Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Bruselj, 8. oktober 2010

Pametna pravna ureditev: evropski predpisi prinašajo koristi ljudem in podjetjem

Danes je Evropska komisija predstavila načrt, s katerim želi dodatno izboljšati kakovost in povečati pomen zakonodaje EU. Ocenila bo njen učinek med celotnim ciklom politike: od oblikovanja do sprejetja in revizije. Komisija bo sodelovala z Evropskim parlamentom, Svetom in državami članicami, da bi jih spodbudila k uporabi „pametne pravne ureditve“ pri njihovem delu. Da bi imeli državljani in druge zainteresirane strani večji vpliv, je Komisija sklenila, da bo od leta 2012 trajanje javnega posvetovanja daljše.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal:

„Pametna pravna ureditev mora zagotoviti, da evropski predpisi prinašajo koristi ljudem in podjetjem. Finančna in gospodarska kriza sta pokazali, da ima pravna ureditev nujno vlogo. Zasnovana mora biti tako, da izpolnjuje postavljene cilje in zagotavlja trajnostno blaginjo ter varuje potrošnike, ne da bi pri tem omejevala gospodarske subjekte, še zlasti ne mala in srednja podjetja. Današnji predlogi so bistveni, če želimo izpolniti ambiciozne cilje za pametno, trajnostno in vključujočo rast iz strategije Evropa 2020. Pri pripravi ustrezne zakonodaje je pomembno prisluhniti ljudem, ki jim je namenjena. Zato bomo dali državljanom in drugim zainteresiranim stranem še večji vpliv, obdobje posvetovanja pa bomo podaljšali z osmih na dvanajst tednov.“

Sporočilo o pametni pravni ureditvi v EU določa ukrepe na treh področjih, s katerimi bo oblikovana pravna ureditev najvišje možne kakovosti, pri tem pa bosta spoštovani načeli subsidiarnosti in sorazmernosti:

Prvič, Komisija se bo osredotočila na celotni cikel politike, tako da bo bolj poudarila pomen ocenjevanja veljavne zakonodaje in obstoječih politik. Na ta način pridobljene informacije in ocene učinka bodo osnova za pripravo novih ali revidiranih predpisov. Ocene učinka se bodo še naprej izvajale za vse večje zakonodajne pobude, da bi se zbrali podatki in zagotovila preglednost vseh koristi in stroškov možnosti politik, ki so na voljo za politično sprejemanje odločitev. Komisija bo svoja obstoječa prizadevanja za poenostavitev zakonodaje in zmanjšanje upravnih obremenitev vključila v sistematično revizijo veljavne zakonodaje, saj želi doseči največji možni učinek svojih ukrepov.

Drugič, ker je pametna pravna ureditev skupna odgovornost vseh, ki oblikujejo politike v EU (Evropski parlament, Svet, države članice in druge zainteresirane strani), bo Komisija tudi v prihodnje sodelovala z vsemi temi akterji, da bi zagotovila, da si vsi dejavno prizadevajo doseči cilje. Okrepila bo tudi izvajanje politik, tako da bo pripravljala jasnejše in dostopnejše predpise ter sodelovala z državami članicami, da se zagotovi njihovo dosledno izvrševanje. Komisija poziva Parlament in Svet, naj nadaljujeta z izvajanjem svojih zavez glede priprave ocen učinka, ko predlagata bistvene spremembe k njenim predlogom.

Tretjič, državljani in zainteresirane strani bodo imeli še večji vpliv, saj bo obdobje posvetovanja od leta 2012 podaljšano z osmih na dvanajst tednov, Komisija pa bo v ta namen opravila še pregled politike posvetovanja v letu 2011 ter povečala predvidljivost svojih načrtovanih predlogov in obsega naknadnega ocenjevanja, da bi lahko zainteresirane strani že zelo zgodaj pripravile svoje prispevke.

Komisija je odobrila tudi Poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2009 (Sedemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje). Poročilo vsebuje informacije o načelih ter seznam ključnih primerov, v zvezi s katerimi so bili izraženi pomisleki glede subsidiarnosti ukrepov. Kaže tudi zelo različna mnenja akterjev oz. Komisije, Evropskega parlamenta, Sveta, Odbora regij, Ekonomsko-socialnega odbora in nacionalnih parlamentov.

Komisija bo poročala o napredku pri izvajanju pametne pravne ureditve v drugi polovici leta 2012.

Ozadje

V okviru programa boljše pravne ureditve je Komisija že dosegla bistveno spremembo v načinu oblikovanja politik in pri pripravljanju zakonodaje. Povečala je preglednost in odgovornost ter spodbujala oblikovanje politik, temelječih na dejstvih.

Ocene učinka se pripravljajo za vse zakonodajne pobude z večjim vplivom, neodvisni odbor za oceno učinka pa preverja njihovo kakovost. Do konca avgusta 2010 je Komisija opravila 520 ocen učinka.

V nedavnem posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča „Ocene učinka v institucijah EU: ali podpirajo odločanje?“ (IP/10/1187) je navedeno, da ta sistem, ki ima med obstoječimi daleč najširše področje uporabe, velja kot dobra praksa v EU in podpira odločanje v institucijah EU.

Komisija je povečala obseg priložnosti, da bi lahko zainteresirane strani prispevale k procesu oblikovanja politik, vključno z javno dostopnimi časovnimi načrti, ki vsebujejo informacije o načrtovani politiki, in s posvetovanji v zvezi z vsemi glavnimi pobudami Komisije.

Program poenostavitve prinaša znatne koristi državljanom in podjetjem. Do konca leta 2010 bo sprejetih okoli 200 predlogov za poenostavitev zakonodaje.

Akcijski program za zmanjševanje upravnih obremenitev je na dobri poti, da preseže svoj cilj, in sicer 25-odstotno skrajšanje upravnih postopkov do leta 2012. Komisija je oblikovala predloge, ki bi evropskim podjetjem ob njihovem morebitnem sprejetju omogočili letni prihranek v višini 38 milijard EUR, s čimer bi se upravna obremenitev zmanjšala za 31 %. Evropski parlament in Svet sta nedavno odobrila predlog glede davka na dodano vrednost, s katerim bi se prihranilo okoli 18,4 milijarde EUR, razpravljata pa še o drugem predlogu, ki bi omogočil, da se več kot 5 milijonov mikropodjetij izvzame iz računovodskih pravil EU.

Skupini neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni, ki ji predseduje Edmund Stoiber, je Komisija podaljšala mandat do konca leta 2012.

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje in medinstitucionalni skupni pristop k oceni učinka določata način sodelovanja Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta na tem področju. Komisija in strokovnjaki iz držav članic sodelujejo in si izmenjujejo mnenja v okviru Skupine nacionalnih strokovnjakov za oblikovanje predpisov na visoki ravni.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar