Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Brussel, 7 oktober 2010

Commissie komt met visie op belasting op financiële sector

De Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt hoe zij de belasting­heffing op de financiële sector in de toekomst ziet. Vertrekkende van het uitgangspunt dat de financiële sector een billijke bijdrage moet leveren aan de overheidsfinanciën en dat de overheid in het huidige economische klimaat dringend nieuwe inkomstenbronnen moet kunnen aanboren, stelt zij een tweesporenaanpak voor. Op mondiaal niveau steunt de Commissie het idee van een belasting op financiële transacties (Financial Transaction Tax - FTT), die internationale uitdagingen zoals ontwikkelingshulp of klimaatverandering kan helpen financieren. Op EU-niveau ziet de Commissie meer heil in een belasting op financiële activiteiten (Financial Activities Tax – FAT). Een EU-FAT die zorgvuldig is opgezet en ten uitvoer wordt gelegd, kan aanzienlijke inkomsten genereren en de stabiliteit op de financiële markten helpen te versterken zonder dat het concurrentievermogen van de EU daarbij in het gedrang hoeft te komen. De Commissie zal deze ideeën voorleggen aan de Europese Raad eind oktober en de G20-top in november.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraude­bestrijding, verwoordde het als volgt: "Er zijn goede argumenten om de financiële sector te belasten, en het idee is ook uitvoerbaar. Ik ben ervan overtuigd dat de Commissie vandaag de juiste koers heeft uitgezet om de financiële sector een billijke bijdrage te laten leveren aan de meest urgente uitdagingen in de EU en de wereld."

Belasting op banken: een mondiale en een EU-aanpak

De Commissie steunt het idee van een belasting op financiële transacties (FTT) op mondiaal niveau en zal hiervoor blijven ijveren in het kader van de G20. Ambitieuze mondiale doelstellingen op gebieden zoals ontwikkelingshulp en klimaatverandering kunnen slechts worden gerealiseerd als de internationale partners het eens worden over mondiale financieringsinstrumenten. Een belasting op financiële transacties zou drukken op iedere transactie op basis van de transactiewaarde, wat aanzienlijke inkomsten zou opleveren. De Commissie gelooft dat een belasting op financiële transacties die degelijk ten uitvoer is gelegd en internationaal wordt toegepast, een interessante manier kan zijn om de nodige middelen bijeen te brengen voor belangrijke mondiale beleidsterreinen.

Op Europees niveau is de Commissie voorstander van een belasting op financiële activiteiten (FAT). Een dergelijke belasting zou specifiek gericht zijn op de winsten en beloningen van ondernemingen in de financiële sector. Op die manier worden de vennootschappen belast en niet iedere partij die betrokken is bij een financiële transactie (wat het geval is bij de FTT). Na een grondige analyse van de mogelijke opties om de financiële sector te belasten, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de FAT het aangewezen instrument is om de financiële sector op passende wijze te belasten en tegemoet te komen aan de behoefte aan nieuwe inkomsten in de EU.

Een billijke bijdrage van de financiële sector

Om na te gaan of een nieuwe belasting op de financiële sector ten volle kan worden gerechtvaardigd, heeft de Commissie onderzocht welke bijdrage de sector thans aan de overheidsbegrotingen levert. Haar bevinding was dat er goede argumenten zijn om de door haar voorgestelde belastingen op de financiële sector in te voeren. Om te beginnen was de financiële sector immers een van de grote oorzaken van de financiële crisis en heeft hij in de afgelopen jaren aanzienlijke overheidssteun ontvangen. Hij zou dus een passende bijdrage moeten leveren aan de kosten voor de wederopbouw van de Europese economieën en voor de versterking van de overheidsfinanciën. Verder kan een corrigerende belasting op banken een aanvulling vormen op de essentiële regelgevingsmaatregelen (waaronder de bankenheffing en het afwikkelingsfonds) die zijn opgezet om de financiële markten efficiënter te maken en hun volatiliteit te verminderen. Tot slot zou een dergelijke belasting, gelet op het feit dat de financiële sector in de EU is vrijgesteld van de btw, ervoor zorgen dat deze sector niet te laag wordt belast in vergelijking met andere sectoren. Kortom, een nieuwe belasting kan er mede voor zorgen dat de financiële sector een billijker en omvangrijker bijdrage aan de overheidsfinanciën levert, dat er extra inkomsten­bronnen worden gecreëerd en dat de stabiliteit en de efficiency van de financiële sector worden versterkt.

Verdere stappen

De Commissie zal haar mededeling voorleggen aan de EU-ministers van Financiën op de Ecofin-Raad van 19 oktober en aan de staatshoofden en regerings­leiders van de EU op de Europese Raad van eind oktober. Op de G20-top in november zal de EU een standpunt over belasting op de financiële sector presenteren, waarmee zij de internationale partners ertoe wil bewegen tot een overeenkomst te komen over een mondiale aanpak. De Commissie zal ook werk maken van een grondige effectbeoordeling om de ideeën die zij in haar mededeling van vandaag heeft uiteengezet, nader te onderzoeken zodat zij in 2011 met beleidsinitiatieven kan komen.

De volledige mededeling kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Voor meer informatie zie: MEMO/10/477


Side Bar