Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10 /129

Briselē, 2010. gada 5. februārī

Tele sakari. Eiropas Komisija mudina Latvijas regulatoru noteikt zemākus tarifus par fiksēto un mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas pakalpojumiem

E iropas Komisija lūdz Latvijas telesakaru regulatoru — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK) — mainīt fiksēto un mobilo sakaru savienojuma pabeigšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kārtību, lai šos tarifus varētu pazemināt un sarunas klientiem izmaksātu lētāk. Savienojuma pabeigšanas tarifs ir vairumtirdzniecības cena, ko telesakaru operatori iekasē cits no cita par ienākošo zvanu savienošanu ar abonentiem, kuri izmanto viņu tīklus, un galu galā tā tiek iekļauta telefona sarunu cenās. 2009. gada maijā Komisija ieteica ES mēroga pieeju savienojuma pabeigšanas tarifu aprēķināšanai ( IP/09/710 ), taču atļāva telesakaru regulatoriem pārejas posmā savienojuma pabeigšanas tarifus aprēķināt citādi. Šo pagaidu aprēķināšanas metožu pamatā ir jābūt objektīviem kritērijiem, un tām jānodrošina, lai savienojuma pabeigšanas tarifos atspoguļotos tās izmaksas, kas rodas efektīvam operatoram, sniedzot šādus pakalpojumus. Komisija arī noteica, ka, lai izvairītos no varbūtējām konkurences problēmām, visiem operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū būtu uzliekami piekļuves nodrošināšanas un tarifu regulēšanas pienākumi.

"Es saprotu, ka dažiem mazākiem telesakaru regulatoriem var būt grūtāk īstenot Komisijas ieteikto savienojuma pabeigšanas tarifu aprēķināšanas kārtību. Es priecājos, ka par spīti grūtībām SPRK ir iecerējusi līdz 2013. gadam šādu modeli izveidot," saka ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga. "Pa to laiku SPRK būtu jānodrošina, lai savienojuma pabeigšanas tarifi Latvijā tuvotos efektīvajām izmaksām — tarifu regulēšanā rūpīgi izraugoties metodiku un kritērijus. Klientiem Latvijā līdz tam brīdim nebūtu jāmaksā vairāk, kā nepieciešams."

E S konkurences komisāre Nēli Krusa saka: "Faktiska piekļuve tīklam un izmaksās balstīti savienojuma pabeigšanas tarifi visiem Latvijas fiksēto un mobilo tīklu operatoriem ir nepieciešama, lai nodrošinātu vienotus spēles noteikumus visiem telefona sakaru operatoriem un pazeminātu cenas, dodot labumu konkurencei un klientiem Latvijā."

SPRK — Latvijas nacionālais regulators — informēja Komisiju, ka ir analizējusi mobilo savienojumu pabeigšanas pakalpojumu tirgus un secinājusi, ka visiem četriem mobilo sakaru tīklu operatoriem Latvijā (" Tele2", "Latvijas Mobilais Telefons", "BITE Latvija" un "Telekom Baltija") ir būtiska ietekme tirgū. SPRK arī ievieš tarifu regulēšanas mehānismu trijiem lielākajiem mobilo sakaru operatoriem ("Tele2", "Latvijas Mobilais Telefons", "BITE Latvija") un fiksēto sakaru vēsturiskajam operatoram ("Lattelecom"), regulējot to tarifus par savienojuma pabeigšanas pakalpojumiem no 2010. gada aprīļa līdz 2012. gada janvārim.

Līdz brīdim, kad SRPK būs spējīga īstenot Komisijas ieteikumu par savienojuma pabeigšanas tarifu aprēķinu, tā turpinās savienojuma pabeigšanas tarifu noteikšanai izmantot citas metodes, piemēram, cenas citās ES valstīs un to prognozēto dinamiku. Taču Komisija uzskata, ka SPRK nav pietiekami izskaidrojusi, kāpēc izvēlējusies šīs metodes, it sevišķi metodes, pēc kurām regulētos savienojuma pabeigšanas tarifus nosaka, balstoties uz aplēsēm. Atsevišķi savienojuma pabeigšanas tarifi, kas tiek piemēroti citās ES valstīs, ir augsti, salīdzinot ar pārējo ES, un ir augstāki arī par atsevišķu operatoru ziņotajām izmaksām.

Savās vēstulēs Komisija atgādina SPRK, ka savienojuma pabeigšanas tarifi ir nosakāmi efektīva operatora izmaksu līmenī. Ja pagaidām regulatori savienojuma pabeigšanas tarifu noteikšanai izmanto salīdzinošo vērtēšanu , šādai metodei ir jāatspoguļo izmaksās balstīti savienojuma pabeigšanas tarifi.

Komisija arī aicina SPRK apsvērt, vai neuzlikt visiem operatoriem pienākumu piešķirt citiem operatoriem piekļuvi savam tīklam. Tā iesaka SPRK regulēt visu tirgus dalībnieku, tostarp mazāko, savienojuma pabeigšanas tarifus. Komisija uzskata, ka visiem fiksēto un mobilo sakaru operatoriem to attiecīgajos tīklos ir monopols, tādēļ, ja nav pienācīga regulējuma, tie varētu atteikt piekļuvi un/vai savus savienojuma pabeigšanas tarifus paaugstināt vai paturēt augstākā līmenī.

Priekšvēsture

Komisijas piezīmēs par SPRK priekšlikumiem ir ievērota 7. panta procedūra saskaņā ar p amatdirektīvu par ES telesakaru noteikumiem ( MEMO/09/539) , kas liek dalībvalstu telesakaru regulatoriem ziņot Komisijai par noteikumu projektiem. Gadījumos, kad tie attiecas uz tirgus definīcijām un analīzi par to, vai operatoram ir būtiska ietekme tirgū, Komisija var likt regulatoram šādu tiesību akta projektu atcelt. Ja tie attiecas uz regulējošiem līdzekļiem, Komisija var izteikt piezīmes, kas nacionālajiem telesakaru regulatoriem visnotaļ jāņem vērā.

Komisijas vēstules SPRK tiks publicētas

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

Annex

Average MTRs in 32 European countries as of July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: European Regulators Group, MTR Benchmark Snapshot ERG (09) 23_final_090604

Average FTRs of European incumbent operators as of October 2008
(at single tandem level)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSEDSide Bar