Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

V Bruseli 8. októbra 2010

Inteligentná regulácia: európske právne predpisy, ktoré sú prínosom pre občanov a podniky

Európska komisia dnes poodhalila svoje plány, ktoré sa týkajú ďalšieho zlepšovania kvality a zvyšovania relevantnosti právnych predpisov Európskej únie. Bude vyhodnocovať vplyv právnych predpisov v priebehu celého cyklu tvorby jednotlivých politík, t. j. v momente, keď sa určitá politika navrhuje, v momente, keď sa vykonáva, ako aj v momente, keď sa upravuje. Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a členskými štátmi a podporovať ich v uplatňovaní zásady „inteligentnej regulácie“ pri ich práci. Takisto má v úmysle poskytnúť väčší priestor názorom občanov a iných zainteresovaných strán. Preto sa rozhodla, že od roku 2012 predĺži obdobie verejných konzultácií.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil:

„Inteligentná regulácia by mala zaručiť, že právne predpisy sú prínosom pre občanov a podniky. Finančná a hospodárska kríza ukázala, že regulácia je potrebná. Aby sa však prostredníctvom regulácie dosiahli vytýčené ciele a aby regulácia viedla k udržateľnej prosperite a ochrane spotrebiteľov a zároveň nepotláčala hospodárske subjekty, najmä malé a stredné podniky, musí byť správne navrhnutá. Dnešné návrhy sú nevyhnutné na dosiahnutie ambicióznych cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý stanovuje stratégia Európa 2020. Rozhodujúcim východiskom pre tvorbu vhodných právnych predpisov je počúvať ľudí, ktorých sa tieto práve predpisy budú týkať. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť väčší priestor názorom občanov a iných zainteresovaných strán a predĺžiť verejné konzultácie z 8 na 12 týždňov.“

Aby bolo možné dosiahnuť reguláciu najvyššej možnej kvality pri plnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality, v oznámení o inteligentnej regulácii v Európskej únii sa stanovujú opatrenia v troch oblastiach:

Po prvé, Komisia sa zameria na celý cyklus tvorby jednotlivých politík tým, že bude klásť väčší dôraz na prehodnotenie platných právnych predpisov a politík. Zistenia, ktoré z tohto prehodnotenia vyplynú, budú spolu s posúdením vplyvu slúžiť ako východisko pri navrhovaní nových alebo prepracovaných právnych predpisov. Posudzovanie vplyvu sa bude vykonávať aj naďalej v prípade všetkých hlavných legislatívnych iniciatív, čím sa zaistí objektívnosť politických rozhodnutí a transparentnosť súvisiacich prínosov a nákladov. Komisia zahrnie do svojho systematického prehodnocovania existujúcich právnych predpisov aj existujúce opatrenia zamerané na zjednodušenie právnych predpisov a zníženie administratívnej záťaže s cieľom zaistiť, aby mali tieto opatrenia čo najväčší účinok.

Po druhé, keďže za dosiahnutie inteligentnej regulácie sú zodpovední všetci aktéri zapájajúci sa do tvorby politík Európskej únie (Európsky parlament, Rada, členské štáty a iné zainteresované strany), Komisia bude naďalej spolupracovať so všetkými týmito aktérmi na tom, aby tento program aktívne vykonávali. Takisto sa zameria na vykonávanie politík, a to tak, že sa bude snažiť o to, aby boli právne predpisy zrozumiteľnejšie a prístupnejšie, a bude spolupracovať s členskými štátmi na ich prísnom uplatňovaní. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby pokročili v uplatňovaní ich záväzku, ktorý spočíva v posúdení vplyvu podstatných zmien a doplnení, ktoré vykonávajú v návrhoch Komisie.

Po tretie, občania a iné zainteresované strany dostanú väčší priestor na vyjadrenie svojich názorov, a to tým, že sa od roku 2010 predĺži obdobie konzultácií z 8 na 12 týždňov, že sa v roku 2011 prehodnotia politiky Komisie v oblasti konzultácií a že sa zvýši predpovedateľnosť plánovaných návrhov Komisie a hodnotení ex post, aby si mohli zainteresované strany pripraviť svoje príspevky v oveľa skoršej fáze.

Komisia takisto schválila Správu o subsidiarite a proporcionalite za rok 2009 (17. správu o lepšej tvorbe právnych predpisov). V správe sa uvádzajú základné informácie o zásadách subsidiarity a proporcionality a hlavné prípady, v ktorých boli vyjadrené obavy súvisiace so zásadou subsidiarity. Poukazuje na širokú škálu stanovísk jednotlivých aktérov – Komisie, Európskeho parlamentu, Rady, Výboru regiónov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a národných parlamentov.

Komisia predloží správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní programu inteligentnej regulácie v druhej polovici roka 2012.

Kontext

Komisia už dosiahla v rámci programu lepšej právnej regulácie významnú zmenu, a to v spôsobe, akým vytvára jednotlivé politiky a pripravuje návrhy právnych predpisov. Zvýšila transparentnosť a zodpovednosť a presadzovala tvorbu politík vychádzajúcu z vecných faktov.

Posúdenia vplyvu sa vykonávajú pri všetkých legislatívnych iniciatívach väčšieho dosahu a nezávislý výbor pre posudzovanie vplyvu kontroluje ich kvalitu. Do konca augusta 2010 Komisia uskutočnila 520 posúdení vplyvu.

V nedávnej osobitnej správe pod názvom „Hodnotenia vplyvu inštitúcií EÚ: Podporujú proces rozhodovania?“ (IP/10/1187) Dvor audítorov priznal, že tento systém, ktorý je vďaka svojmu rozsahu jednoznačne neporovnateľný s inými existujúcimi systémami, sa považuje v rámci Európskej únie za osvedčený postup a pozitívne prispieva k rozhodovaciemu procesu v inštitúciách Európskej únie.

Komisia rozšírila možnosti, prostredníctvom ktorých môžu zainteresované strany prispievať k procesu tvorby politík, a to aj zverejnením cestovných máp, v ktorých sa uvádzajú informácie o plánovaných politikách a konzultáciách v prípade všetkých dôležitejších iniciatív Komisie.

Program zjednodušovania právnych predpisov, ktorý stále prebieha, je dôležitým prínosom pre občanov a podniky. Do konca roka 2010 sa prijme okolo 200 návrhov na zjednodušenie.

Akčný program na znižovanie administratívnej záťaže podľa všetkého prekročí svoj cieľ, ktorý spočíva v obmedzení byrokracie do roku 2012 o 25 %. Ak sa prijmú návrhy Komisie, ročne sa ušetrí 38 miliárd EUR v prospech európskych podnikov, čím sa zníži administratívna záťaž o 31%. Európsky parlament a Rada nedávno prijali návrh o dani z pridanej hodnoty, ktorým sa ušetrí okolo 18,4 miliárd EUR, a momentálne diskutujú o ďalšom návrhu, podľa ktorého by sa na viac ako 5 miliónov mikropodnikov mali prestať uplatňovať pravidlá účtovania Európskej únie.

Komisia predĺžila mandát Skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni, ktorej predsedá Edmund Stoiber, do konca roka 2012.

V Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva a medziinštitucionálnom spoločnom prístupe k posudzovaniu vplyvu sa stanovili spôsoby, akými spolupracuje Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada v tejto oblasti. Komisia a experti z členských štátov spolupracujú a vymieňajú si názory v rámci skupiny národných expertov na vysokej úrovni, ktorí sa venujú problematike právnej regulácie.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar