Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Brusel, 8. októbra 2010

Výsledky hodnotenia stavu biodiverzity: EÚ sa síce nepodarilo splniť cieľ na rok 2010, ale získala dôležité informácie

Dnes bola uverejnená správa, ktorá potvrdzuje, že EÚ sa nepodarilo splniť cieľ zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity. Z hodnotenia vykonávania akčného plánu Komisie pre biodiverzitu vyplýva, že biodiverzita v Európe je aj naďalej vážne ohrozená z dôvodu prílišného zaťažovania nášho životného prostredia (napríklad zmenami využívania pôdy, znečisťovaním, inváznymi druhmi a zmenou klímy). Napriek tomu však správa uvádza, že za posledné dva roky sa dosiahol badateľný pokrok. Dôležité informácie, ktoré sa získali pri vykonávaní akčného plánu, sa stanú základom stratégie EÚ na obdobie po roku 2010.

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Získali sme dôležité informácie a podarilo sa nám zaradiť biodiverzitu na popredné miesto nášho politického programu. Je však potrebné, aby takýto prístup nezaujala len Európa, ale aj všetci ostatní. Z celosvetového hľadiska je totiž biodiverzita ohrozená ešte viac ako z hľadiska EÚ. Preto je nevyhnutné, aby sa v Nagoji prijala silná celosvetová stratégia na ochranu biodiverzity a ekosystémov.“

Dôležitý proces získavania poznatkov

Akčný plán pre biodiverzitu vznikol v roku 2006 s cieľom zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity v EÚ. Z dnešného hodnotenia 150 rôznych opatrení a ich výsledkov je zrejmé, že v mnohých oblastiach síce došlo k zásadnému pokroku, no celkový cieľ na rok 2010 sa splniť nepodarilo.

Vďaka cieleným opatreniam sa podarilo zvrátiť úbytok ohrozených druhov a biotopov. Sústava Natura 2000 sa podstatne rozšírila a v súčasnosti pozostáva z približne 26 000 lokalít, čo predstavuje 18 % rozlohy EÚ. Rozsah financovania z programu LIFE+ bol rozšírený tak, aby pokrýval širšie otázky biodiverzity a podporoval vykonávanie akčného plánu EÚ pre biodiverzitu.

Snaha o ochranu morských a sladkovodných ekosystémov sa podporí novou smernicou o morskej stratégii. Počas uplynulého leta Komisia stanovila kritériá, ktoré majú členské štáty používať na posudzovanie stavu životného prostredia vo svojich moriach.

Práca na prebiehajúcej štúdii ekonomiky ekosystémov a biodiverzity (The economics of ecosystems and biodiversity, TEEB) viedla k tomu, že si viac uvedomujeme hospodársku hodnotu prírodného bohatstva. Vďaka TEEB dnes subjekty s rozhodovacou právomocou chápu prínos investícií do prírodného dedičstva.

Akčný plán pre biodiverzitu prispel k lepšiemu pochopeniu príčin straty biodiverzity (napríklad zmena klímy), prepojeniu medzi biodiverzitou a činnosťami v iných oblastiach, ako aj k pochopeniu významu úlohy ekosystémov (napríklad pri adaptácii na zmenu klímy a zmierňovaní jej dôsledkov).

Získané informácie budú mimoriadne cenné, ak chceme dosiahnuť, aby bola nová snaha na zastavenie straty biodiverzity úspešná. V marci si EÚ stanovila nový cieľ: „zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ a obnoviť ich v čo najväčšej uskutočniteľnej miere a zároveň zvýšiť príspevok EÚ v boji o zastavenie straty biodiverzity na celom svete.“

Základom stratégie na obdobie po roku 2010 bude začlenenie problematiky biodiverzity a ekosystémov do ďalších politík EÚ. Plánované reformy politických oblastí, ktoré sú zásadne prepojené s biodiverzitou (ako napríklad Spoločná poľnohospodárska politika a Spoločná rybárska politika), ako aj príprava ďalšieho programovacieho obdobia regionálnej politiky EÚ, otvárajú nové možnosti. Sú dôležité v záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na biodiverzitu a ako potenciálny zdroj finančných prostriedkov na ochranu a obnovu biodiverzity.

Nová stratégia sa bude môcť opierať o výrazne posilnenú znalostnú základňu vrátane východiskovej hodnoty posudzovania stavu biodiverzity, ktorá umožní jasne určovať a merať vývojové tendencie po roku 2010.

Celková situácia

Situácia mimo EÚ je ešte väčším dôvodom na znepokojenie, keďže tlak na biodiverzitu sa neustále stupňuje. Z celosvetového hľadiska hrozí vyhynutie 12 % až 55 % vybraných skupín stavovcov, bezstavovcov a rastlín (Výhľad OSN pre oblasť globálnej biodiverzity, 2010). Medzinárodnému spoločenstvu sa nepodarilo dosiahnuť celosvetový cieľ, ktorým je dosiahnuť do roku 2010 výrazné zníženie straty biodiverzity na celom svete. O nových celosvetových cieľoch v oblasti biodiverzity sa bude diskutovať na 10. konferencií zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v japonskej Nagoji, ktorá sa bude konať v dňoch 18. až 29. októbra.

EÚ sa usiluje o znižovanie vplyvu svojej vysokej spotreby na zvyšok sveta, ako aj vplyvu medzinárodného obchodu na biodiverzitu a ekosystémy na celom svete. Ako príklad tejto snahy možno uviesť podpis prvých dobrovoľných dohôd o partnerstve, ktoré sú zamerané na boj proti nezákonnému využívaniu lesov. Jednou z kľúčových tém konferencie v Nagoji bude otázka, ako zabezpečiť, aby z vývoja takých výrobkov, ako sú liečivá a kozmetika, mala prospech aj krajina, z ktorej pochádzajú suroviny na tieto výrobky.

Správa

Správa obsahuje množstvo faktov a údajov o krokoch na zastavenie straty biodiverzity, ktoré sa podnikli vo všetkých 27 členských štátoch, ako aj na úrovni EÚ. Okrem toho je jej súčasťou porovnanie výsledkov jednotlivých členských štátov, ako aj aktualizované ukazovatele biodiverzity (SEBI 2010).

Celé znenie správy možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar