Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

Bryssel 7. lokakuuta 2010

Komissio esittää näkemyksensä finanssialan verotuksesta

Euroopan komissio on esittänyt tänään näkemyksensä siitä, miten finanssialaa olisi verotettava tulevaisuudessa. Sen lähtökohtana on, että finanssialan on osallistuttava riittävästi julkisen talouden rahoittamiseen ja että julkishallinnot tarvitsevat nopeasti uusia tulolähteitä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Tältä pohjalta komissio esittää kahdenlaiseen veroon perustuvaa toimintatapaa. Se katsoo, että globaalilla tasolla voitaisiin ottaa käyttöön finanssitransaktiovero, jolla rahoitettaisiin kansainvälisten ongelmien ratkaisemista, kuten kehitysapua ja ilmastonmuutosten torjuntaa. EU:n tasolla olisi sen sijaan otettava käyttöön finanssitoimintavero. Tällainen vero olisi huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna merkittävä tulolähde, joka auttaisi vakauttamaan finanssimarkkinoita vaarantamatta kuitenkaan EU:n kilpailukykyä. Komissio esittelee ajatuksensa Eurooppa-neuvostolle lokakuun lopussa ja G20-ryhmälle marraskuussa pidettävässä huippukokouksessa.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan mukaan finanssialan verotukselle on olemassa hyvät perusteet ja tarjolla on käyttökelpoisia keinoja sen toteuttamiseksi. Uskon, että komissio on ehdottanut oikeanlaisia keinoja, joilla voidaan varmistaa, että finanssiala osallistuu riittävästi kiireellisimpien toimien rahoitukseen EU:ssa ja koko maailmassa”, komissaari toteaa.

Pankkien verottaminen globaalilla ja EU:n tasolla

Komissio kannattaa finanssitransaktioveron käyttöönottoa globaalilla tasolla ja panostaa edelleen sen toteuttamiseen G20-ryhmässä. Kunnianhimoisten yleismaailmallisten tavoitteiden saavuttaminen muun muassa kehitysavun ja ilmastonmuutoksen alalla vaatii globaaleja rahoitusvälineitä, joista kansainvälisten kumppaneiden on päästävä yhteisymmärrykseen. Finanssitransaktioveroa kannettaisiin jokaisesta transaktiosta sen arvon perusteella, millä voitaisiin hankkia runsaasti tuloja. Komissio uskoo, että hyvin toteutettuna ja kansainvälisesti sovellettuna finanssitransaktiovero olisi oivallinen keino hankkia varoja, joita tarvitaan tärkeiden yleismaailmallisten toimien toteuttamiseen.

EU:n tasolla olisi komission mielestä harkittava finanssitoimintaveron käyttöönottoa. Tällaisen veron kohteina olisivat finanssialan yritysten voitot ja palkkiot. Sillä verotettaisiin siis yrityksiä eikä finanssitransaktioiden osapuolia (kuten finanssitransaktioveron tapauksessa). Analysoituaan perusteellisesti vaihtoehtoisia keinoja komissio on tullut siihen tulokseen, että finanssitoimintavero olisi paras ja asianmukaisin keino verottaa finanssialaa ja hankkia uusia tuloja EU:ssa.

Kohtuullinen rahoitusosuus finanssialalta

Voidakseen arvioida, onko finanssialan uudelle verolle olemassa pätevät perusteet, komissio on selvittänyt, miten kyseinen ala osallistuu nykyään julkisen talouden rahoittamiseen. Komissio on tullut siihen tulokseen, että sen esittämille finanssialan veroille on todella olemassa hyvät perusteet. Finanssiala on vaikuttanut merkittävästi finanssikriisin puhkeamiseen, ja sille on annettu viime vuosina runsaasti julkista tukea. Sen vuoksi finanssialan olisi osallistuttava asianmukaisesti Euroopan talouksien uudelleenrakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja julkisen talouden tukemiseen. Korjaavalla pankkiverolla voitaisiin myös täydentää keskeisiä sääntelytoimia (kuten pankeilta perittäviä maksuja ja kriisinratkaisurahastoja), joilla pyritään tehostamaan finanssimarkkinoiden toimintaa ja vähentämään niiden volatiliteettia. Uudella verolla voitaisiin myös varmistaa, ettei finanssialaa, joka on vapautettu EU:ssa arvonlisäverosta, veroteta keveämmin kuin muita aloja. Lyhyesti sanottuna sillä taattaisiin, että finanssiala osallistuu riittävästi ja nykyistä enemmän julkisen talouden rahoittamiseen. Vero tarjoaisi uusia tulolähteitä ja myötävaikuttaisi finanssialan vakauttamiseen ja tehostamiseen.

Jatkotoimet

Komissio esittelee tiedonantonsa EU:n valtionvarainministereille Ecofin-neuvoston kokouksessa 19. lokakuuta sekä EU:n valtion- ja hallitusten päämiehille Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuun lopussa. EU:n kanta finanssialan verotukseen esitetään marraskuussa pidettävässä G20-ryhmän huippukokouksessa, ja tavoitteena on kannustaa kansainvälisiä kumppaneita sopimaan globaalista toimintatavasta. Lisäksi komissio käynnistää perusteellisen vaikutustenarvioinnin pohtiakseen tarkemmin tänään julkaisemassaan tiedonannossa esittämiään ajatuksia ja voidakseen ehdottaa poliittisia aloitteita vuoden 2011 kuluessa.

Koko tiedonanto on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Lisätietoja: MEMO/10/477


Side Bar