Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Bryssel den 8 oktober 2010

Biologisk mångfald: I en utvärdering bekräftas att EU har missat målet för 2010 men att viktiga lärdomar har dragits

I en rapport som idag har offentliggjorts bekräftas att EU har missat sitt mål med att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010. Utvärderingen av genomförandet av kommissionens handlingsplan för biologisk mångfald visar att Europas biologiska mångfald fortfarande är under allvarligt hot från de överdrivna krav som vi ställer på vår miljö, som förändringar av markanvändningen, föroreningar, invasiva arter och klimatförändringen. Utvärderingen visar dock att betydande framsteg har gjorts under de senaste två åren. De viktiga lärdomar som har dragits från genomförandet av åtgärdsplanen kommer att stödja EU:s strategi för åren efter 2010.

”Vi har dragit viktiga lärdomar och lyckats föra upp den biologiska mångfalden högt på den politiska dagordningen. Men det är viktigt att alla är med och inte bara i Europa. Hotet runtom i världen är till och med allvarligare än i EU. Det är därför det är av största vikt att mötet i Nagoya leder till en stark global strategi om skyddet av den biologiska mångfalden och ekosystemen,” säger Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär.

En viktig läroprocess

Handlingsplanen för biologisk mångfald lanserades 2006 i syfte att hejda förlusten av biologisk mångfald i EU till 2010. I dagens utvärdering av de framsteg som har gjorts med cirka 150 olika åtgärder dras slutsatsen att även om det har gjorts betydande framsteg inom ett antal områden har det övergripande målet för biologisk mångfald 2010 inte uppnåtts.

De målinriktade åtgärderna för att hejda förlusten av hotade arter och livsmiljöer har däremot varit framgångsrika. Natura 2000-nätet har utvidgats avsevärt och omfattar nu cirka 26 000 platser vilka täcker 18 % av EU:s landområde. Räckvidden för LIFE+-finansieringen utvidgades till att omfatta bredare frågor om biologisk mångfald och att stödja genomförandet av EU:s plan för biologisk mångfald.

Ansträngningarna för att skydda vattenekosystem har fått ett uppsving genom det nya direktivet om en marin strategi. I somras fastställde kommissionen kriterier som medlemsstaterna ska använda för att utvärdera miljöstatusen för sina hav.

Arbetet i den pågående undersökningen om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi har lett till ett ökat erkännande av det ekonomiska värde som naturens tillgångar har. Undersökningen (om ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi) hjälper redan beslutsfattarna att erkänna värdet av att investera i naturkapital.

Handlingsplanen för biologisk mångfald har bidragit till att öka förståelsen för vad som driver på förlusten av biologisk mångfald (som klimatförändringen), hur den biologiska mångfalden och andra sektorsaktiviteter är sammankopplade och den viktiga roll som ekosystemen spelar för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen.

De lärdomar som har dragits kommer att vara ovärderliga för att säkerställa att de förnyade ansträngningarna för att hejda förlusten av den biologiska mångfalden är framgångsrika. I mars förband sig EU till ett nytt mål: att sätta stopp för förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i EU senast 2020, i möjligaste mån återställa dem och samtidigt förstärka EU:s bidrag till avvärjandet av den globala förlusten av biologisk mångfald.

Att integrera frågor som rör den biologiska mångfalden och ekosystem med annan EU-politik kommer att vara av största vikt för strategin för åren efter 2010. De planerade reformerna av politikområden som har betydande konsekvenser för den biologiska mångfalden – som den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken – samt förberedelserna för nästa programperiod för EU:s regionalpolitik, erbjuder betydelsefulla möjligheter. Dessa är viktiga, både när det gäller att minska inverkan på den biologiska mångfalden och som potentiella finansieringskällor för bevarande och återställande av den biologiska mångfalden.

Den nya strategin kommer att dra nytta av en avsevärt stärkt kunskapsbas, inklusive ett referensscenario för biologisk mångfald som kommer att möjliggöra att trenderna efter 2010 tydligt fastställs och mäts.

Den globala bilden

Utanför EU är läget ännu mera oroande i takt med att trycket på den biologiska mångfalden fortsätter att intensifieras. Mellan 12 % och 55 % av utvalda grupper av ryggradsdjur, ryggradslösa djur och växter är utrotningshotade på global nivå (Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Det internationella samfundet har misslyckats med att uppnå målet om att kraftigt minska förlusten av biologisk mångfald på global nivå fram till 2010. Nya globala mål för biologisk mångfald kommer att diskuteras vid det tionde partsmötet om konventionen om biologisk mångfald i Nagoya i Japan den 18–29 oktober.

EU har arbetat för att minska den inverkan som vår höga konsumtion har på resten av världen samt den inverkan som den internationella handeln har på den globala biologiska mångfalden och ekosystemen. Bland viktiga händelser kan nämnas undertecknandet av de första frivilliga partnerskapsavtal som är utformade för att bekämpa den illegala exploateringen av skogar. En av de viktigaste frågorna på dagordningen i Nagoya kommer att vara att säkerställa att fördelarna från användningen av resurser för utvecklingen av produkter som läkemedel och kosmetika delas med de länder de kommer från.

Rapporten

Utvärderingen innehåller en mängd fakta och uppgifter om de åtgärder som har genomförts för att hejda den biologiska förlusten i alla 27 enskilda medlemsstater och på EU-nivå. I den ingår också en sammanställning som jämför resultaten i de enskilda medlemsstaterna och en uppdatering av indikatorer för biologisk mångfald (SEBI 2010).

Den fullständiga rapporten finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar