Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

V Bruseli 7. októbra 2010

Komisia načrtla svoju víziu zdaňovania finančného sektora

Európska únia dnes uverejnila svoje predstavy o budúcom zdaňovaní finančného sektora. Vychádzajúc z predpokladu, že finančný sektor musí spravodlivo prispievať do verejného rozpočtu a že vlády v súčasnej hospodárskej situácii nutne potrebujú nové zdroje príjmu, Komisia predkladá dvojaký prístup. Na globálnej úrovni Komisia presadzuje myšlienku dane z finančných transakcií (FTT), ktorá by mohla pomôcť financovať medzinárodné výzvy, ako napr. rozvoj alebo zmenu klímy. Na úrovni EÚ Komisia odporúča ako vhodnejšiu alternatívu daň z finančných aktivít (FAT). Ak sa daň z finančných aktivít starostlivo navrhne a zavedie, mohla by byť zdrojom nezanedbateľných príjmov a pomôcť zabezpečiť väčšiu stabilitu finančných trhov bez toho, aby pre konkurencieschopnosť EÚ predstavovala zbytočné riziko. Komisia prednesie tieto predstavy na konci októbra Európskej rade a v novembri na samite G20.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Pre zdanenie finančného sektora existujú dobré dôvody a rovnako aj prijateľné spôsoby, ako ho realizovať. Verím, že predstavy, ktoré dnes Komisia predložila, sú správne a zabezpečia, aby finančný sektor spravodlivo prispieval na riešenie najnaliehavejších európskych a globálnych výziev.“

Zdaňovanie bánk: globálny prístup a prístup EÚ

Komisia podporuje myšlienku dane z finančných transakcií na globálnej úrovni a bude ju presadzovať v rámci G20. Ak sa majú ambiciózne globálne ciele dosiahnuť v oblastiach, ako sú rozvojová pomoc alebo zmena klímy, medzinárodní partneri sa budú musieť dohodnúť na nástrojoch globálneho financovania. Daň z finančných transakcií by predstavovala zdanenie každej transakcie na základe jej transakčnej hodnoty, čoho výsledkom by boli značné príjmy. Komisia si myslí, že dobre zavedená daň z finančných transakcií, ktorá by sa uplatňovala medzinárodne, by mohla predstavovať atraktívny spôsob, ako získať nevyhnutné finančné prostriedky na dôležité globálne politiky.

Na európskej úrovni sa v oznámení Komisie navrhuje zvážiť daň z finančných aktivít. Daň z finančných aktivít by bola zameraná na zisky a odmeny podnikov vo finančnom sektore. Tým by sa zdaňovali korporácie a nie všetky zúčastnené strany, ktoré sú súčasťou finančných transakcií (ako je to v prípade dane z finančných transakcií). Po dôslednej analýze možností na zdaňovanie finančného sektora zastáva Komisia názor, že daň z finančných aktivít by predstavovala najlepší finančný nástroj na príslušné zdaňovanie finančného sektora, ako aj na potreby získavania nových príjmov v EÚ.

Spravodlivý príspevok z finančného sektora

Aby sa posúdilo, či je nová daň pre finančný sektor plne odôvodnená, Komisia preskúmala súčasný príspevok tohto sektora do verejného rozpočtu. Skonštatovala, že zavedenie daní finančného sektora, ktoré predložila, je opodstatnené. Po prvé, finančný sektor bol hlavnou príčinou finančnej krízy a za ostatných niekoľko rokov získal značnú vládnu pomoc. Mal by preto riadne prispievať na náklady opätovného vybudovania európskych hospodárstiev a na podporu verejných financií. Po druhé, korektívna banková daň by mohla dopĺňať základné regulačné opatrenia (vrátane bankového poplatku a fondu na riešenie krízovej situácie bánk) vytvorené na zvýšenie efektívnosti finančných trhov a na zníženie ich volatility. Napokon, vzhľadom na to, že finančný sektor je v EÚ oslobodený od dane z pridanej hodnoty, takáto daň by zaistila, aby tento sektor nebol v porovnaní s ostatnými nedostatočne zdanený. V stručnosti, nová daň by mohla pomôcť zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivejšie a výraznejšie prispieval do verejného rozpočtu, poskytoval dodatočné zdroje príjmu a pomohol vytvoriť stabilnejší a efektívnejší finančný sektor.

Ďalšie kroky

Komisia predloží svoje oznámenie ministrom financií štátov EÚ na rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) 19. októbra a hlavám štátov a vedúcim predstaviteľom vlád EÚ na Európskej rade koncom októbra. Pozícia EÚ týkajúca sa zdaňovania finančného sektora sa prednesie na samite G20 v novembri s cieľom povzbudiť medzinárodných partnerov, aby sa dohodli na globálnom prístupe. Komisia takisto začne s dôkladným posudzovaním vplyvov, aby bližšie preskúmala predstavy uvedené v dnešnom oznámení s cieľom predložiť v roku 2011 politické iniciatívy.

Celé oznámenie sa nachádza na stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Viac informácií nájdete na: MEMO/10/477


Side Bar