Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Bryssel den 8 oktober 2010

Smart lagstiftning: EU-lagarna ska vara till nytta för människor och företag

Idag har Europeiska kommissionen lagt fram planer om hur EU-lagstiftningens kvalitet och relevans ska förbättras ytterligare. Kommissionen kommer att utvärdera lagstiftningens effekter under hela den politiska processen: då en policy utformas, när den har införts och då den granskas. Kommissionen kommer att samarbeta med Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna och uppmuntra dem att tillämpa ”smart lagstiftning” i sitt arbete. Slutligen har kommissionen, i syfte att stärka medborgarnas och berörda parters möjligheter att komma till tals, beslutat att utöka tidsperioden för sina offentliga samråd från och med 2012.

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, hade följande kommentar:

”Smart lagstiftning bör se till att EU:s lagar är till nytta för människor och företag. Den finansiella och ekonomiska krisen har visat oss att lagstiftningen har en nödvändig roll. Den måste vara väl utformad för att uppnå de avsedda målen och skapa hållbart välstånd och skydd för konsumenterna utan att hämma de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag. Dagens förslag är nödvändiga om vi ska kunna förverkliga de ambitiösa målen om smart och hållbar tillväxt på alla områden som har formulerats i Europa 2020-strategin. Vill man skapa välanpassad lagstiftning är det av avgörande betydelse att lyssna på de människor som kommer att påverkas av den. Av det skälet stärker vi medborgarnas och andra berörda parters möjligheter att komma till tals och kommer att utöka tidsperioden för våra offentliga samråd från 8 till 12 veckor.”

I meddelandet om smart lagstiftning i EU formuleras åtgärder inom tre områden för att åstadkomma lagstiftning av högsta möjliga kvalitet samtidigt som subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras fullt ut.

För det första kommer kommissionen att rikta in sig på hela den politiska processen genom att fästa större vikt vid utvärderingen av redan införd lagstiftning och befintliga policyprogram. Resultaten av detta kommer, tillsammans med konsekvensbedömningar, att vara själva grunden för utformningen av ny eller reviderad lagstiftning. Konsekvensbedömningarna kommer även fortsättningsvis att göras av alla viktigare lagstiftningsinitiativ för att belägga och skapa klarhet kring vilka fördelar och kostnader som är förknippade med de politiska alternativ som finns vid beslutsfattandet. Kommissionen kommer också att samordna sina pågående åtgärder med att förenkla lagstiftningen och minska den administrativa bördan med sin systematiska översyn av gällande lagstiftning för att detta arbete ska få så stor inverkan som möjligt.

För det andra är smart lagstiftning ett delat ansvar för alla som medverkar i att utarbeta EU:s politik (Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna och andra berörda parter) och därför kommer kommissionen att fortsätta att arbeta med alla dessa aktörer för att se till att alla agerar aktivt i enlighet med agendan. Kommissionen kommer också att underlätta genomförandet av politiska beslut genom att göra lagstiftningen tydligare och mer tillgänglig och kommer att samarbeta med medlemsstaterna för att lagstiftningen strikt ska tillämpas. Kommissionen uppmanar parlamentet och rådet att förverkliga sitt åtagande att göra konsekvensbedömningar av eventuella betydande ändringar som de gör i kommissionens förslag.

För det tredje stärks medborgarnas och andra berörda parters möjligheter att komma till tals ytterligare genom att tidsperioden för offentliga samråd från och med 2012 utökas från 8 till 12 veckor, en utvärdering av kommissionens samrådspolitik kommer att genomföras 2011, förutsebarheten av kommissionens planerade förslag förbättras samt genom arbetet med efterhandsutvärdering som gör det möjligt för berörda parter att planera sitt deltagande mycket tidigare än hittills.

Kommissionen godkände också 2009 års rapport om subsidiaritet och proportionalitet (17:e rapporten om bättre lagstiftning). Rapporten ger bakgrundsinformation om dessa två principer och ger exempel på viktiga fall där subsidiaritetsfrågor tagits upp. Rapporten visar att de olika aktörerna – kommissionen, Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén och de nationella parlamenten - har ett brett spektrum av åsikter.

Kommissionen kommer under andra halvåret 2012 att lämna en lägesrapport om agendan för smart lagstiftning

Bakgrund

Genom att följa sin agenda för bättre lagstiftning har kommissionen redan märkbart ändrat sättet att utarbeta sin politik och författa utkast till lagstiftning. Kommissionen har ökat insynen och ansvarsskyldigheten och främjat en evidensbaserad utformning av politiken.

Alla lagstiftningsinitiativ som medför stora effekter konsekvensbedöms och en oberoende konsekvensbedömningsnämnd kontrollerar deras kvalitet. I slutet av augusti 2010 hade kommissionen utfört 520 konsekvensbedömningar.

En nyligen offentliggjord särskild rapport från Europeiska revisionsrätten Konsekvensbedömningar vid EU:s institutioner: är de ett stöd i beslutsfattandet? (IP/10/1187) konstaterade att systemet, som har en räckvidd utan motsvarighet bland existerande system, anses vara god praxis inom EU och utgör ett stöd för beslutsfattandet inom EU:s institutioner.

Kommissionen har utökat tillfällena för berörda parter att bidra till utformandet av politiken, bland annat genom offentliga färdplaner som informerar om det planerade politiska arbetet och samrådsarbetet som gäller för alla huvudsakliga initiativ från kommissionen.

Det pågående förenklingsprogrammet ger betydande fördelar för medborgarna och företagen. I slutet av 2010 kommer sammanlagt cirka 200 förenklingsförslag att ha antagits.

Åtgärdsprogrammet för minskning av administrativa bördor är på väg att överträffa sitt mål att skära ner byråkratin med 25 % fram till 2012. Kommissionens förslag skulle, om de antas, spara europeiska företag 38 miljarder euro årligen vilket skulle minska den administrativa bördan med 31%. Europaparlamentet och rådet godkände nyligen ett förslag om mervärdesskatt som kommer att stå för omkring 18,4 miljarder euro av dessa besparingar och de båda institutionerna för just nu diskussioner om ett annat förslag om att befria över 5 miljoner mikroföretag från EU:s redovisningsregler.

Kommissionen förlängde uppdraget för högnivågruppen av oberoende intressenter, vars ordförande är Edmund Stoiber, fram till slutet av 2012

I det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och den gemensamma interinstitutionella strategin för konsekvensbedömningar formuleras hur Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet ska samarbeta inom detta område. Sakkunniga från kommissionen och medlemsstaterna samarbetar och utbyter åsikter i högnivågruppen för nationella lagstiftningsexperter.

Mer information

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_sv.htm


Side Bar