Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Bruselj, 7. oktobra 2010

Komisija predstavila načrte za obdavčitev finančnega sektorja

Evropska komisija je danes predstavila svoje zamisli o prihodnji obdavčitvi finančnega sektorja. Izhajajoč iz stališča, da mora finančni sektor prispevati svoj delež k javnim financam in da vlade v trenutnih gospodarskih okoliščinah nujno potrebujejo nove vire prihodka, je Komisija predlagala dvostranski pristop. Na svetovni ravni je podprla uvedbo davka na finančne transakcije, s katerim bi lahko financirali mednarodne izzive, kot je razvoj ali podnebne spremembe. Na ravni EU pa Komisija priporoča uvedbo davka na finančne dejavnosti. Ob primerni zasnovi in uvedbi bi lahko davek na finančne dejavnosti spodbudil precejšnje prihodke, s pomočjo katerih bi omogočili večjo stabilnost finančnih trgov, ne da bi pri tem po nepotrebnem ogrožali konkurenčnost EU. Komisija bo svoje ideje koncem oktobra prestavila Evropskemu svetu, novembra pa še na vrhu skupine G20.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Imamo dobre razloge in izvedljive načine za obdavčitev finančnega sektorja. Menim, da je Komisija danes predstavila prave predloge za zagotovitev, da finančni sektor prispeva svoje k reševanju najbolj perečih izzivov EU in sveta.“

Obdavčitev bank: globalni pristop in pristop EU

Komisija na svetovni ravni podpira uvedbo davka na finančne transakcije in si bo v okviru skupine G20 še naprej prizadevala za ta cilj. Če želijo mednarodni partnerji uresničiti velikopotezne globalne cilje na področjih, kot so razvojna pomoč in podnebne spremembe, se morajo dogovoriti o mednarodnih instrumentih financiranja. Z davkom na finančne transakcije bi tako obdavčili vsako transakcijo glede na njeno vrednost, s čimer bi spodbudili precejšnje prihodke. Po mnenju Komisije bi bil davek na finančne transakcije ob skrbni zasnovi in mednarodni uporabi zelo primeren način zbiranja sredstev, ki so potrebna za financiranje pomembnih globalnih politik.

Na evropski ravni Komisija predlaga uvedbo davka na finančne dejavnosti. Z njim bi obdavčili dobičke in prejemke družb v finančnem sektorju. Na ta način bi dejansko obdavčili gospodarske družbe in ne posameznih akterjev v finančnih transakcijah, kot velja pri davku na finančne transakcije. Potem ko je temeljito analizirala možnosti za obdavčitev finančnega sektorja, je Komisija sklenila, da je davek na finančne dejavnosti najboljši instrument, s katerim bo mogoče primerno obdavčiti finančni sektor in v EU zbrati potrebna nova sredstva.

Pošten prispevek finančnega sektorja

Da bi presodila o upravičenosti novega davka za finančni sektor, je Komisija proučila, kaj ta sektor trenutno prispeva v javne finance. Sklenila je, da obstajajo dobri razlogi za uvedbo predlaganih davkov za finančni sektor. Kot prvo je bil finančni sektor pomemben vir finančne krize in je v zadnjih nekaj letih prejel tudi precejšnjo državno podporo, zato mora ustrezno prispevati k stroškom obnove evropskih gospodarstev in h krepitvi javnih financ. Obenem bi s korektivno obdavčitvijo bank dopolnili temeljne regulativne ukrepe (vključno s posebnimi dajatvami bank in reševalnimi skladi), ki so bili zasnovani za krepitev učinkovitosti finančnih trgov in omilitev njihove nestanovitnosti. In ker je finančni sektor v EU izvzet iz davka na dodano vrednost (DDV), bi s takšnim davkom naposled zagotovili, da ta sektor v primerjavi z drugimi ne bo prenizko obdavčen. Če povzamemo, bi torej z novim davkom zagotovili, da finančni sektor pošteno in v večji meri prispeva svoj delež k javnim financam; tak davek bi zagotovil dodatna sredstva ter hkrati spodbudil stabilen in učinkovitejši finančni sektor.

Nadaljnja pot

Komisija bo 19. oktobra predstavila svoje sporočilo finančnim ministrom EU na zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve, konec oktobra pa še predsednikom držav in vlad EU na zasedanju Evropskega sveta. EU bo svoje stališče o obdavčitvi finančnega sektorja predstavila novembra na vrhu skupine G20 z namenom, da svoje mednarodne partnerje spodbudi k oblikovanju globalnega pristopa. Obenem bo Komisija začela s poglobljeno oceno učinka, da bi nadalje proučila predloge, ki jih je objavila v današnjem sporočilu. V zvezi s tem želi leta 2011 predstaviti tudi politične pobude.

Celotno besedilo sporočila je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.

Več informacij je na voljo na: MEMO/10/477


Side Bar