Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Bryssel 8.10.2010

Järkevällä sääntelyllä varmistetaan, että eurooppalaisesta lainsäädännöstä on etua ihmisille ja yrityksille

Euroopan komissio esitti tänään suunnitelmansa parantaa EU:n lainsäädännön laatua ja merkitystä. Se arvioi lainsäädännön vaikutusta koko poliittisen prosessin aikana politiikan suunnitteluvaiheesta sen käyttöönottoon ja tarkistukseen asti. Komissio toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin, neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa kannustaakseen niitä käyttämään järkevää sääntelyä toiminnassaan. Kansalaisten ja muiden sidosryhmien roolin vahvistamiseksi komissio on päättänyt pidentää julkista kuulemisaikaa vuodesta 2012 lähtien.

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan järkevällä sääntelyllä olisi varmistettava, että eurooppalaisesta lainsäädännöstä on etua ihmisille ja yrityksille. Rahoitus- ja talouskriisi on osoittanut, että sääntelyä tarvitaan. Sen on oltava hyvin suunniteltua, jotta sen tavoitteet voidaan saavuttaa, ja sen olisi varmistettava kestävä vauraus kaikille ja suojeltava kuluttajia ilman, että taloudellisten toimijoiden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, tilanne vaikeutuu. Tänään julkistetut ehdotukset ovat olennaisen tärkeitä Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettujen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden ihmisten kuulemisella, joihin lainsäädäntö vaikuttaa, on keskeinen merkitys lainsäädännön järkeistämisessä. Tästä syystä kansalaisten ja muiden sidosryhmien roolia vahvistetaan lisää ja julkista kuulemisaikaa pidennetään 8 viikosta 12 viikkoon”, Barroso totesi.

Järkevästä sääntelystä EU:ssa annetussa tiedonannossa vahvistetaan toimet kolmella alalla mahdollisimman korkeatasoisen sääntelyn saavuttamiseksi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen.

Ensinnäkin komissio kohdistaa toimet koko poliittiseen prosessiin kiinnittämällä enemmän huomiota voimassaolevan lainsäädännön ja politiikkojen arviointiin. Näin saadut tulokset ovat vaikutustenarviointien kanssa keskeisessä asemassa suunniteltaessa uutta tai tarkistettua lainsäädäntöä. Vaikutustenarviointeja tehdään edelleen kaikista tärkeimmistä lainsäädäntöaloitteista, jotta saataisiin tietoja poliittisessa päätöksenteossa tehtäviä valintoja koskevista eduista ja kustannuksista. Komissio sisällyttää lisäksi lainsäädännön yksinkertaistamista ja hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevat toimensa olemassa olevan lainsäädännön järjestelmälliseen tarkasteluun kyseisten toimien vaikutuksen maksimoimiseksi.

Toiseksi kaikki EU:n päätöksenteossa mukana olevat osapuolet (Euroopan parlamentti, neuvosto, jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät) ovat yhdessä vastuussa järkevästä sääntelystä. Tämän vuoksi komissio jatkaa toimimista yhteistyössä kaikkien kyseisten toimijoiden kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki noudattavat toimintasuunnitelmaa aktiivisesti. Komissio tehostaa myös toimintaansa politiikan täytäntöönpanon osalta selkiyttämällä lainsäädäntöä ja parantamalla sen saatavuutta sekä tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa lainsäädännön tiukan soveltamisen varmistamiseksi. Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa edistymään sitoumuksessaan tehdä vaikutustenarviointeja komission ehdotuksia koskevista tärkeistä muutoksista.

Kolmanneksi kansalaisten ja muiden sidosryhmien roolia vahvistetaan pidentämällä kuulemisaikaa 8 viikosta 12 viikkoon vuodesta 2012 lähtien, suorittamalla komission kuulemispolitiikkaa koskeva tarkistus vuonna 2011 ja lisäämällä komission suunnittelemien ehdotusten ja jälkiarviointien ennakoitavuutta, jotta sidosryhmät voivat valmistella osallistumistaan paljon varhaisemmassa vaiheessa.

Komissio hyväksyi myös vuoden 2009 kertomuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (17. parempaa säädöskäytäntöä koskeva kertomus). Kertomuksessa annetaan taustatietoja periaatteista sekä esimerkkejä tärkeimmistä tapauksista, joissa on otettu esille toissijaisuutta koskevia huolenaiheita. Siinä osoitetaan, että eri toimijoiden – komission, Euroopan parlamentin, neuvoston, alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean sekä kansallisten parlamenttien – näkökannat poikkeavat toisistaan paljon.

Komissio antaa kertomuksen järkevää sääntelyä koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanon edistymisestä vuoden 2012 toisella puoliskolla.

Tausta

Parempaa sääntelyä koskevan toimintasuunnitelmansa avulla komissio on jo onnistunut muuttamaan merkittävästi politiikan ja lainsäädännön laatimistapojaan. Se on lisännyt avoimuutta ja vastuullisuutta sekä edistänyt näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

Vaikutustenarvioinnit tehdään kaikista vaikutuksiltaan merkittävimmistä lainsäädäntöaloitteista ja riippumaton vaikutustenarviointilautakunta valvoo niiden laatua. Vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä komissio oli tehnyt 520 vaikutustenarviontia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa ”Tukevatko vaikutustenarvioinnit päätöksentekoa EU:n toimielimissä?” (IP/10/1187) todettiin, että kyseistä järjestelmää, jonka laajuus on ainutlaatuinen, pidetään hyvänä käytäntönä EU:ssa ja se tukee päätöksentekoa EU:n toimielimissä.

Komissio on lisännyt sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Se on esimerkiksi antanut etenemissuunnitelmansa kaikkien saataville, joten kaikkia tärkeimpiä komission aloitteita koskevista toimintasuunnitelmista ja kuulemisista on saatavilla tietoja.

Meneillään olevasta yksinkertaistamisohjelmasta on huomattavaa etua kansalaisille ja yrityksille. Vuoden 2010 loppuun mennessä on hyväksytty yhteensä 200 yksinkertaistamisehdotusta.

Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi tulee ylittämään tavoitteensa vähentää byrokratiaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Komissio on esittänyt ehdotuksia, jotka toteutuessaan toisivat 38 miljardin euron vuotuiset säästöt eurooppalaisille yrityksille. Hallinnollista rasitusta kevennettäisiin näin ollen 31 prosenttia. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät äskettäin ehdotuksen arvonlisäverosta, joka merkitsee 18,4 miljardin euron osuutta kyseisistä säästöistä. Ne keskustelevat myös toisesta ehdotuksesta, joka mahdollistaisi yli 5 miljoonan mikroyrityksen vapauttamisen EU:n tilinpäätössäännöistä.

Komissio pidensi riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän, jonka puheenjohtaja on Edmund Stoiber, toimikautta vuoden 2012 loppuun asti.

Toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä ja vaikutustenarviointia koskevassa toimielinten yhteisessä lähestymistavassa määritetään, miten Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto toimivat yhteistyössä tällä alalla. Komissio ja jäsenvaltioiden asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja jakavat näkemyksiään paremman sääntelyn asiantuntijoiden korkean tason ryhmässä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar