Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Brussel, 8 oktober 2010

Slimme regelgeving: ervoor zorgen dat Europese wetgeving ten goede komt aan mensen en bedrijven

Vandaag heeft de Europese Commissie haar plannen uiteengezet om de kwaliteit en de relevantie van EU-wetgeving verder te verbeteren. Zij zal de effecten van wetgeving evalueren tijdens de hele beleidscyclus: wanneer beleid wordt ontworpen, wanneer het wordt gevoerd en wanneer het wordt herzien. De Commissie zal samenwerken met het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten om hen aan te moedigen "slimme regelgeving" toe te passen in hun activiteiten. Om de inspraak van burgers en andere belanghebbenden te versterken, heeft de Commissie ten slotte beslist om vanaf 2012 de termijn van haar openbare raadplegingen te verlengen.

Commissievoorzitter Barroso:

"Slimme regelgeving moet ervoor zorgen dat Europese wetgeving ten goede komt aan mensen en bedrijven. De financiële en economische crisis heeft aangetoond dat regelgeving een noodzakelijke rol heeft te spelen. Regelgeving moet goed zijn opgesteld om de beoogde doestellingen te bereiken, duurzame welvaart te creëren en de consumenten te beschermen, zonder ondernemingen en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf te verstikken. De voorstellen van vandaag zijn van essentieel belang willen we de ambitieuze doelstellingen van de strategie Europa 2020 voor slimme, duurzame en inclusieve groei bereiken. Om goede wetgeving tot stand te brengen is het belangrijk te luisteren naar de mensen die de gevolgen ervan zullen ondervinden. Daarom versterken wij de inspraak van burgers en andere belanghebbenden nog meer en zullen wij de termijn van onze openbare raadpleging verlengen van 8 tot 12 weken."

De mededeling over slimme regelgeving in de EU bevat maatregelen op drie gebieden om tot regelgeving van optimale kwaliteit te komen, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

Ten eerste zal de Commissie zich richten op de hele beleidscyclus door meer aandacht te schenken aan de evaluatie van bestaande wetgeving en beleid. De daaruit voortvloeiende bevindingen zullen samen met effectbeoordelingen de kern vormen van het ontwerp van nieuwe of herziene regelgeving. Alle belangrijke wetgevingsinitiatieven blijven onderworpen aan effectbeoordelingen om bewijsmateriaal en transparantie te krijgen over alle voordelen en kosten van de voor de politieke besluitvorming beschikbare beleidskeuzes. De Commissie zal ook haar bestaande maatregelen om de wetgeving te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen, integreren in haar systematische herziening van bestaande wetgeving teneinde ervoor te zorgen dat deze maatregelen maximaal effect hebben.

Ten tweede zal de Commissie, aangezien slimme regelgeving een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle bij de EU-beleidsvorming betrokken instanties (het Europees Parlement, de Raad, de lidstaten en andere belanghebbenden), met al deze actoren blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat de agenda door alle actoren actief wordt uitgevoerd. De Commissie zal ook haar activiteiten inzake beleidsuitvoering versterken door de wetgeving duidelijker en toegankelijker te maken en met de lidstaten samenwerken voor de strikte handhaving ervan. De Commissie verzoekt het Parlement en de Raad om vooruitgang te boeken inzake hun verbintenis om belangrijke amendementen van haar voorstellen aan een effectbeoordeling te onderwerpen.

Ten derde zal de inspraak van burgers en belanghebbenden verder worden versterkt door vanaf 2012 de raadplegingstermijn te verlengen van 8 tot 12 weken, door in 2011 het raadplegingsbeleid van de Commissie te evalueren en door de voorspelbaarheid van de door de Commissie geplande voorstellen en ex post evaluatieactiviteiten te vergroten zodat de belanghebbenden in een veel vroeger stadium hun bijdrage kunnen voorbereiden.

De Commissie heeft ook het verslag over subsidiariteit en evenredigheid van 2009 goedgekeurd (Zeventiende verslag "De wetgeving verbeteren"). Het verslag bevat achtergrondinformatie over de beginselen en voorbeelden van belangrijke gevallen waarin bezorgdheid over subsidiariteit is gerezen. Het toont aan dat de verschillende actoren er uiteenlopende meningen op nahouden – de Commissie, het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité en de nationale parlementen.

In de tweede helft van 2012 zal de Commissie verslag uitbrengen over de vooruitgang inzake de agenda voor slimme regelgeving.

Achtergrond

In het kader van haar agenda voor betere regelgeving heeft de Commissie al een belangrijke wijziging teweeggebracht in de manier waarop zij beleid maakt en wetgeving opstelt. Zij heeft gezorgd voor grotere transparantie en meer verantwoordingsplicht en heeft empirisch onderbouwde beleidsvorming bevorderd.

Alle wetgevingsinitiatieven met belangrijke gevolgen gaan vergezeld van een effectbeoordeling en een onafhankelijke raad voor effectbeoordeling controleert de kwaliteit ervan. Eind augustus 2010 had de Commissie 520 effectbeoordelingen uitgevoerd.

In een recent speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Effectbeoordelingen in de instellingen van de EU: komen ze de besluitvorming ten goede?" (IP/10/1187) wordt erkend dat dit systeem een veel ruimere werkingssfeer heeft dan de bestaande soortgelijke systemen, als goede praktijk in de EU wordt aangemerkt en de besluitvorming in de EU-instellingen ten goede komt.

De Commissie heeft de belanghebbenden meer mogelijkheden geboden om bij te dragen aan het beleidsvormingsproces, onder meer via publiek toegankelijke routekaarten met informatie over het geplande beleid en de raadplegingsactiviteiten voor alle belangrijke initiatieven van de Commissie.

Een lopend vereenvoudigingsprogramma levert voor burgers en bedrijven aanzienlijke voordelen op. Tegen eind 2010 zullen in totaal ongeveer 200 vereenvoudigingsvoorstellen zijn aangenomen.

Het actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten zal, zoals gepland, zijn doelstelling om de bureaucratie tegen 2012 met 25% terug te dringen, ruim halen. De voorstellen van de Commissie zouden, als zij worden aangenomen, voor Europese bedrijven jaarlijks 38 miljard euro besparingen opleveren en zo de administratieve lasten met 31% terugdringen. Het Europees Parlement en de Raad hebben recentelijk een voorstel aangenomen betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, dat ongeveer 18,4 miljard euro van die besparingen zal opleveren en bespreken een ander voorstel waardoor meer dan vijf miljoen micro-ondernemingen zouden worden vrijgesteld van de EU-regels inzake financiële verslaglegging.

De Commissie heeft het mandaat van de groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau onder leiding van Edmund Stoiber verlengd tot eind 2012.

In het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" en de interinstitutionele gemeenschappelijke aanpak van effectbeoordelingen wordt uiteengezet hoe de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad op dit gebied samenwerken. In de werkgroep van nationale regelgevingsdeskundigen van hoog niveau werken deskundigen van de lidstaten en de Commissie samen en wisselen zij van gedachten.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_nl.htm


Side Bar