Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

V Bruselu dne 8. října 2010

Biologická rozmanitost: Hodnotící zpráva potvrzuje, že EU sice nedosáhla cíle pro rok 2010, ale přesto získala cenné poznatky

Zpráva, která dnes byla uveřejněna, potvrzuje, že EU nedosáhla svého cíle zastavit do roku 2010 úbytek biologické rozmanitosti. Hodnocení provádění akčního plánu Komise pro biologickou rozmanitost ukazuje, že biologická rozmanitost v Evropě je stále vážně ohrožena nadměrnými požadavky, kterými zatěžujeme naše životní prostředí, jako např. změnami ve využívání půdy, znečišťováním, invazivními druhy a změnou klimatu. Hodnocení nicméně prokázalo, že za poslední dva roky došlo k výraznému pokroku. Zkušenosti získané z provádění akčního plánu budou zužitkovány ve strategii EU pro období po roce 2010.

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Získali jsme některé velmi důležité poznatky a podařilo se nám dostat biologickou rozmanitost na přední místo politického pořadu dne. Ale potřebujeme, aby se zapojila nejenom Evropa. Ohrožení ve světě je dokonce větší než v EU. Proto je naprosto nezbytné, aby se v Nagoje vyjednala silná globální strategie pro ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémů.“

Důležitý proces poznávání

Akční plán pro biologickou rozmanitost byl zahájen v roce 2006 a jeho cílem bylo zastavit úbytek biologické rozmanitosti v EU do roku 2010. Z dnešního posouzení pokroku u 150 různých opatření vyplynul závěr, že i když bylo v řadě oblastí dosaženo významných úspěchů, celkového cíle ohledně biologické rozmanitosti do roku 2010 dosaženo nebylo.

Cílená opatření, která měla zvrátit úbytek ohrožených druhů a stanovišť, byla úspěšná. Došlo k významnému rozšíření sítě Natura 2000, která nyní zahrnuje přibližně 26 000 oblastí na 18 % území Evropské unie. Byla rozšířena oblast financování v rámci programu LIFE+, takže se tento program nyní vztahuje na širší problematiky biologické rozmanitosti a podporuje provádění plánu EU týkajícího se biologické rozmanitosti.

Úsilí o ochranu mořských a sladkovodních ekosystémů podpořila nová směrnice o strategii pro mořské prostředí. Letos v létě Komise stanovila kritéria, kterými se mají členské státy řídit při posuzování environmentálního stavu jejich moří.

Probíhající práce na studii o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti vedly k vyšší míře uznávání ekonomické hodnoty bohatství přírody. Tato studie již nyní pomáhá subjektům řízení uznávat hodnotu investic do přírodního kapitálu.

Akční plán pro biologickou rozmanitost přispívá ke zvýšení informovanost o příčinách úbytku biologické rozmanitosti (např. změně klimatu), o způsobu propojení biologické rozmanitosti a jiných odvětvových činností a o důležité úloze ekosystémů např. pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Získané zkušenosti budou neocenitelné při dalších snahách o úspěšné zastavení úbytku biologické rozmanitosti. V březnu přijala EU nový závazek – jejím cílem je zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku.

Začlenění otázek biologické rozmanitosti a ekosystémů do dalších politik EU bude ústředním motivem strategie po roce 2010. Plánované reformy oblastí politiky, které mají velký vliv na biologickou rozmanitost – jako např. společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky – a rovněž přípravy na nové programové období pro regionální politiku EU nabízejí významné příležitosti. Jsou důležité jednak z hlediska snížení dopadů na biologickou rozmanitost, jednak jako potenciální zdroj finančních prostředků pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti.

Nová strategie bude využívat výrazně posílenou vědomostní základnu, včetně podkladů pro srovnávání biologické rozmanitosti, které umožní jasně stanovit a změřit tendence po roce 2010.

Globální situace

Mimo Evropskou unii je situace ještě hrozivější, neboť tlak na biologickou rozmanitost nadále roste. Na celosvětové úrovni hrozí vyhubení přibližně 12 až 55 % druhům obratlovců, bezobratlých a rostlin (viz Globální výhled k biologické rozmanitosti č. 3 z roku 2010). Mezinárodnímu společenství se nepodařilo dosáhnout celosvětového cíle výrazně zpomalit do roku 2010 ubývání biologické rozmanitosti na celém světě. Nové celosvětové cíle pro biologickou rozmanitost budou projednány na 10. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v japonské Nagoje ve dnech 18. až 29. října.

EU usiluje o snižování negativního vlivu své vysoké spotřeby na zbytek světa i dopadu mezinárodního obchodu na biologickou rozmanitost a ekosystémy v celosvětovém měřítku. K dosaženým výsledkům patří podepsání prvních dobrovolných dohod o partnerství určených k boji proti nezákonné těžbě lesů. Jednou z klíčových otázek na pořadu jednání v Nagoje bude i zajištění toho, aby ze zisků plynoucích z využívání zdrojů při vývoji výrobků např. ve farmaceutice nebo kosmetice získávala podíl i země, z níž zdroje pocházejí.

Zpráva

Posouzení obsahuje velké množství informací a údajů o opatřeních, která byla přijata za účelem zastavení úbytku biologické rozmanitosti ve všech 27 členských státech a na úrovni EU. Rovněž obsahuje souhrnné porovnání úspěšnosti jednotlivých členských států a aktualizaci ukazatelů biologické rozmanitosti (SEBI 2010).

Celou zprávu najdete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar