Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Bryssel 8. lokakuuta 2010

Vuodelle 2010 asetettu luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite jäi EU:lta saavuttamatta

Kuten tänään julkaistussa kertomuksessa todetaan, EU:lta jäi saavuttamatta vuodelle 2010 asetettu luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen tavoite. Biologista monimuotoisuutta koskevasta komission tiedonannosta tehty arviointi osoittaa, että Euroopan luonnon monimuotoisuutta uhkaavat edelleen vakavat ympäristöön kohdistuvat paineet, kuten maankäytön muutos, saastuminen, haitalliset vieraslajit ja ilmastonmuutos. Arviointi osoittaa kuitenkin myös, että viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistystä. Tiedonannon täytäntöönpanosta saatiin arvokasta kokemusta EU:n vuoden 2010 jälkeistä aikaa koskevan strategian tueksi.

”EU on saanut tästä hyvin arvokasta kokemusta ja onnistunut nostamaan luonnon monimuotoisuuden poliittisen asialistan kärkeen. EU ei kuitenkaan yksinään kykene pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Suurin uhka ei koske EU:ta vaan koko maailmaa. Siksi on erittäin tärkeää, että Nagoyan kokouksessa saadaan aikaan vahva maailmanlaajuinen strategia luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi”, totesi EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Tärkeä oppimisprosessi

Biologista monimuotoisuutta koskeva tiedonanto annettiin vuonna 2006. Sen tavoitteena oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä. Tänään annetussa noin 150 eri toimea kattavassa arvioinnissa todetaan, että vaikka monilla aloilla on tapahtunut huomattavaa edistystä, vuodelle 2010 asetettua luonnon monimuotoisuutta koskevaa yleistä tavoitetta ei ole saavutettu.

Tietyt kohdennetut toimet, joilla on pyritty pysäyttämään uhanalaisten lajien ja luontotyyppien häviäminen, ovat olleet menestyksekkäitä. Natura 2000 -verkostoa on laajennettu merkittävästi: se kattaa nyt noin 26 000 aluetta eli 18 prosenttia EU:n pinta-alasta. LIFE+-välineestä annettava rahoitus on ulotettu koskemaan laajempia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja sillä tuetaan nyt myös EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan tiedonannon täytäntöönpanoa.

Meren ja makean veden ekosysteemien suojelemista on vauhditettu uudella meristrategiadirektiivillä. Viime kesänä komissio vahvisti perusteet, joiden avulla jäsenvaltioiden on arvioitava mertensä ympäristön tilaa.

Meneillään olevan ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia tarkastelevan hankkeen (TEEB-hankkeen) ansiosta luonnonvarojen taloudellinen arvo tunnustetaan yhä useammin. TEEB auttaa jo nyt päättäjiä näkemään luonnonvaroihin investoimisesta koituvan hyödyn.

Biologista monimuotoisuutta koskevan tiedonannon myötä on voitu lisätä tietoisuutta siitä, miksi luonnon monimuotoisuus köyhtyy (muun muassa ilmastonmuutoksen vuoksi), miten luonnon monimuotoisuus ja muut alakohtaiset toimet liittyvät toisiinsa ja miksi ekosysteemit ovat tässä yhteydessä tärkeitä (esimerkiksi ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen).

Saatu kokemus auttaa osaltaan varmistamaan, että uudet luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä koskevat toimet onnistuvat. Viime maaliskuussa EU asetti itselleen uuden tavoitteen: se aikoo pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen vuoteen 2020 mennessä ja palauttaa biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelut mahdollisuuksien mukaan ennalleen tehostaen samalla toimiaan koko maapallon biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi.

Luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyvien kysymysten sisällyttäminen osaksi muita EU:n politiikkoja on tärkeää vuoden 2010 jälkeistä aikaa koskevan strategian kannalta. Kaavailtujen uudistusten odotetaan tuottavan tuloksia luonnon monimuotoisuuteen merkittävästi vaikuttavien politiikkojen alalla (esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka ja yhteinen kalatalouspolitiikka) sekä EU:n aluepolitiikan seuraavan ohjelmointikauden valmistelujen yhteydessä. Näillä uudistuksilla voidaan sekä vähentää luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia että löytää mahdollisia rahoituslähteitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämis- ja ennallistamistoimia varten.

Uusi stretegia saa huomattavaa hyötyä lujitetusta tietopohjasta, myös luonnon monimuotoisuuden tämänhetkistä tilaa koskevasta selvityksestä. Näin voidaan määrittää selkeästi vuoden 2010 jälkeiset kehityssuunnat ja mitata niitä.

Maailmanlaajuinen tilanne

Muualla maailmassa tilanne on vieläkin huolestuttavampi, koska luonnon monimuotoisuuden paineet kasvavat entisestään. Sukupuutto uhkaa maailmanlaajuisesti 12–55:tä prosenttia tietyistä selkärankaista, selkärangattomista ja kasveista (Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut saavuttamaan maailmanlaajuista tavoitetta eli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen huomattavaa pysäyttämistä kaikkialla maailmassa vuoteen 2010 mennessä. Uusista maailmanlaajuisista luonnon monimuotoisuuden tavoitteista keskustellaan Nagoyassa Japanissa 18.–29. lokakuuta 2010 järjestettävässä YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten 10. konferenssissa.

EU on toteuttanut toimia vähentääkseen oman suuren kulutuksensa vaikutuksia muuhun maailmaan sekä vaimentaakseen kansainvälisen kaupan vaikutuksia koko maailman luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin. Edistysaskeleisiin voidaan lukea sellaisten ensimmäisten vapaaehtoisten kumppanuussopimusten allekirjoittaminen, joilla pyritään torjumaan metsien laitonta hakkuuta. Yksi Nagoyan asialistan keskeisistä kohdista on sen varmistaminen, että resurssien käytöstä tuotekehitykselle (esimerkiksi farmaseuttisten ja kosmetiikkatuotteiden kehitykselle) koituvat edut jaetaan sen maan kanssa, josta resurssit ovat peräisin.

Kertomus

Arviointi sisältää runsaasti tietoa toimista, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä kussakin jäsenvaltiossa ja EU:n tasolla. Se sisältää myös tiivistelmän, jossa eri jäsenvaltioiden tuloksia vertaillaan keskenään, ja uudet luonnon monimuotoisuuden indikaattorit (SEBI 2010).

Koko kertomus on nähtävissä osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar