Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1303

Брюксел, 8 октомври 2010 г.

Биологично разнообразие: оценка потвърждава, че ЕС не постигна целта за 2010 г., но извлече важни поуки

В публикуван днес доклад се потвърждава, че ЕС не постигна целта си до 2010 г. да спре загубата на биологично разнообразие. Оценката за изпълнението на плана за действие на Комисията по отношение на биологичното разнообразие показва, че биоразнообразието на Европа продължава да бъде сериозно застрашено поради прекомерното обременяване от нас на околната ни среда — например поради промени в земеползването, замърсяване, инвазивни видове и изменение на климата. Въпреки това от оценката става ясно, че през последните две години е постигнат значителен напредък. Важните поуки, извлечени от изпълнението на плана за действие, ще залегнат в стратегията на ЕС за периода след 2010 г.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Извлякохме някои много важни поуки и успяхме да изведем биоразнообразието на челно място сред политическите приоритети. Но трябва да привлечем всеки да участва, и то не само в Европа. Заплахата в световен мащаб е дори по-голяма от тази в ЕС. Поради това е наложително конференцията в Нагоя да доведе до ефикасна глобална стратегия за защитата на биоразнообразието и екосистемите.“

Важен процес на научаване

Планът за действие по отношение на биологичното разнообразие бе приет през 2006 г. с цел до 2010 г. да се спре загубата на биологично разнообразие в ЕС. В публикуваната днес оценка на постигнатия напредък по около 150 различни действия се заключава, че общата цел по отношение на биоразнообразието за 2010 г. не е постигната, въпреки че в някои области има значителен напредък.

Успешни бяха например целевите действия за обръщане на тенденцията за намаляване на застрашените видове и местообитания. Мрежата „Натура 2000“ бе значително разширена и вече обхваща около 26 000 защитени зони, покриващи 18 % от сухоземната територия на ЕС. Обхватът на финансиране по LIFE+ бе разширен, така че да включва по-общи проблеми на биологичното разнообразие и да спомага за изпълнението на плана на ЕС за биоразнообразието.

Усилията за защита на морските и сладководни екосистеми бяха насърчавани чрез новата Директива за морска стратегия. Това лято Комисията установи критериите, които държавите-членки трябва да използват за оценяването на екологичното състояние на моретата им.

Работата по продължаващото проучване „Икономика на екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ) доведе до повишена оценка за икономическото значение на природните богатства. ИЕБ вече помага на вземащите политически решения лица да осъзнаят значението на инвестирането в природни ресурси.

Планът за действие по отношение на биологичното разнообразие спомогна за по-добро разбиране на причините за загубата на това разнообразие (като например изменението на климата), на взаимовръзката между биоразнообразието и дейности в други области, както и на важната роля на екосистемите например за смекчаване на последствията от изменението на климата и адаптиране към тях.

Извлечените поуки ще бъдат изключително ценни, за да се гарантира, че подновените усилия за спиране на загубата на биологично разнообразие ще бъдат успешни. През март ЕС си постави нова цел: да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е възможно, като се повиши приносът на ЕС за възпиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.

Включването на въпроси на биоразнообразието и екосистемите в други политики на ЕС ще играе централна роля в стратегията за периода след 2010 г. Планираните реформи в някои политически области със силно влияние върху биологичното разнообразие – като например Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството, както и подготовката за следващия програмен период на регионалната политика на ЕС предоставят значителни благоприятни възможности. Тези възможности имат значение както за намаляване на въздействието върху биоразнообразието, така и като потенциални източници за финансиране на опазването и възстановяването на биоразнообразието.

Новата стратегия ще се възползва от значително обогатена база знания, включително базов сценарий за развитие на биологичното разнообразие, което ще позволи ясно установяване и измерване на тенденциите след 2010 г.

Глобалната перспектива

Извън ЕС ситуацията буди още по-голяма тревога, тъй като натискът върху биоразнообразието продължава да се засилва. Между 12 и 55 % от подбраните групи гръбначни животни, безгръбначни животни и растения са заплашени от изчезване в световен мащаб (Трети глобален преглед на биоразнообразието, 2010 г.). Международната общност не успя да постигне глобалната цел загубата на биологично разнообразие в света да се намали съществено до 2010 г. Нови световни цели по отношение на биоразнообразието ще бъдат обсъдени на 10-та конференция на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, която ще се състои от 18 до 29 октомври в Нагоя, Япония.

ЕС се старае да намали въздействието от голямото си потребление върху останалия свят, както и въздействието на международната търговия върху световното биоразнообразие и екосистемите. Развитието включва също така подписването на първите споразумения за доброволно партньорство, предназначени за борба с незаконната експлоатация на горите. Една от основните теми в дневния ред на конференцията в Нагоя ще бъде как да се гарантира споделянето на печалбата от използване на природни ресурси за разработване на продукти като фармацевтични и козметични изделия със страната, от която произхождат тези ресурси.

Докладът

Оценката съдържа множество факти и данни за действия, предприети във всички 27 държави-членки поотделно и на равнището на ЕС, за да се спре загубата на биологично разнообразие. Той включва също така съпоставка между резултатите в отделните държави-членки, и актуализирани стойности на показателите за биоразнообразието (SEBI 2010).

Пълният текст на доклада може да се намери на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm


Side Bar