Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1298

V Bruselu dne 7. října 2010

Komise představuje svou koncepci zdanění finančního sektoru

Evropská komise dnes zveřejnila své představy o budoucím zdanění finančního sektoru. Vychází z předpokladu, že finanční sektor by měl spravedlivým dílem přispívat do veřejného rozpočtu a že vlády v současném ekonomickém klimatu naléhavě potřebují nové zdroje příjmů. Komise navrhuje dvojí přístup. Na celosvětové úrovni podporuje myšlenku zavedení daně z finančních transakcí, která by mohla přispět k financování mezinárodních úkolů, jako je rozvoj a změna klimatu. Na úrovni EU Komise doporučuje jako vhodnější řešení daň z finančních činností. Bude-li daň EU z finančních činností pečlivě připravena a uplatňována, mohla by se stát zdrojem značných příjmů a pomoci zajistit větší stabilitu finančních trhů, aniž by zbytečně ohrozila konkurenceschopnost EU. Komise tuto koncepci předloží na konci října Evropské radě a v listopadu na summitu G-20.

Jak uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit: „Pro zdanění finančního sektoru existují dobré důvody i způsoby, jak toho dosáhnout. Jsem přesvědčen, že koncepce, s níž dnes Komise přichází, je správná a pomůže zajistit, aby finanční sektor spravedlivým způsobem přispíval na řešení nejnaléhavějších úkolů, s nimiž se EU i celý svět musí vypořádat.“

Zdanění bank: přístup na celosvětové úrovni a na úrovni EU

Komise podporuje myšlenku zavedeni daně z finančních transakcí v celosvětovém měřítku a bude na této koncepci dále pracovat v rámci G-20. Má-li být dosaženo ambiciózních cílů, které se týkají celého světa, v oblastech, jako je rozvojová pomoc nebo změna klimatu, je třeba, aby se mezinárodní partneři dohodli na globálních finančních nástrojích. Daň z finančních transakcí by se vztahovala na všechny transakce podle jejich hodnoty a přinesla by značné příjmy. Komise je toho názoru, že dobře uplatňovaná daň z finančních transakcí v mezinárodním měřítku by mohla být zajímavým způsobem, jak získat nezbytné prostředky k financování důležitých světových politik.

Na evropské úrovni Komise ve sdělení, které předkládá, navrhuje zvážit zavedení daně z finančních činností. Tato daň by se zaměřila na zisky a odměny společností ve finančním sektoru. Zdaněny by tak byly spíše společnosti nežli každý jednotlivý účastník finanční transakce (jako je tomu v případě daně z finančních transakcí). Na základě podrobné analýzy možných způsobů zdanění finančního sektoru je Komise toho mínění, že daň z finančních činností by byla nejlepším nástrojem řádného zdanění finančního sektoru a otázky, jak v EU získat nové příjmy.

Spravedlivý příspěvek finančního sektoru

Ve snaze posoudit, zda by nová daň pro finanční sektor byla plně opodstatněná, Komise zjišťovala, jak tento sektor přispívá do rozpočtu veřejných financí. Dospěla k závěru, že zdanění finančního sektoru, které navrhuje, má své opodstatnění. Především, finanční sektor byl hlavní příčinou finanční krize a od státní správy se mu v posledních letech dostalo značné podpory. Měl by tudíž náležitě přispět na náklady, které si vyžádá restrukturalizace evropských ekonomik a posílení veřejných financí. Zadruhé, nápravná bankovní daň by mohla doplnit základní regulační opatření (včetně zvláštního bankovního poplatku a fondů pro řešení krizových situací) určená k posílení efektivnosti finančních trhů a zmírnění jejich nestability. A konečně, vzhledem k tomu, že na finanční sektor v EU se nevztahuje daň z přidané hodnoty, taková daň by mohla zajistit, aby tento sektor nebyl v porovnání s jinými sektory zdaněn nedostatečně. Stručně řečeno, nová daň by mohla pomoci zajistit, aby finanční sektor přispíval spravedlivějším a podstatnějším dílem do veřejných financí, poskytla by další zdroje příjmů a přispěla k vytvoření stabilního a efektivnějšího finančního sektoru.

Další kroky

Komise předloží své sdělení ministrům financí EU na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 19. října a hlavám států a předsedům vlád zemí EU na zasedání Evropské rady na konci října. EU svůj postoj ke zdanění finančního sektoru předloží na summitu G-20 v listopadu s cílem přesvědčit mezinárodní partnery o nezbytnosti dohody o celosvětovém přístupu. Komise rovněž provede podrobné posouzení dopadů, v němž se bude dále zabývat možnostmi uvedenými v dnešním sdělení, aby mohla v roce 2011 předložit politické iniciativy.

Sdělení v plném znění je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Pro více informací viz: MEMO/10/477


Side Bar