Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Brussel, 8 oktober 2010

Biodiversiteit: Evaluatie bevestigt dat de EU haar doelstelling voor 2010 niet heeft kunnen verwezenlijken maar dat er belangrijke lessen zijn geleerd

In een vandaag bekend gemaakt verslag wordt bevestigd dat de EU haar doelstelling om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 een halt toe te roepen, niet heeft kunnen verwezenlijken. De evaluatie van de tenuitvoerlegging van het biodiversiteitsactieplan van de Commissie laat zien dat de Europese biodiversiteit nog steeds ernstig wordt bedreigd door de overbelasting van het milieu, met name de verandering van het grondgebruik, vervuiling, invasieve exoten en klimaatverandering. Toch is er volgens de evaluatie de afgelopen twee jaar belangrijke vooruitgang geboekt. Er zijn belangrijke lessen geleerd uit de tenuitvoerlegging van het actieplan die de EU-strategie voor de periode na 2010 kunnen ondersteunen.

Janez Potočnik, EU-commissaris belast voor het milieu, verklaarde: “We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd en zijn erin geslaagd biodiversiteit bovenaan de politieke agenda te plaatsen. Maar het is alle hens aan dek, en niet alleen in Europa. De bedreiging wereldwijd is nog groter dan in de EU. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat Nagoya een krachtige wereldwijde strategie oplevert met betrekking tot de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen."

Een belangrijk leerproces

Het biodiversiteitsactieplan werd in 2006 gelanceerd met als doel het biodiversiteitsverlies in de EU tegen 2010 tot staan te brengen. Uit de vandaag bekend gemaakte evaluatie van zo'n 150 verschillende acties blijkt dat er weliswaar op een aantal gebieden belangrijke vooruitgang is geboekt maar dat de verwezenlijking van de algemene biodiversiteitsdoelstelling voor 2010 nog niet in zicht is.

Gerichte maatregelen om het tij te keren voor bedreigde soorten en habitats in de EU hebben resultaat opgeleverd. Het Natura 2000-netwerk is aanzienlijk uitgebreid en omvat nu ongeveer 26.000 gebieden, die 18% van het EU-landgebied bestrijken. Het toepassingsgebied van LIFE+-financiering werd uitgebreid en omvat nu ook bredere biodiversiteitsvraagstukken en steun voor de tenuitvoerlegging van het EU-biodiversiteitsplan.

Inspanningen om aquatische ecosystemen te beschermen kregen een nieuwe impuls met de richtlijn mariene strategie. Deze zomer heeft de Commissie de criteria vastgesteld die de lidstaten moeten hanteren om de milieutoestand van de mariene wateren te evalueren.

De werkzaamheden in het kader van de lopende studie over de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit (TEEB) hebben geleid tot meer erkenning van de economische waarde van de natuurlijke hulpbronnen. Dankzij TEEB beseffen besluitvormers nu beter de waarde van investeringen in natuurlijk kapitaal.

Dankzij het biodiversiteitsactieplan hebben we meer inzicht gekregen in de oorzaken van biodiversiteitsverlies (zoals klimaatverandering), de onderlinge relaties tussen biodiversiteit en andere sectorale activiteiten en de belangrijke rol van ecosystemen voor bijvoorbeeld het afremmen van en de aanpassing aan klimaatverandering.

De lering die wordt getrokken is van groot belang om ervoor te zorgen dat hernieuwde inspanningen om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen resultaat boeken. In maart heeft de EU zich een nieuw doel gesteld: het verlies van biodiversiteit en de teloorgang van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk voor 2020 een halt toe roepen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten zo veel mogelijk herstellen en de EU-bijdrage aan het tegengaan van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit verhogen.

De integratie van de zorg voor biodiversiteit en ecosystemen in het andere EU-beleid zal centraal staan in het strategie voor de periode na 2010. De geplande hervormingen van beleidsgebieden die belangrijke gevolgen hebben voor biodiversiteit – zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid – alsmede de voorbereidingen voor de volgende programmeringperiode voor het regionaal beleid, bieden belangrijke kansen. Deze hervormingen zijn van belang niet alleen om de schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit te reduceren maar ook als potentiële financieringsbronnen voor behoud en herstel van biodiversiteit.

De nieuwe strategie zal kunnen voortbouwen op een versterkte kennisbasis. Deze omvat ook een nieuw referentieniveau voor biodiversiteit aan de hand waarvan trends na 2010 duidelijk kunnen worden vastgesteld en gemeten.

Het plaatje wereldwijd

Buiten de EU is de situatie nog zorgwekkender omdat de druk op biodiversiteit blijft toenemen. Tussen 12 % en 55 % van bepaalde gewervelde en ongewervelde dieren en plantenfamilies wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd (Global Biodiversiteit Outlook 3, 2010). De internationale gemeenschap is er niet in geslaagd de algemene doelstelling om het verlies van biodiversiteit wereldwijd tegen 2010 fors terug te dringen, te verwezenlijken. Nieuwe algemene doelstellingen voor biodiversiteit zullen worden besproken op de tiende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit in Nagoya, Japan, van 18 tot 29 oktober.

De EU heeft zich ingezet om zowel de gevolgen van haar hoog verbruik voor de rest van de wereld als de gevolgen van de internationale handel voor biodiversiteit en ecosystemen wereldwijd te verminderen. Zo heeft zij de eerste vrijwillige partnerschapsovereenkomsten ondertekend die tot doel hebben de illegale exploitatie van bossen te bestrijden. Een van de voornaamste punten op de agenda in Nagoya zal zijn ervoor te zorgen dat de opbrengsten van het gebruik van hulpbronnen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en cosmetica zullen worden gedeeld met het land waarvan deze afkomstig zijn.

Het verslag

De evaluatie omvat een schat aan feiten en gegevens over maatregelen die genomen zijn om het verlies van biodiversiteit in elk van de 27 lidstaten en op EU-niveau een halt toe te roepen. Het omvat tevens een samenvatting waarin de prestaties van de afzonderlijke lidstaten met elkaar worden vergeleken en een bijgewerkt overzicht van de biodiversiteitsindicatoren (SEBI 2010).

Ga voor het volledige verslag naar:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar