Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Bruksela, dnia 8 października 2010 r.

Inteligentne regulacje: prawo europejskie przynoszące korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany dotyczące dalszej poprawy jakości i znaczenia prawodawstwa UE. Oceni ona skutki prawodawstwa podczas całego cyklu politycznego: kiedy polityka jest planowana, kiedy obowiązuje i kiedy poddawana jest przeglądowi. Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą i państwami członkowskimi, aby zachęcić je do stosowania „inteligentnych regulacji” w swoich pracach. Ponadto w celu wzmocnienia głosu obywateli i innych zainteresowanych podmiotów Komisja postanowiła wydłużyć okres konsultacji publicznych począwszy od 2012 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, powiedział:

„Dzięki inteligentnym regulacjom prawo europejskie powinno przynosić korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Kryzys finansowy i gospodarczy pokazał, że regulacje pełnią niezbędną funkcję. Muszą być dobrze zaprojektowane, aby osiągnąć zamierzone cele i zapewniać trwały dobrobyt i ochronę konsumentów, bez utrudniania działalności podmiotom gospodarczym, w szczególności MŚP. Dzisiejsze propozycje są kluczowe, jeżeli mamy spełnić ambitne cele dotyczące inteligentnego i trwałego wzrostu uwzględniającego włączenie społeczne, określone w strategii „Europa 2020”. Kluczowym elementem ulepszania prawodawstwa jest słuchanie ludzi, których to prawodawstwo dotyczy. Z tego względu jeszcze bardziej wzmacniamy głos obywateli i innych zainteresowanych podmiotów i wydłużamy nasz okres konsultacji publicznych z 8 do 12 tygodni”.

Komunikat w sprawie inteligentnych regulacji w UE określa działania w trzech obszarach w celu osiągnięcia prawodawstwa najwyższej jakości, przy pełnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Po pierwsze Komisja zajmie się całym cyklem politycznym, zwracając większą uwagę na ocenę istniejącego prawodawstwa i polityk. Uzyskane wyniki będą stanowiły główny element konstrukcji nowego lub zmienionego prawodawstwa, wraz z ocenami skutków. Oceny skutków będą nadal przeprowadzane w przypadku najważniejszych inicjatyw prawodawczych, aby zapewnić wiarygodność i przejrzystość korzyści i kosztów wszelkich rozwiązań dostępnych przy podejmowaniu decyzji politycznych. Aby zapewnić maksymalną skuteczność, Komisja uwzględni również dotychczasowe działania na rzecz uproszczenia prawodawstwa i ograniczenia obciążenia administracyjnego w ramach systematycznego przeglądu istniejącego prawodawstwa.

Po drugie, jako że inteligentne regulacje stanowią wspólny obowiązek wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie polityki UE (Parlamentu Europejskiego, Rady, państw członkowskich i innych zainteresowanych podmiotów), Komisja będzie nadal z nimi współpracować, aby zapewnić aktywną realizację tego programu przez wszystkie podmioty. Komisja podejmie również intensywniejsze prace dotyczące wdrażania polityk poprzez poprawienie przejrzystości i dostępności prawodawstwa oraz będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu ścisłego egzekwowania tego prawodawstwa. Komisja wzywa również Parlament i Radę do większego zaangażowania w sporządzanie ocen skutków wprowadzania znaczących poprawek do wniosków Komisji.

Po trzecie głos obywateli i innych zainteresowanych podmiotów zostanie jeszcze bardziej wzmocniony poprzez wydłużenie okresu konsultacji z 8 do 12 tygodni począwszy od 2012 r., poprzez przeprowadzenie w 2011 r. przeglądu polityki konsultacji Komisji oraz poprzez zwiększenie przewidywalności, jeżeli chodzi o planowane wnioski Komisji i oceny ex post, co pozwoli zainteresowanym podmiotom na przygotowanie się do stosowania inteligentnych regulacji na dużo wcześniejszym etapie.

Komisja zatwierdziła również sprawozdanie za 2009 r. dotyczące pomocniczości i proporcjonalności (17. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa). Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat tych zasad oraz przedstawia przykłady najważniejszych przypadków budzących obawy co do zasady pomocniczości. Zawiera ono szeroki zakres opinii różnych podmiotów – Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i parlamentów narodowych.

W drugiej połowie 2012 r. Komisja złoży sprawozdanie na temat postępów programu inteligentnych regulacji.

Kontekst

W ramach programu lepszych regulacji Komisja dokonała już znaczącej zmiany sposobu przygotowywania polityk i projektów prawodawstwa. Zwiększyła przejrzystość i rozliczalność oraz propaguje tworzenie polityki w oparciu o dowody.

Oceny skutków towarzyszą wszystkim inicjatywom prawodawczym o znaczących skutkach, a ich jakość kontroluje niezależna Rada ds. Ocen Skutków. Do końca sierpnia 2010 r. Komisja przeprowadziła 520 ocen skutków.

W niedawnym sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Oceny skutków w instytucjach UE: czy wspierają one procesy decyzyjne?” (IP/10/1187) uznano, że system ten, mający nieporównywalnie większy zakres w stosunku do innych istniejących systemów, należy uznać za dobrą praktykę w UE, która wspiera procesy decyzyjne w instytucjach UE.

Komisja zwiększyła zakres możliwości, aby ułatwić zainteresowanym podmiotom wkład w tworzenie polityk, między innymi poprzez publicznie dostępne plany działania informujące o planowanej polityce i pracach konsultacyjnych w odniesieniu do wszystkich najważniejszych inicjatyw Komisji.

Trwający program upraszczania prawodawstwa przynosi wymierne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Do końca 2010 r. przyjętych zostanie około 200 wniosków w sprawie uproszczenia prawodawstwa.

Obecnie realizuje się program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych, który prawdopodobnie przekroczy początkowy cel zakładający ograniczenie biurokracji o 25 % do 2012 r. Jeżeli wnioski Komisji zostaną przyjęte, przyniosą one europejskim przedsiębiorstwom roczne oszczędności w wysokości 38 mld EUR, obniżając przy tym obciążenie administracyjne o 31 %. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły ostatnio wniosek w sprawie podatku od wartości dodanej, który przyniesie około 18,4 mld EUR oszczędności oraz omawiają inny wniosek, dzięki któremu około 5 milionów mikroprzedsiębiorstw będzie można zwolnić z obowiązku stosowania unijnych zasad rachunkowości.

Komisja przedłużyła do końca 2012 r. mandat grupy wysokiego szczebla niezależnych partnerów, której przewodniczy Edmund Stoiber.

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz międzyinstytucjonalne wspólne podejście w sprawie oceny wpływu określają sposób współpracy w tej kwestii między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. Eksperci Komisji i państw członkowskich prowadzą współpracę i wymianę poglądów w ramach grupy krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_pl.htm


Side Bar