Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

2010 m. spalio 8 d., Briuselis

Biologinė įvairovė. Atlikus įvertinimą nustatyta, kad ES nepasiekė 2010 metų tikslo, tačiau įgyta vertingos patirties

Iš šiandien paskelbtos ataskaitos matyti, kad ES nepasiekė tikslo iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Įvertinus tai, kaip buvo įgyvendinamas Komisijos biologinės įvairovės veiksmų planas, nustatyta, kad dėl mūsų daromo pernelyg didelio poveikio aplinkai, pavyzdžiui, dėl pasikeitusio žemės naudojimo, taršos, invazinių rūšių ir klimato kaitos Europos biologinei įvairovei tebegresia didelis pavojus. Tačiau vertinimo ataskaitoje pažymima, kad per pastaruosius dvejus metus padaryta didelė pažanga. Įgyvendinant veiksmų planą įgyta vertingos patirties, kuria bus grindžiama ES strategija po 2010 metų.

Už aplinką atsakingas ES Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Mums pavyko sukaupti labai vertingos patirties, o biologinės įvairovės klausimą paversti politinės darbotvarkės prioritetu. Tačiau vien Europos pastangų neužtenka – reikia viso pasaulio pagalbos. Kituose pasaulio regionuose biologinei įvairovei gresia dar didesnis pavojus nei Europos Sąjungoje. Todėl Nagojoje turi būti parengta veiksminga pasaulinė biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos strategija.“

Svarbus mokymosi procesas

Biologinės įvairovės veiksmų planas pradėtas įgyvendinti 2006 m. Siekta iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europos Sąjungoje. Šiandien įvertinus maždaug 150 skirtingų veiksmų įgyvendinimo pažangą nustatyta, kad, nors kai kuriose srityse ir padaryta didelė pažanga, bendrasis 2010 metų biologinės įvairovės tikslas nepasiektas.

Nykstančių rūšių ir buveinių mažėjimui stabdyti skirti tiksliniai veiksmai buvo sėkmingi. Gerokai išplėstas „Natura 2000“ tinklas dabar apima apie 26 tūkst. vietovių – iš viso 18 % ES sausumos teritorijos. LIFE+ finansavimo taikymo sritis išplėsta: dabar gali būti finansuojama daugiau biologinės įvairovės išsaugojimo veiklos rūšių, be to, finansuojamas ES biologinės įvairovės plano įgyvendinimas.

Geriau saugoti jūrų ir gėlo vandens ekosistemas padeda naujoji Jūrų strategijos direktyva. Šią vasarą Komisija nustatė kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės turės vertinti savo jūrų ekologinę būklę.

Labiau susimąstyti apie ekonominę gamtos turtų vertę paskatino šiuo metu atliekamas ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimas. Šis tyrimas jau padėjo sprendimų priėmėjams suvokti investavimo į gamtos turtus naudą.

Biologinės įvairovės veiksmų planas padėjo geriau suprasti biologinės įvairovės nykimo veiksnius (pavyzdžiui, klimato kaita), biologinės įvairovės ir kitų sektoriaus veiklos rūšių sąsajas, svarbų ekosistemų vaidmenį, pavyzdžiui, jų įtaką švelninant klimato kaitos padarinius ir prisitaikant prie jos.

Įgyta patirtis bus neįkainojama užtikrinant naujų kovos su biologinės įvairovės nykimu veiksmų sėkmę. Kovo mėn. ES išsikėlė naują tikslą: iki 2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, kiek įmanoma jas atkurti ir padidinti ES indėlį į kovą su biologinės įvairovės nykimu visame pasaulyje.

Rengiant laikotarpio po 2010 m. strategiją daugiausia dėmesio bus skiriama biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimo klausimų įtraukimui į kitas ES politikos sritis. Tinkama proga tai padaryti galėtų būti planuojamos politikos sričių, kurios daro didelę įtaką biologinei įvairovei (pavyzdžiui, bendroji žemės ūkio politika ir bendroji žuvininkystės politika), reformos ir pasirengimas kitam ES regioninės politikos programavimo laikotarpiui. Šios reformos yra svarbios, nes padės sumažinti poveikį biologinei įvairovei, be to, jos gali tapti biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo finansavimo šaltiniu.

Rengiant naują strategiją bus naudojamasi kur kas didesne žinių baze, taip pat biologinės įvairovės bazinio lygio scenarijumi, kuris padės aiškiai nustatyti ir įvertinti tendencijas po 2010 m.

Padėtis pasaulyje

Už ES ribų padėtis kelia dar daugiau nerimo, nes biologinei įvairovei daroma žala tebedidėja. Visame pasaulyje gali išnykti 12–55 % tirtų stuburinių gyvūnų, bestuburių ir augalų grupių (Trečiosios pasaulio biologinės įvairovės apžvalgos duomenys, 2010 m.). Tarptautinei bendruomenei nepavyko pasiekti pasaulinio tikslo iki 2010 m. gerokai sumažinti biologinės įvairovės nykimą visame pasaulyje. Nauji pasauliniai biologinės įvairovės išsaugojimo tikslai bus svarstomi 10-ojoje Biologinės įvairovės konvencijos susitariančiųjų šalių konferencijoje spalio 18–29 d. Nagojoje (Japonija).

ES stengiasi sumažinti savo didelio vartojimo poveikį likusiam pasauliui ir tarptautinės prekybos poveikį pasaulio biologinei įvairovei ir ekosistemoms. Vienas šios srities laimėjimų – pasirašytas pirmasis savanoriškos partnerystės susitarimas dėl kovos su neteisėtu miškų eksploatavimu. Vienas pagrindinių Nagojos darbotvarkės klausimų – užtikrinti, kad pelnu, gautu panaudojus išteklius gaminti tokiems produktams, kaip vaistai ir kosmetikos priemonės, būtų dalijamasi su išteklių kilmės šalimi.

Ataskaita

Vertinimo ataskaitoje pateikiama daug faktų ir duomenų apie veiksmus, kurių imtasi siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą visose 27 valstybėse narėse ir ES mastu. Be to, joje pateikiama valstybių narių veiklos rezultatų lyginamoji duomenų sintezė ir atnaujinti biologinės įvairovės rodikliai (SEBI 2010).

Visa ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar