Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Bruksela, dnia 8 października 2010 r.

Różnorodność biologiczna: ocena potwierdza, że UE nie osiągnęła celu na rok 2010, ale zdobyła ważne doświadczenia

Opublikowane dziś sprawozdanie potwierdza, że UE nie osiągnęła celu zakładającego powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Z oceny realizacji unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej wynika, że różnorodność biologiczna w Europie jest w dalszym ciągu poważnie zagrożona. Powodem tego są nadmierne obciążenia, jakim poddajemy nasze środowisko poprzez zmiany w użytkowaniu gruntów, emisję zanieczyszczeń, wprowadzanie gatunków inwazyjnych i zmianę klimatu. Ocena pokazuje jednak, że w ostatnich dwóch latach poczyniono znaczne postępy. Ważne doświadczenia zebrane w ramach realizacji planu działania posłużą za podstawę przy opracowywaniu unijnej strategii na okres po 2010 r.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Zdobyliśmy bardzo ważne doświadczenia i zdołaliśmy przyznać kwestii różnorodności biologicznej ważne miejsce w agendzie politycznej. Trzeba jednak, by wszyscy – nie tylko Europa – zaangażowali się w działania. Zagrożenie dla różnorodności biologicznej na świecie jest nawet większe niż w UE. Dlatego spotkanie w Nagoi powinno zaowocować opracowaniem solidnej ogólnoświatowej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów.”

Ważny proces zdobywania doświadczeń

Plan na rzecz różnorodności biologicznej zaczęto realizować w 2006 r. Jego celem było powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do 2010 r. W opublikowanej dziś ocenie postępów w realizacji 150 różnych działań stwierdza się, że mimo znacznych osiągnięć w niektórych obszarach nie udało się zrealizować ogólnego celu w zakresie różnorodności biologicznej na 2010 r.

Sukcesem zakończyły się działania mające na celu odwrócenie tendencji w zanikaniu zagrożonych gatunków i siedlisk. Znacznie powiększono obszar sieci Natura 2000. Obecnie w jej skład wchodzi około 26 tys. obszarów chronionych stanowiących 18 proc. powierzchni lądowej UE. Poszerzono zakres finansowania w ramach instrumentu LIFE+, tak by objąć nim szersze kwestie związane z różnorodnością biologiczną i wesprzeć realizację unijnego planu na rzecz różnorodności biologicznej.

Nowa dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej stała się bodźcem do podjęcia działań na rzecz ochrony ekosystemów morskich i słodkowodnych. Latem Komisja ustanowiła kryteria, jakie państwa członkowskie powinny stosować przy ocenie stanu środowiska mórz.

Prace w ramach prowadzonego obecnie badania dotyczącego ekonomiki ekosystemów i różnorodności biologicznej (TEEB) doprowadziły do zwiększenia świadomości na temat ekonomicznej wartości walorów przyrodniczych. TEEB już teraz pomaga decydentom politycznym uznać znaczenie inwestowania w kapitał naturalny.

Plan działania na rzecz różnorodności biologicznej pomógł w lepszym poznaniu czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej (takich jak zmiana klimatu), a także w zrozumieniu sposobu, w jaki powiązane są różnorodność biologiczna i inne działania sektorowe, oraz ważnych funkcji ekosystemów, jakimi są adaptacja do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków.

Zebrane doświadczenia będą nieocenione w zapewnieniu powodzenia działań podjętych w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. W marcu UE ustanowiła nowy cel: powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i degradację funkcji ekosystemu w UE do 2020 roku, przywrócić je w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, a jednocześnie zwiększyć wkład UE w powstrzymanie globalnej utraty różnorodności biologicznej.

Kluczowe znaczenie dla strategii na okres po 2010 r. będzie mieć uwzględnienie kwestii związanych z różnorodnością biologiczną i ekosystemami w polityce UE w innych dziedzinach. Istotne możliwości stworzą planowane reformy tych obszarów politycznych, które w znacznym stopniu wpływają na różnorodność biologiczną – czyli wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa – oraz przygotowanie do następnego okresu programowania w ramach unijnej polityki regionalnej. Reformy te mają znaczenie zarówno ze względu na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na różnorodność biologiczną, jak i z uwagi na fakt, że są one potencjalnym źródłem finansowania działań w zakresie ochrony i restytucji różnorodności biologicznej.

W ramach strategii wykorzystana zostanie coraz większa baza wiedzy, w tym również poziom odniesienia w zakresie różnorodności biologicznej, który umożliwi dokładne ustalenie i pomiar tendencji po 2010 r.

Sytuacja na świecie

Sytuacja poza UE jest jeszcze bardziej niepokojąca, gdyż presje wywierane na różnorodność biologiczną są coraz większe. Z trzeciego sprawozdania „Perspektywy różnorodności biologicznej na świecie” (Global Biodiversity Outlook 3, 2010) wynika, że wyginięcie na świecie grozi od 12 do 55 proc. wybranych grup kręgowców, bezkręgowców i roślin. Społeczność międzynarodowa nie zdołała osiągnąć ogólnoświatowego celu, jakim jest znaczne ograniczenie utraty różnorodności biologicznej na świecie do 2010 r. Nowe cele dotyczące różnorodności biologicznej zostaną omówione w ramach 10. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która będzie obradować w japońskiej Nagoi w dniach 18-29 października.

Unia prowadzi nieustanne działania na rzecz ograniczenia skutków wynikających z dużej konsumpcji w Europie dla reszty świata oraz skutków, na jakie narażone są różnorodność biologiczna i ekosystemy na świecie w związku z międzynarodową działalnością handlową. Postępy w tym zakresie obejmują podpisanie pierwszych dobrowolnych umów partnerskich, których celem jest walka z nielegalną eksploatacją zasobów leśnych. Jedną z zasadniczych kwestii do omówienia w Nagoi będzie zapewnianie podziału zysków płynących z wykorzystania zasobów przy opracowywaniu produktów farmaceutycznych i kosmetyków z krajami, z których zasoby te pochodzą.

Sprawozdanie

Sprawozdanie zawiera liczne fakty i dane na temat działań podejmowanych w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej w poszczególnych 27 państwach członkowskich i na poziomie Unii. Zawarto w nim również podsumowanie, w którym porównano wyniki poszczególnych państw członkowskich, oraz aktualne informacje na temat wskaźników różnorodności biologicznej (SEBI 2010).

Pełne sprawozdanie jest dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar