Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2010

Βιοποικιλότητα: αξιολόγηση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ΕΕ δεν πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει για το 2010· συνάγονται όμως χρήσιμα συμπεράσματα

Από έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν πέτυχε τον στόχο της για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. Από την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα προκύπτει ότι η βιοποικιλότητα της Ευρώπης εξακολουθεί να απειλείται σοβαρά από τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον μας, όπως είναι οι αλλαγές στις χρήσεις γης, η ρύπανση, η εξάπλωση των χωροκατακτητικών ειδών και η αλλαγή του κλίματος. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκαλύπτει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία διετία. Τα σημαντικά συμπεράσματα που έχουν συναχθεί από την εφαρμογή του προγράμματος δράσης θα αποτελέσουν τον άξονα της στρατηγικής της ΕΕ για το μετά το 2010 διάστημα.

Ο Επίτροπος της ΕΕ Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Βγάλαμε ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα και πετύχαμε να εντάξουμε τη βιοποικιλότητα στις κορυφαίες θέσεις του πολιτικού θεματολογίου. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθεια όλων - και όχι μόνο στην Ευρώπη. Η παγκόσμια απειλή είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην ΕΕ, εξ ου και η επιτακτική ανάγκη να σφυρηλατηθεί στη Ναγκόγια μια ισχυρή παγκόσμια στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.»

Μια σημαντική διαδικασία παιδαγωγικού χαρακτήρα

Το πρόγραμμα δράσης για την βιοποικιλότητα εγκαινιάστηκε το 2006 με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2010. Από τη σημερινή αξιολόγηση της προόδου σε 150 περίπου διαφορετικές δράσεις προκύπτει ότι ενώ μεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, ο συνολικός στόχος του 2010 για τη βιοποικιλότητα παραμένει ανεκπλήρωτος.

Οι στοχοθετημένες δράσεις για την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και ενδιαιτημάτων υπήρξαν επιτυχείς. Το δίκτυο Natura 2000 έχει επεκταθεί σημαντικά και τώρα ενσωματώνει 26.000 περίπου περιοχές, οι οποίες καλύπτουν το 18% της χερσαίας επικράτειας της ΕΕ. Η εμβέλεια της χρηματοδότησης του LIFE+ διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει ευρύτερα ζητήματα βιοποικιλότητας και να στηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Οι προσπάθειες για την προστασία των οικοσυστημάτων των θαλασσών και των γλυκών υδάτων ενισχύθηκαν από τη νέα οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική. Φέτος το καλοκαίρι, η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών τους.

Οι εργασίες της εκπονούμενης μελέτης για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (TEEB, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων The Economics of Ecosystems and Biodiversity) είχαν ήδη ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αναγνώριση της οικονομικής αξίας των φυσικών πόρων: η TEEB ευαισθητοποιεί τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων στην αναγνώριση της αξίας των επενδύσεων στο φυσικό κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα δράσης για τη βιοποικιλότητα συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων απώλειας βιοποικιλότητας (όπως είναι η αλλαγή του κλίματος), των τρόπων με τους οποίους η βιοποικιλότητα διασυνδέεται με άλλες τομεακές δραστηριότητες και του σημαντικού ρόλου των οικοσυστημάτων ως μέσου για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί θα έχουν πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία των ανανεωμένων προσπαθειών για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. Τον Μάρτιο η ΕΕ δεσμεύθηκε σε ένα νέο στόχο: ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή τους στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.

Η ενσωμάτωση του σχετικού με τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα προβληματισμού σε άλλες πολιτικές της ΕΕ θα είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της στρατηγικής για το μετά το 2010 διάστημα. Οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις των τομέων άσκησης πολιτικής που έχουν σημαντικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα – όπως είναι η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική – καθώς και οι προετοιμασίες για τη νέα προγραμματική περίοδο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες, ενδιαφέρουσες τόσο ως μέσα περιορισμού των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, όσο και ως δυνητικές πηγές χρηματοδότησης για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Στη νέα στρατηγική θα αξιοποιηθεί μια σημαντικά ενισχυμένη γνωστική βάση, συμπεριλαμβανομένου σεναρίου αναφοράς για τη βιοποικιλότητα, το οποίο θα επιτρέψει τον σαφή προσδιορισμό και την ακριβή εκτίμηση των τάσεων μετά το 2010.

Η παγκόσμια εικόνα

Εκτός ΕΕ, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, δεδομένου ότι εξακολουθούν να εντείνονται οι πιέσεις στη βιοποικιλότητα. Ποσοστά μεταξύ 12% και 55% επιλεγμένων ομάδων σπονδυλωτών, ασπόνδυλων και φυτών απειλούνται παγκοσμίως με εξαφάνιση (Global Biodiversity Outlook 3 [Προοπτικές για τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, 3η έκδοση], 2010). Η διεθνής κοινότητα δεν πέτυχε τον παγκόσμιο στόχο της σημαντικής, σε παγκόσμια κλίμακα, μείωσης της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. Νέοι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιοποικιλότητα θα συζητηθούν στη 10η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, στο διάστημα 18-29 Οκτωβρίου.

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό του αντίκτυπου της υψηλής κατανάλωσής της στο υπόλοιπο του κόσμου, καθώς και του αντίκτυπου του διεθνούς εμπορίου στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων περιλαμβάνεται η υπογραφή της πρώτης αυτοδεσμευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των δασών. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης της Ναγκόγια θα είναι η διασφάλιση της από κοινού, με τη χώρα προέλευσης, εκμετάλλευσης των οφελών της χρήσης πόρων για την ανάπτυξη προϊόντων, όπως είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα καλλυντικά.

Η έκθεση

Η αξιολόγηση περιέχει πληθώρα στοιχείων και δεδομένων για τις δράσεις που ανελήφθησαν για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνει συγκεφαλαιωτική έκθεση, όπου συγκρίνονται οι επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών, και επικαιροποίηση των δεικτών βιοποικιλότητας (SEBI 2010).

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar