Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Briselē, 2010. gada 7. oktobrī

Komisija ieskicē redzējumu par nodokļiem finanšu sektorā

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar idejām par gaidāmajiem nodokļiem finanšu sektorā. Balstoties uz to, ka finanšu sektoram ir jāsniedz pienācīgs ieguldījums valsts finansēs un ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā valstu valdībām steidzami nepieciešami jauni ieņēmumu avoti, Komisija ir nākusi klajā ar dubultu pieeju. Pasaules mērogā Komisija atbalsta ideju par finanšu darījumu nodokli (FTT), kas varētu palīdzēt finansēt tādu starptautiska mēroga jautājumu risināšanu kā attīstība vai klimata pārmaiņas. ES mērogā Komisija kā vēlamāko risinājumu rekomendē ieviest finanšu darbības nodokli (FAT). Rūpīgi izstrādājot un īstenojot FAT, ES tas ļautu gūt būtiskus ieņēmumus un palīdzētu nodrošināt finanšu tirgu lielāku stabilitāti, neradot nepamatotu risku ES konkurētspējai. Komisija ar šīm idejām oktobra beigās iepazīstinās Eiropadomi un novembrī nāks klajā G20 valstu samitā.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "Pastāv pamatoti iemesli nodokļu ieviešanai finanšu sektorā, kā arī reālas iespējas to izdarīt. Uzskatu, ka Komisijas idejas, ar kurām tā šodien nāca klajā, ir īstās, lai nodrošinātu, ka finanšu sektors sniedz pienācīgu ieguldījumu visaktuālāko ES un pasaules mēroga problēmu risināšanā."

Nodokļu noteikšana bankām: pasaules un ES mēroga pieeja

Komisija atbalsta ideju par finanšu darījumu nodokļa (FTT) ieviešanu pasaules mērogā un turpinās darbu šīs idejas virzienā G20 samitā. Lai sasniegtu pasaules līmeņa mērķus, piemēram, attīstības atbalsta un klimata pārmaiņu jomā, starptautiskajiem partneriem ir jāvienojas par globāliem finansēšanas instrumentiem. Atkarībā no darījuma vērtības ar finanšu darījumu nodokli tiktu aplikts katrs darījums, rezultātā gūstot būtiskus ieņēmumus. Komisija uzskata, ka pareizi un starptautiskā līmenī ieviests finanšu darījumu nodoklis varētu būt izdevīgs veids, kā gūt vajadzīgo finansējumu svarīgu pasaules līmeņa politikas virzienu īstenošanai.

Paziņojumā ierosināts, ka Eiropas mērogā jāapsver ideja par finanšu darbības nodokli (FAT). Finanšu darbības nodoklis būtu vērsts uz finanšu sektora uzņēmumu ieņēmumiem un atalgojumu. Šādā veidā nodokli maksātu korporācijas nevis katrs dalībnieks, kas iesaistīts finanšu darījuma veikšanā (kā tas ir FTT gadījumā). Pabeidzot padziļinātu analīzi par iespējamiem risinājumiem finanšu sektora aplikšanai ar nodokļiem, Komisija uzskata, ka FAT būtu labākais instruments atbilstošai finanšu sektora aplikšanai ar nodokļiem un jaunu ieņēmu gūšanai ES.

Pienācīgs finanšu sektora ieguldījums

Lai novērtētu to, vai ideju par jaunu finanšu sektora nodokli iespējams pilnībā pamatot, Komisija izpētīja, kāds ir šī sektora pašreizējais ieguldījums valsts budžetos. Komisija secināja, ka pastāv labs pamatojums tās ierosināto finanšu sektora nodokļu ieviešanai. Pirmkārt, finanšu sektors bija galvenais finanšu krīzes izraisītājs, un pēdējo gadu laikā tas saņēma būtisku valdības atbalstu. Tāpēc tam pienācīgi jāsedz ar Eiropas ekonomikas atjaunošanu un valsts finanšu stiprināšanu saistītās izmaksās. Otrkārt, koriģējošs banku nodoklis varētu papildināt galvenos regulatīvos pasākumus (tostarp banku nodevu un noregulējuma fondu), kas paredzēti, lai uzlabotu finanšu tirgu efektivitāti un samazinātu to nestabilitāti. Visbeidzot, ņemot vērā to, ka finanšu sektoram ES nepiemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN), šāds nodoklis nodrošinātu, ka šajā sektorā nav mazāk nodokļu kā citur. Īsumā, jauns nodoklis varētu palīdzēt nodrošināt, ka finanšu sektors sniedz pienācīgāku un būtiskāku ieguldījumu valsts finansēs, būtu papildu ieņēmumu avots un palīdzētu izveidot stabilu un efektīvāku finanšu sektoru.

Turpmākie pasākumi

19. oktobrī Komisija ar savu paziņojumu Ekonomikas un finanšu (ECOFIN) padomes sanāksmē iepazīstinās ES finanšu ministrus un oktobra beigās Eiropadomē — ES dalībvalstu un to valdību vadītājus. Novembrī ar ES nostāju par nodokļiem finanšu sektorā iepazīstinās G20 samitā, lai mudinātu starptautiskos partnerus vienoties par globālu pieeju. Turklāt Komisija uzsāks arī padziļinātu ietekmes novērtējumu, lai sīkāk izpētītu šodienas paziņojumā formulētās idejas ar mērķi 2011. gadā ierosināt politikas iniciatīvas.

Paziņojuma tekstu pilnībā skatīt

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Papildinformācijai skatīt MEMO/10/477


Side Bar