Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Bruksela, 7 października 2010 r.

Komisja przedstawia wizję opodatkowania sektora finansowego

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swoje koncepcje dotyczące nałożenia w przyszłości podatków na sektor finansowy. Opierając się na zasadzie, że sektor finansowy musi wnosić sprawiedliwy wkład w finanse publiczne, a w obecnym klimacie gospodarczym rządy pilnie potrzebują nowych źródeł dochodów, Komisja proponuje podejście dwustronne. Na szczeblu ogólnoświatowym Komisja popiera ideę podatku od transakcji finansowych (PTF), który mógłby pomóc w finansowaniu wyzwań międzynarodowych, takich jak polityka rozwojowa czy zmiana klimatu. Na szczeblu UE Komisja zaleca by preferowaną opcją był podatek od działalności finansowej (PDF). Jeżeli unijny podatek PDF zostanie starannie opracowany i wprowadzony, może on przynosić znaczne dochody i przyczynić się do większej stabilności rynków finansowych bez nadmiernego ryzyka dla konkurencyjności UE. Komisja przedstawi te propozycje na posiedzeniu Rady Europejskiej pod koniec października i na szczycie grupy G20 w listopadzie.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Istnieją uzasadnione powody nałożenia podatków na sektor finansowy, a także realne sposoby wykonania tego. Wierzę, że pomysły przedstawione dziś przez Komisję są właściwe, by zapewnić wnoszenie przez sektor finansowy sprawiedliwego wkładu na rzecz najpilniejszych wyzwań UE i światowych".

Opodatkowanie banków: podejście ogólnoświatowe i unijne

Komisja popiera ideę podatku od transakcji finansowych (PTF) na szczeblu ogólnoświatowym i będzie kontynuować prace w tym zakresie w ramach grupy G20. Jeżeli ambitne cele światowe mają zostać zrealizowane w takich dziedzinach jak pomoc rozwojowa i zmiana klimatu, partnerzy międzynarodowi muszą osiągnąć porozumienie w sprawie globalnych narzędzi finansowych. Podatek od transakcji finansowych obejmowałby każdą transakcję w oparciu o jej wartość transakcyjną, przynosząc znaczne dochody. Komisja uważa, że dobrze opracowany i stosowany na szczeblu międzynarodowym podatek od transakcji finansowych mógłby być atrakcyjnym sposobem pozyskiwania niezbędnych środków na ważne strategie globalne.

Komunikat zawiera sugestię, że na szczeblu europejskim należy rozważyć podatek od działalności finansowej (PDF). Podatek od działalności finansowej obejmowałby zyski i wynagrodzenia firm z sektora finansowego. W ten sposób opodatkowaniu podlegałyby przedsiębiorstwa, a nie wszystkie podmioty biorące udział w transakcjach finansowych (jak w przypadku PTF). Po dogłębnej analizie możliwych opcji opodatkowania sektora finansowego Komisja uważa, że podatek od działalności finansowej byłby najlepszym instrumentem odpowiedniego opodatkowania sektora finansowego i jest potrzebny do uzyskania nowych dochodów w UE.

Sprawiedliwy wkład sektora finansowego

Aby ocenić, czy nowy podatek dla sektora finansowego jest w pełni uzasadniony, Komisja zbadała aktualny wkład tego sektora do budżetów publicznych. Uznała, że istnieją uzasadnione powody wprowadzenia dla sektora finansowego podatków, jakie zaproponowała. Po pierwsze, sektor finansowy był główną przyczyną kryzysu finansowego i w ostatnich kilku latach otrzymał znaczną pomoc rządową. Powinien zatem odpowiednio pokryć koszt odbudowania europejskich gospodarek i naprawy finansów publicznych. Po drugie, korygujący podatek bankowy mógłby uzupełnić podstawowe środki regulacyjne (w tym podatek bankowy i fundusz naprawczy) opracowane w celu zwiększenia efektywności rynków finansowych i ograniczenia ich zmienności. Wreszcie, biorąc pod uwagę, że w UE sektor finansowy jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT), taki podatek zapobiegłby zbyt niskiemu opodatkowaniu tego sektora w porównaniu z innymi. Podsumowując, nowy podatek mógłby pomóc w zapewnieniu sprawiedliwszego i większego wkładu sektora finansowego w finanse publiczne, a także dodatkowych źródeł dochodów i wspierałby tworzenie stabilnego i sprawniej działającego sektora finansowego.

Dalsze kroki

Komisja przedstawi swój komunikat ministrom finansów UE na posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 19 października, a szefom państw i rządów UE – na posiedzeniu Rady Europejskiej pod koniec października. Stanowisko UE w sprawie opodatkowania sektora finansowego zostanie przedstawione na szczycie grupy G20 w listopadzie w celu zachęcenia partnerów międzynarodowych do wypracowania globalnego podejścia. Komisja rozpocznie również dogłębną ocenę skutków w celu dodatkowego zbadania pomysłów zaproponowanych w dzisiejszym komunikacie, aby w 2011 r. wystąpić z inicjatywami politycznymi.

Pełny komunikat można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Więcej informacji można uzyskać tutaj: MEMO/10/477


Side Bar