Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Bruxelles, den 8. oktober 2010

Biodiversitet: Ifølge ny vurdering har EU ikke nået målet for 2010, men gjort vigtige erfaringer

Der offentliggøres i dag en rapport, der viser, at EU ikke har nået sit mål, som var at standse tabet af biodiversitet i 2010. Det fremgår af vurderingen af gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for biodiversitet, at Europas biodiversitet stadig er stærkt truet af de kolossale krav, vi stiller til vores miljø i form af ændret arealanvendelse, forurening, invasive arter og klimaændringer. Vurderingen viser dog også, at der er gjort gode fremskridt i de seneste to år. Vigtige erfaringer fra gennemførelsen af handlingsplanen kommer til at danne basis for EU's strategi for tiden efter 2010.

Janez Potočnik, EU's miljøkommissær, sagde: "Vi har gjort nogle særdeles vigtige erfaringer, og det er lykkedes os at få rykket biodiversitet højt op på den politiske dagsorden. Men vi skal have alle med, og ikke kun i Europa. Truslen er endnu større i verden omkring EU end i EU. Derfor er det vigtigt, at man på Nagoya-konferencen når frem til en global strategi for beskyttelse af biodiversitet og økosystemer."

En vigtig læreproces

Handlingsplanen for biodiversitet blev sat i gang i 2006 med det mål at standse tabet af biodiversitet i EU i 2010. Vurderingen i dag omfatter omkring 150 forskellige tiltag, og konklusionen er, at selv om der er gjort gode fremskridt på mange områder, har man ikke nået det overordnede mål for biodiversiteten i 2010.

Nogle målrettede foranstaltninger til at vende nedgangen i truede arter og habitater har givet resultat. Natura 2000-nettet er udvidet betydeligt og består nu af ca. 26 000 lokaliteter, der dækker 18 % af EU's landområde. Midler fra Life+ kan nu anvendes bredere, således både til at løse mere generelle biodiversitetsproblemer og til at støtte gennemførelsen af EU's biodiversitetsplan.

Indsatsen for at beskytte marine økosystemer og ferskvandsøkosystemer har med direktivet om en havstrategi fået tilført nye kræfter. I sommer fastsatte Kommissionen de kriterier, medlemsstaterne skal benytte til at vurdere miljøtilstanden i havene.

Arbejdet med den endnu ikke afsluttede undersøgelse af de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet (The economics of ecosystems and biodiversity, TEEB) har ført til større erkendelse af den økonomiske værdi af naturens aktiver. TEEB hjælper allerede beslutningstagere med at anerkende værdien af at investere i naturkapital.

Handlingsplanen for biodiversitet har været med til at skaffe større kendskab til årsagerne til tab af biodiversitet (fx klimaændringer), den indbyrdes sammenhæng mellem biodiversitet og andre sektoraktiviteter og økosystemernes store betydning for afbødning af og tilpasning til klimaændringer.

Disse erfaringer får uvurderlig betydning ved at sikre, at en fornyet indsats for at standse tabet af biodiversitet giver resultater. I marts satte EU sig som nyt mål at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 og, for så vidt det kan gennemføres, genetablere disse og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at standse tabet af biodiversitet på globalt plan.

Integration af biodiversitets- og økosystemhensyn i andre EU-politikker bliver et centralt element i strategien for tiden efter 2010. De planlagte reformer på politikområder, der har mærkbare følger for biodiversiteten, fx den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, og forberedelserne til den næste programmeringsperiode for EU's regionalpolitik er gode lejligheder. Deres store betydning skyldes, at de både kan mindske virkningerne for biodiversiteten og blive en kilde til finansiering af bevaring og genoprettelse af biodiversitet.

Den nye strategi får et betydelig mere solidt videngrundlag, herunder et referenceniveau for biodiversiteten, som giver mulighed for tydeligt at påvise og måle udviklingstendenser efter 2010.

Det samlede billede

Uden for EU er situationen endnu mere foruroligende, eftersom presset på biodiversiteten øges uophørligt. Mellem 12 og 55 % af visse grupper af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter trues af global udryddelse (Global Biodiversity Outlook 3, 2010). Det er ikke lykkedes for det internationale samfund at nå det overordnede mål, som er at reducere biodiversitetstabet betydeligt på verdensplan inden 2010. På den tiende partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed den 18.-29. oktober i Nagoya i Japan vil nye globale biodiversitetsmål blive drøftet.

EU har arbejdet på at reducere det høje forbrugs indvirkning på resten af verden og den internationale handels indvirkning på den globale biodiversitet og globale økosystemer. Et af resultaterne er underskrivelsen af de første frivillige partnerskabsaftaler, der er udformet til at bekæmpe ulovlig udnyttelse af skovene. Et af de vigtigste punkter på dagsordenen i Nagoya bliver at sikre, at når ressourcer udnyttes til udvikling af produkter såsom lægemidler og kosmetik, får det land, de kommer fra, del i gevinsten.

Rapporten

Vurderingen rummer et væld af kendsgerninger og data om foranstaltninger, der er truffet for at standse tabet af biodiversitet i alle 27 medlemsstater og på EU-plan. Den har også et resumé med en sammenligning af, hvordan de enkelte medlemsstater har klaret sig, og ajourførte biodiversitetsindikatorer (SEBI 2010).

Den fuldstændige rapport kan læses på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar