Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Briuselis, 2010 m. spalio 8 d.

Sumanus reguliavimas. Užtikrinti, kad Europos teisės aktai būtų naudingi žmonėms ir įmonėms

Šiandien Europos Komisija išdėstė, kaip ketina toliau gerinti teisės aktų kokybę ir didinti jų svarbą. Ji vertins teisės aktų poveikį visais politikos ciklo etapais: formuojant, įgyvendinant ir peržiūrint politiką. Komisija bendradarbiaus su Europos Parlamentu, Taryba ir valstybėmis narėmis, skatindama juos savo darbe taikyti sumanų reguliavimą. Galiausiai, kad piliečių ir kitų suinteresuotųjų šalių balsas būtų labiau girdimas, Komisija nusprendė nuo 2012 m. pailginti savo viešų konsultacijų trukmę.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pareiškė:

„Sumaniu reguliavimu reikia užtikrinti, kad Europos teisės aktai būtų naudingi žmonėms ir įmonėms. Iš ekonominių ir finansinių problemų paaiškėjo, kad reguliavimas būtų reikalingas reiškinys. Jis turi būti tinkamai parengtas, kad būtų pasiekti numatyti tikslai, užtikrinta ilgalaikė gerovė visiems ir vartotojų apsauga, neapsunkinant ūkio subjektų, kaip antai MVĮ. Šiandien pateikiami pasiūlymai būtini, jei norime pasiekti „Europa 2020“ strategijoje numatytus plataus užmojo pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus. Norint priimti tinkamus teisės aktus, svarbiausia klausyti tų, kurie pajus tų teisės aktų poveikį. Todėl, kad piliečių bei kitų suinteresuotųjų šalių balsas būtų labiau girdimas, viešas konsultacijas pailginsime nuo 8 iki 12 savaičių.“

Komisijos komunikate „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ nustatyti tikslai trijose srityse, siekiant priimti kuo geresnės kokybės teisės aktus, besąlygiškai laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Pirma, Komisija veiks visais politikos ciklo etapais, daugiau dėmesio skirdama galiojančių teisės aktų ir strategijų vertinimui. Į rezultatus, kaip ir į poveikio vertinimą, bus atsižvelgta kuriant naujus arba peržiūrint galiojančius teisės aktus. Ir toliau bus atliekami svarbiausių teisės aktų pasiūlymų poveikio vertinimai, siekiant pagrįsti pasirinktus politinis sprendimus ir suteikti daugiau informacijos apie pasirinktų politinių galimybių naudą ir sąnaudas. Komisija taip pat taikys esamas teisės aktų paprastinimo ir administracinės naštos mažinimo priemones, nuolat peržiūrėdama galiojančius teisės aktus, kad užtikrintų didžiausią šios veiklos poveikį.

Antra, už sumanų reguliavimą kartu atsakingi visi ES politiką formuojantys subjektai (Europos Parlamentas, Taryba, valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys), todėl Komisija tęs darbą su jais siekdama užtikrinti, kad visi aktyviai toliau įgyvendintų darbotvarkę. Komisija taip pat sustiprins savo veiklą politikos įgyvendinimo srityje, stengdamasi, kad teisės aktai būtų aiškesni ir prieinamesni, ir bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekdama, kad teisės aktai būtų griežtai vykdomi. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą ir toliau laikytis savo įsipareigojimų atlikti pagrindinių jos pasiūlymų pakeitimų poveikio vertinimą.

Trečia, kad piliečių bei kitų suinteresuotųjų šalių balsas būtų labiau girdimas, nuo 2012 m. viešos konsultacijos ilginamos nuo 8 iki 12 savaičių, 2011 m. bus atlikta Komisijos konsultacijų politikos peržiūra, o gaudamos daugiau informacijos apie Komisijos numatytus teikti pasiūlymus bei dėl atliekamų ex-post vertinimų suinteresuotosios šalys galės parengti savo nuomones daug anksčiau.

Be to, Komisija patvirtino 2009 m. subsidiarumo ir proporcingumo ataskaitą (17-oji geresnės teisėkūros ataskaita). Ataskaitoje pateikiama pagrindinė informacija apie šiuos principus ir pagrindinių atvejų, kai kilo abejonių dėl subsidiarumo principo laikymosi, pavyzdžiai. Iš ataskaitos matyti, kokios skirtingos įvairių subjektų (Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos, Regionų komiteto, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei nacionalinių parlamentų) nuomonės.

2012 m. antrą pusmetį Komisija parengs sumanaus reguliavimo darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

Pagrindiniai faktai

Įgyvendindama savo geresnio reglamentavimo darbotvarkę, Komisija jau padarė didelę pažangą formuodama politiką ir teikdama teisės aktų pasiūlymus. Dėl to pagerėjo skaidrumas ir atskaitomybė, skatinamas įrodymais pagrįstos politikos formavimas.

Atliekamas visų svarbiausių teisės aktų pasiūlymų poveikio vertinimas, kurio kokybę tikrina nepriklausoma Poveikio vertinimo valdyba. Iki 2010 m. rugpjūčio mėn. pabaigos Komisija atliko 520 poveikio vertinimų.

Neseniai pateiktoje Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje „Poveikio vertinimai ES institucijose: ar jie padeda priimti sprendimus?“ (IP/10/1187) pripažįstama, kad ši sistema, kuri taikoma daug plačiau už kitas sistemas, laikoma gera patirtimi Europos Sąjungoje ir padeda priimti sprendimus ES institucijose.

Komisija suteikė daugiau galimybių suinteresuotosioms šalims dalyvauti politikos formavimo procese, pavyzdžiui, leisdama visuomenei susipažinti su gairėmis, kuriose pateikiama informacija apie planuojamą politiką ir konsultacijas dėl svarbiausių Komisijos pasiūlymų.

Įgyvendinama teisės aktų paprastinimo programa atnešė daug naudos piliečiams ir įmonėms. Iki 2010 m. pabaigos bus priimta apie 200 teisės aktų paprastinimo pasiūlymų.

Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programos tikslas – iki 2012 m. 25 proc. sumažinti biurokratizmą – jau dabar pasiektas ir viršijamas. Komisija pateikė pasiūlymų, kuriuos priėmus Europos įmonės kasmet sutaupytų 38 mlrd. EUR, o administracinė našta sumažėtų 31 proc. Neseniai Europos Parlamentas ir Taryba pritarė pridėtinės vertės mokesčio pasiūlymui, dėl kurio turėtų būti sutaupyta maždaug 18,4 mlrd. EUR, ir svarsto kitą pasiūlymą – leisti 5 mln. labai mažų įmonių netaikyti ES apskaitos taisyklių.

Komisija pratęsė Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės, kuriai vadovauja Edmundas Stoiberis, įgaliojimus iki 2012 m. pabaigos.

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ir Tarpinstituciniame bendrame poveikio vertinimo metode numatyta, kaip Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba bendradarbiauja šioje srityje. Komisija ir valstybių narių ekspertai bendradarbiauja ir keičiasi nuomonėmis aukštos kvalifikacijos nacionalinių reglamentavimo srities ekspertų grupėje.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar