на това мерките на ЕС за борба с престъпността — като европейската заповед за арест — няма да могат да се прилагат пълноценно. Броят на европейските заповеди за арест нарастна от 6 900 през 2005 г. до 11 000 през 2007 г. От гледна точка на Комисията в бъдеще всички такива заповеди за арест следва да попадат в обхвата на стандартите на ЕС относно правото на справедлив съдебен процес, включително правото на устен и писмен превод.

Вместо с обичайните две години държавите-членки разполагат с три години за приемането на тези разпоредби, за да се даде време на органите да въведат преведената информация.

Контекст

Договорът от Лисабон дава възможност на ЕС да приеме мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС.

Тъй като „пакетните“ предложения относно процесуалните права, свързани със справедливия процес, не получиха единодушна подкрепа от правителствата на държавите-членки на ЕС при първите предложения на Комисията в тази област през 2004 г., Комисията възприе последователен подход, определен в серия от мерки по отношение на процесуалните права, свързани със справедливия процес, изложени в Стокхолмската програма от декември 2009 г. (IP/10/447). Комисията ще предложи серия от мерки през следващите четири години.

Комисията предложи втора мярка — правото на информация — през юли (IP/10/989). Съветът и Парламентът вече започнаха да работят по предложението на Европейската комисия (MEMO/10/475). Следващите мерки, планирани от Комисията за 2011 г., ще бъдат Директива за правото на достъп до адвокат и за правото на комуникация с роднини, работодатели и консулски представителства.

За повече информация:

Новини от генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията, комисар на ЕС по правосъдие, основни права и гражданство:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar