Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Brüssel, 8. oktoober 2010

Arukas reguleerimine: Euroopa õigus teenimas inimeste ja ettevõtjate huve

Täna seadis Euroopa Komisjon sihid ELi õigusaktide kvaliteedi ja asjakohasuse parandamiseks. Komisjon hindab õigusakti mõju kogu poliitikatsükli vältel: alates poliitika kujundamisest kuni selle rakendamise ja läbivaatamiseni. Komisjon teeb koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liikmesriikidega, et ärgitada ka neid aruka reguleerimise põhimõtteid rakendama. Selleks et anda kodanikele ja teistele sidusrühmadele enam hääleõigust, on komisjon otsustanud alates 2012. aastast pikendada avaliku konsulteerimise vältust.

Euroopa Komisjoni president José-Manuel Barroso ütles:

„Aruka reguleerimise eesmärk on, et Euroopa õigus teeniks inimeste ja ettevõtjate huve. Finants- ja majanduskriis on näidanud, et reguleerimisel on täita vajalik roll. Selle abil peab olema võimalik saavutada kavandatud eesmärke ning tagada jätkusuutlik heaolu ja tarbijakaitse, piiramata seejuures ettevõtjaid, eelkõige VKEsid. Tänased ettepanekud on väga olulised, kui me soovime saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia edasipüüdlikku eesmärki, milleks on arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. Otstarbeka õigusakti koostamisel on oluline kuulata neid inimesi, keda see mõjutab. Seepärast anname me kodanikele ja teistele sidusrühmadele veelgi suurema hääleõiguse ja pikendame avaliku konsulteerimise vältust kaheksalt nädalalt kaheteistkümnele nädalale.”

Arukat reguleerimist käsitlevas ELi teatises määratakse kindlaks kolm tegevusvaldkonda, mille abil on võimalik saavutada kvaliteetne reguleerimine, mille puhul võetakse täielikult arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Esiteks kavatseb komisjon olemasoleva õiguse ja poliitika tähtsustamise abil tegeleda kogu poliitikatsükliga. Selle töö tulemusi kasutatakse lisaks mõju hindamisele uute õigusaktide loomisel ja vanade läbivaatamisel. Mõju hinnatakse ka edaspidi kõigi tähtsamate seadusandlike algatuste puhul, et poliitikavalikute kogu kasu ja kulu oleks poliitiliste otsuste tegemisel selgelt ja läbipaistvalt näha. Et õigusaktidega tehtava töö mõju oleks võimalikult suur, vaatab komisjon õiguse lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise tagamiseks süstemaatiliselt läbi ka juba kehtivad õigusaktid.

Teiseks on arukas reguleerimine kõigi ELi poliitika kujundamises osalejate (Euroopa Parlament, nõukogu, liikmesriigid ja teised sidusrühmad) ühine vastutus. Komisjon jätkab kõigi nende osalejatega koostööd, et tegevuskava rakendaksid aktiivselt kõik. Samuti tõhustab komisjon koostöös liikmesriikidega poliitika rakendamise meetmeid, muutes õigusaktid selgemaks ja kättesaadavamaks. Komisjon kutsub parlamenti ja nõukogu üles täitma oma kohustust hinnata nende poolt tehtavate oluliste paranduste mõju õigusaktide ettepanekutele.

Kolmandaks antakse kodanikele ja teistele sidusrühmadele veelgi suurem hääleõigus, pikendades alates 2012. aastast konsulteerimiseks ette nähtud ajavahemikku kaheksalt nädalalt kaheteistkümnele. Selleks vaadatakse 2011. aastal läbi komisjoni konsulteerimispoliitika ning suurendatakse komisjoni kavandatavate ettepanekute ja järelhindamiste prognoositavust, et sidusrühmad saaksid osaleda juba palju varasemas etapis.

Komisjon kiitis heaks ka 2009. aasta aruande subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (17. aruanne „Parem õigusloome”). Aruandes esitatakse taustteave nende põhimõtete kohta ja esitatakse näited juhtumite kohta, kus subsidiaarsusega seotud probleemid on esile kerkinud. Aruanne pakub laia skaalat erinevate osalejate arvamusi: komisjon, Euroopa Parlament, nõukogu, Regioonide Komitee, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning riikide parlamendid.

Komisjon esitab aruande aruka reguleerimise tegevuskava rakendamise kohta 2012. aasta teises pooles.

Taust

Parema õigusloome tegevuskava raames on komisjon teinud juba märkimisväärseid muudatusi poliitika kujundamisel ja õigusaktide koostamisel. Komisjon on suurendanud läbipaistvust ja vastutustunnet ning edendanud tegelikkust arvestavat poliitikakujundamist.

Mõju hindamine kaasneb kõigi seadusandlike algatustega, mis võivad avaldada suurt mõju, ja hindamise kvaliteeti kontrollib sõltumatu mõju hindamise komitee. 2010. aasta augusti lõpuks oli komisjon teinud 520 mõju hindamist.

Hiljutises Euroopa Kontrollikoja eriaruandes „Kas mõjuhindamine ELi institutsioonides toetab otsuste tegemist?” (IP/10/1187) tunnistati, et see seninägematu ulatusega süsteem vastab ELi headele tavadele ja toetab otsuste tegemist ELi institutsioonides.

Komisjon on suurendanud sidusrühmade võimalusi anda oma panus poliitika kujundamisse, esitades avalikult kättesaadavad tegevuskavad kavandatava poliitika ja konsulteerimise kohta kõikide peamiste komisjoni algatuste puhul.

Käimasolev lihtsustamiskava toob kodanikele ja ettevõtjatele suurt kasu. 2010. aasta lõpuks võetakse vastu ligikaudu 200 lihtsustamisettepanekut.

Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm on teel oma eesmärgi ületamise suunas, milleks on bürokraatia vähendamine 25% võrra aastaks 2012. Kui komisjoni ettepanekud vastu võetakse, toob see Euroopa ettevõtjate jaoks kaasa aastase säästu summas 38 miljardit eurot, kuna halduskoormus väheneb 31% võrra. Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid hiljuti heaks käibemaksu käsitleva ettepaneku, mis tagaks 18,4 miljardit eurot sellest säästust, ja praegu on arutusel teine ettepanek, millega võimaldatakse üle 5 miljonile mikroettevõtjale vabastus ELi raamatupidamiseeskirjadest.

Komisjon pikendas Edmund Stoiberi juhtimisel töötava halduskoormust käsitleva sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma volitusi 2012. aasta lõpuni.

Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe ja mõju hindamist käsitleva institutsioonidevahelise ühise lähenemisviisi abil on määratud kindlaks Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu koostöökord selles valdkonnas. Komisjon ja liikmesriikide eksperdid teevad koostööd ja vahetavad seisukohti kõrgetasemelise liikmesriikide õigusloomeekspertide rühma kaudu.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar