Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Bryssel den 7 oktober 2010

Kommissionen planerar att beskatta finanssektorn

I dag lägger EU-kommissionen fram sina idéer om den framtida beskattningen av finanssektorn. Man presenterar en tvådelad metod, eftersom finanssektorn bör ge ett rättvist bidrag till de offentliga finanserna samtidigt som regeringarna akut behöver nya inkomster på grund av den ekonomiska situationen. På global nivå stödjer kommissionen en skatt på finansiella transaktioner för att finansiera internationella politiska frågor, exempelvis utvecklingsbistånd och klimatförändringar. På EU-nivå anser kommissionen att en skatt på finansiell verksamhet är det lämpligaste alternativet. Om en sådan skatt utformas på lämpligt sätt kan den ge stora intäkter och stabilisera finansmarknaderna utan att riskera EU:s konkurrenskraft. Kommissionen ska lägga fram dessa planer för Europeiska rådet i slutet av oktober och vid G20-toppmötet i november.

Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, säger: ”Det finns goda skäl att beskatta finanssektorn, och möjliga sätt att göra det. Jag anser att de idéer som kommissionen har lagt fram i dag är de rätta för att garantera att finanssektorn ger ett rättvist bidrag till de mest akuta frågorna inom EU och globalt.”

Bankskatt internationellt och på EU-nivå

Kommissionen stödjer idén om en global skatt på finansiella transaktioner, och kommer att fortsätta att arbeta för detta inom G20. Om ambitiösa globala mål ska kunna nås inom områden som utvecklingsbistånd och klimatförändringar måste de internationella parterna komma överens om globala finansieringsverktyg. En skatt på finansiella transaktioner innebär att varje transaktion beskattas efter sitt värde, vilket skulle ge betydande inkomster. Kommissionen anser att en väl genomförd global skatt på finansiella transaktioner är ett lämpligt sätt att finansiera viktiga internationella politikområden.

På EU-nivå föreslås i meddelandet att en skatt på finansiell verksamhet övervägs. En skatt på finansiell verksamhet skulle riktas in på vinsterna och ersättningarna inom företag i finanssektorn. På så sätt beskattas företagen snarare än varje enskild aktör i en finansiell transaktion (till skillnad från skatten på finansiella transaktioner). Efter en ingående analys av alternativen anser kommissionen att en skatt på finansiell verksamhet är det bästa sättet att beskatta finanssektorn och generera nya inkomster inom EU.

Ett rättvist bidrag från finanssektorn

För att bedöma om en ny skatt på finanssektorn kan motiveras undersökte kommissionen sektorns nuvarande bidrag till de offentliga budgetarna. Slutsatsen blev att det finns goda skäl att införa den beskattning av finanssektorn som kommissionen föreslår. För det första var finanssektorn en av huvudorsakerna till finanskrisen och har fått stort offentligt stöd under de senaste åren. Den bör därför på lämpligt sätt bidra till kostnaden för att återuppbygga Europas ekonomier och stärka de offentliga finanserna. För det andra kan en korrigerande bankskatt komplettera de åtgärder (t.ex. bankavgiften och avvecklingsfonden) som införts för att effektivisera och stabilisera finansmarknaderna. Eftersom finanssektorn är undantagen från mervärdesskatt (moms) inom EU skulle en ny skatt göra att den inte underbeskattas jämfört med andra sektorer. Kort sagt kan finanssektorn via en sådan skatt ge ett rättvisare och mer omfattande bidrag till de offentliga finanserna. Skatten skulle också bli en ytterligare inkomstkälla och skapa en stabilare och effektivare finanssektor.

Nästa steg

Kommissionen ska lägga fram sitt meddelande för EU:s finansministrar vid Ekofinrådet den 19 oktober och för EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådet i slutet av oktober. En EU-ståndpunkt om beskattningen av finanssektorn kommer att läggas fram vid G20-toppmötet i november för att uppmana parterna att komma överens om en global metod. Kommissionen kommer även att inleda en ingående konsekvensbedömning för att ytterligare undersöka de planer som presenteras i dagens meddelande. Målet är att lägga fram politiska förslag under 2011.

Hela meddelandet finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Mer information finns i MEMO/10/477


Side Bar