Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Brüssel, 8. oktoober 2010

Elurikkus: Hinnang kinnitab, et 2010. aasta eesmärgid on ELis saavutamata, ent oluline õppetund on saadud

Täna avaldatud aruandest selgub, et ELil ei ole õnnestunud täita oma eesmärki, s.t pidurdada 2010. aastaks elurikkuse vähenemine. Komisjonis vastuvõetud bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamise hinnangust nähtub, et Euroopa elurikkusele on endiselt suureks ohuks meie endi tekitatud keskkonnaprobleemid, näiteks maakasutuse muutumine, saaste, invasiivsed võõrliigid ja kliimamuutus. Samas selgub, et viimase kahe aasta jooksul on saavutatud silmapaistvaid tulemusi. Tegevuskava rakendamisega seoses saadud kasulike kogemuste põhjal töötatakse välja ELi strateegia pärast 2010. aastat.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Me oleme saanud äärmiselt kasulikke kogemusi ja suutnud võtta elurikkuse teema poliitilise arutelu tulipunkti. Samas tuleb võita enda poole kogu maailm, mitte üksnes Euroopa. Muud maailma ähvardab isegi suurem oht kui Euroopat. Seepärast tuleb Nagoyas välja töötada põhjalik üleilmne elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse strateegia.”

Kasulike kogemuste omandamine

Bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava sai alguse 2006. aastal ja sellega püüti panna 2010. aastaks piir elurikkuse vähenemisele ELis. Täna avaldati hinnang ligikaudu 150 eri meetmega saavutatu kohta. Sellest ilmneb, et kuigi nii mõneski valdkonnas on tehtud märkimisväärseid edusamme, jäi 2010. aastaks elurikkuse valdkonnas seatud eesmärk siiski täitmata.

Ohustatud liikide ja elupaikade arvukuse vähenemise peatamiseks võetud meetmed on olnud edukad. Natura 2000 võrgustikku on silmatorkavalt laiendatud ja nüüd kuulub sinna 26 000 paika, mis hõlmavad ELi maismaaterritooriumist 18%. LIFE+ programmi raames rahastamise võimalusi on avardatud, et kaasata sinna rohkem elurikkuse teemasid ja toetada bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamist ELis.

Uue merestrateegiadirektiiviga on tõhustatud mere- ja magevee ökosüsteemide kaitset. Sel suvel kehtestas komisjon kriteeriumid, mille alusel peavad liikmesriigid hindama oma merede keskkonnaseisundit.

Tänu ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslike aspektide pidevale jälgimisele on hakatud üha enam teadvustama looduse majanduslikku väärtust ning juba praegu tunnistavad poliitiliste otsuste tegijad ökosüsteemide ja elurikkuse majanduslikele aspektidele tuginedes, kui oluline on investeerida looduskapitali.

Tänu bioloogilise mitmekesisuse tegevuskavale on hakatud üha enam mõistma elurikkuse hävimise põhjusi (näiteks kliimamuutus), elurikkuse ja sama valdkonna ettevõtmiste omavahelist seost ning ökosüsteemide tähtsat osa näiteks kliimamuutuse leevendamises ja sellega kohanemises.

Saadud kogemustel on hindamatu väärtus. Nende alusel üritatakse teha uusi ja edukaid jõupingutusi elurikkuse hävimise peatamiseks. Märtsis seadis EL uue sihi: peatada 2020. aastaks ELis elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ja need võimaluste piires taastada ning suurendada ELi panust maailma elurikkuse vähenemise ärahoidmisesse.

Elurikkuse ja ökosüsteemiga seotud probleemide ühendamine ELi muude poliitikavaldkondadega saab olema 2010. aasta järgse strateegia keskne ülesanne. Selleks pakuvad hulgaliselt võimalusi elurikkust eriti suurel määral mõjutavates poliitikavaldkondades – ühises põllumajanduspoliitikas ja ühises kalanduspoliitikas – kavandatavad reformid, samuti ELi regionaalpoliitika järgmiseks programmiperioodiks tehtavad ettevalmistused. Tegemist on eriti oluliste ettevõtmistega, sest niimoodi vähendatakse elurikkusele avalduvat mõju ning nähakse ette elurikkuse säilitamise ja taastamise rahastamise võimalikud allikad.

Uut strateegiat toetab oluliselt parem teadmistebaas, aga ka elurikkuse võrdlustase, mille abil on võimalik täpselt kindlaks määrata pärast 2010. aastat toimuva arengu tendentsid ja neid mõõta.

Ülemaailmne olukord

Olukord väljaspool ELi on veelgi murettekitavam, kuna surve elurikkusele suureneb pidevalt. Maailmas ähvardab väljasuremine kokku 12%–55% selgroogsetest, selgrootutest ja taimedest (Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Rahvusvaheline üldsus ei ole suutnud saavutada üleilmset eesmärki oluliselt pidurdada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist kogu maailmas 2010. aastaks. Uusi elurikkusealaseid eesmärke arutatakse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 10. konverentsil Jaapanis Nagoyas 18.–29. oktoobril.

EL on teinud ja teeb edaspidigi tööd selle kallal, et vähendada oma suure tarbimise mõju ülejäänud maailmale, samuti rahvusvahelise kaubanduse mõju maailma elurikkusele ja ökosüsteemidele. Edasimineku näitena võib tuua ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemise vabatahtliku partnerluslepingu allkirjastamist. Üks Nagoya konverentsi põletavamaid päevakorrapunkte saab olema see, kuidas tagada olukord, et toodete, näiteks ravimite ja kosmeetikatoodete, arendamiseks ettenähtud vahendite kasutamisest saadavat tulu jagatakse nende vahendite päritoluriigiga.

Aruanne

Hinnangus on esitatud hulgaliselt fakte ja andmeid nende meetmete kohta, mis ELi 27 liikmesriigis ja ELis tervikuna on võetud elurikkuse vähenemise pidurdamiseks. Samuti on võrreldud eri liikmesriikide tegevust ja ajakohastatud elurikkusnäitajaid (SEBI 2010).

Täielik aruanne on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar