Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Bruselj, 8. oktobra 2010

Biotska raznovrstnost: ocena potrjuje, da EU ni dosegla cilja za leto 2010, je pa pridobila pomembne izkušnje

Danes objavljeno poročilo potrjuje, da EU ni dosegla svojega cilja, da bo do leta 2010 zaustavila izgubo biotske raznovrstnosti. Ocena izvajanja akcijskega načrta Komisije za biotsko raznovrstnost kaže, da biotsko raznovrstnost v Evropi še vedno močno ogroža prevelika obremenitev okolja, kot so na primer spremembe namembnosti zemljišč, onesnaževanje, invazivne vrste in podnebne spremembe. Vseeno pa ocena kaže, da je bil v zadnjih dveh letih dosežen velik napredek. Pomembne izkušnje, pridobljene pri izvajanju akcijskega načrta, bodo podlaga za strategijo EU po letu 2010.

Okoljski komisar EU Janez Potočnik je dejal: „Pridobili smo si zelo pomembne izkušnje in uspeli postaviti biotsko raznovrstnost v ospredje političnega programa. Sodelovati pa morajo vsi, ne le Evropa. Ogroženost po svetu je še večja kot v EU. Zato je nujno, da se v Nagoyi začrta močna globalna strategija za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Pridobivanje pomembnih izkušenj

Akcijski načrt za biotsko raznovrstnost se je začel izvajati leta 2006, da bi se do leta 2010 zaustavila izguba biotske raznovrstnosti v EU. Današnja ocena napredka, ki se je izvedla na približno 150 različnih ukrepih, kaže, da je bil na številnih področjih sicer dosežen znaten napredek, vendar splošni cilj biotske raznovrstnosti za leto 2010 ni bil izpolnjen.

Ciljni ukrepi za zaustavitev izginjanja ogroženih vrst in habitatov so bili uspešni. Omrežje Natura 2000 se je zelo razširilo in zdaj vključuje okrog 26 000 območij, ki pokrivajo 18 % kopenskega ozemlja EU. Obseg financiranja LIFE+ se je razširil, da bi se pokrila širša vprašanja biotske raznovrstnosti in podprlo izvajanje načrta EU za biotsko raznovrstnost.

Nova direktiva o morski strategiji je spodbudila prizadevanja za varstvo morskih in sladkovodnih ekosistemov. Letos poleti je Komisija določila merila, ki jih morajo države članice uporabljati pri ocenjevanju okoljskega stanja svojih morij.

Delo v zvezi s študijo o ekonomiji ekosistemov in biotski raznovrstnosti (TEEB), ki je v teku, je pripomoglo k večjemu priznavanju gospodarske vrednosti naravnih sredstev. TEEB že pomaga nosilcem odločanja pri prepoznavanju vrednosti naložb v naravni kapital.

S pomočjo akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost se je izboljšalo znanje o povzročiteljih izgube biotske raznovrstnosti (npr. podnebnih spremembah), o povezavi med biotsko raznovrstnostjo in drugimi sektorskimi dejavnostmi ter o pomembni vlogi ekosistemov, npr. pri lajšanju vplivov podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Pridobljene izkušnje bodo neprecenljive pri zagotavljanju uspešnosti ponovnih prizadevanj za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Marca se je EU zavezala novemu cilju, ki je: do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU, jih, kolikor je mogoče, obnoviti in povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube biotske raznovrstnosti.

Vključitev vprašanj v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi v druge politike EU bo v središču strategije po letu 2010. Dobre priložnosti za to so načrtovane reforme politik, ki bistveno vplivajo na biotsko raznovrstnost, npr. skupna kmetijska politika in skupna ribiška politika, ter priprave na naslednje programsko obdobje za regionalno politiko EU. Te so pomembne zaradi zmanjšanja vplivov na biotsko raznovrstnost, pa tudi kot možen vir financiranja ohranjanja in obnove biotske raznovrstnosti.

Nova strategija bo lahko računala na precej trdnejše temeljno znanje, vključno z osnovnimi informacijami o biotski raznovrstnosti, na podlagi katerega se bodo lahko jasneje določili in merili cilji po letu 2010.

Splošni okvir

Stanje zunaj EU je še bolj zaskrbljujoče, saj se pritiski na biotsko raznovrstnost stalno stopnjujejo. Na globalni ravni grozi izumrtje 12 % do 55 % izbranih vretenčarjev, nevretenčarjev in skupin rastlin (tretje poročilo o napovedih za svetovno biotsko raznovrstnost iz leta 2010). Mednarodna skupnost ni dosegla globalnega cilja, tj. do leta 2010 znatno zmanjšati izgubo biotske raznovrstnosti po vsem svetu. O novih globalnih ciljih glede biotske raznovrstnosti se bo razpravljalo na deseti konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekala od 18. do 29. oktobra v Nagoyi na Japonskem.

EU si prizadeva zmanjšati vpliv svoje velike porabe na preostali svet ter vpliv mednarodne trgovine na globalno biotsko raznovrstnost in ekosisteme. Ta prizadevanja vključujejo podpis prvih prostovoljnih partnerskih sporazumov, namenjenih boju proti nezakonitemu izkoriščanju gozdov. Eno od glavnih vprašanj na dnevnem redu konference v Nagoyi bo zagotoviti, da se koristi uporabe virov, namenjenih za razvoj izdelkov, kot so farmacevtski in kozmetični izdelki, delijo z državo, iz katere ti viri izhajajo.

Poročilo

Ocena vsebuje številna dejstva in podatke o ukrepih, ki so bili sprejeti za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v vseh 27 državah članicah in na ravni EU. Vključuje tudi sintezo primerjave uspešnosti posameznih držav članic in posodobitev kazalnikov biotske raznovrstnosti (SEBI 2010).

Celotno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar