Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2010

Έξυπνη νομοθεσία: ευρωπαϊκοί νόμοι που αποφέρουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα σχέδια της για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της νομοθεσίας της ΕΕ. Θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής, από τη σχεδίαση μιας πολιτικής μέχρι την εφαρμογή και την αναθεώρησή της. Η Επιτροπή θα συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη και θα τα ενθαρρύνει να εφαρμόζουν την «έξυπνη νομοθεσία» στο έργο τους. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να επιμηκύνει την περίοδο των δημόσιων διαβουλεύσεών της από το 2012 και μετά, για να ενισχύσει τη φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής:

«Η έξυπνη νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι αποφέρουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η νομοθεσία διαδραματίζει έναν αναγκαίο ρόλο. Η νομοθεσία αυτή πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένη για να επιτυγχάνει τους στόχους της, να εξασφαλίζει βιώσιμη ευημερία και να προστατεύει τους καταναλωτές, χωρίς να πιέζει ασφυκτικά τους οικονομικούς παράγοντες και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι σημερινές προτάσεις έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων περί έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο συνυπολογισμός των απόψεων των προσώπων που επηρεάζονται από τη νομοθεσία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη θέσπιση σωστής νομοθεσίας. Γι’ αυτό το λόγο, θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων και θα επιμηκύνουμε την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης από 8 σε 12 εβδομάδες.»

Η ανακοίνωση για την έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ προβλέπει την ανάληψη δράσης σε τρεις τομείς για την επίτευξη νομοθεσίας με την υψηλότερη δυνατή ποιοτική στάθμη, και τηρεί πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας:

Πρώτον, η Επιτροπή θα εστιάζεται σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, προσδίδοντας μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών. Οι πληροφορίες που θα προκύπτουν θα τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού νέας ή αναθεωρημένης νομοθεσίας, μαζί με τις εκτιμήσεις του αντικτύπου. Η εκπόνηση εκτιμήσεων του αντικτύπου για όλες τις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες θα συνεχιστεί με στόχο τη συλλογή εξακριβωμένων πληροφοριών και τη διαφανή αποτύπωση των οφελών και του κόστους των επιλογών πολιτικής που διατίθενται για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Επίσης, η Επιτροπή θα ενσωματώσει στο πλαίσιο της συστηματικής επανεξέτασης της ισχύουσας νομοθεσίας τις υφιστάμενες δράσεις της για την απλούστευση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ώστε να εξασφαλίσει τον μέγιστο αντίκτυπο αυτών των δραστηριοτήτων.

Δεύτερον, δεδομένου ότι η έξυπνη νομοθεσία υπάγεται στην επιμερισμένη ευθύνη όλων των συμμετεχόντων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, κράτη μέλη και λοιποί ενδιαφερόμενοι), η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται από κοινού με όλους αυτούς τους παράγοντες για να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή τους στην επίτευξη των σχετικών στόχων. Επίσης, η Επιτροπή θα ενισχύσει τις εργασίες της ως προς την πτυχή της εφαρμογής των πολιτικών καθιστώντας τη νομοθεσία σαφέστερη και πιο προσβάσιμη και θα συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για την αυστηρή επιβολή της τήρησής της. Η Επιτροπή καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους για εκπόνηση εκτίμησης του αντικτύπου σχετικά με τις ουσιαστικές τροποποιήσεις των προτάσεών της.

Τρίτον, η φωνή των πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων θα ενισχυθεί περαιτέρω με την επιμήκυνση της περιόδου διαβούλευσης από 8 σε 12 εβδομάδες από το 2012 και μετά, με την επανεξέταση της πολιτικής διαβούλευσης της Επιτροπής το 2011 και με την αύξηση της προβλεψιμότητας όσον αφορά τις σχεδιασθείσες προτάσεις της Επιτροπής και τις εκ των υστέρων εργασίες αξιολόγησης ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους πολύ νωρίτερα.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση του 2009 για την επικουρικότητα και αναλογικότητα (17η έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας). Η έκθεση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τις αρχές και παρουσιάζει παραδείγματα σημαντικών υποθέσεων όπου ανέκυψαν επιφυλάξεις σχετικά με την επικουρικότητα. Καταδεικνύει το μεγάλο εύρος των απόψεων που έχουν οι διάφοροι παράγοντες, δηλαδή η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τα εθνικά Κοινοβούλια.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εξαγγελιών για την έξυπνη νομοθεσία.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας, η Επιτροπή πέτυχε ήδη σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χαράσσει πολιτικές και καταρτίζει νομοθεσία. Με τις αλλαγές αυτές ενισχύθηκε η διαφάνεια και η λογοδοσία και προωθήθηκε η χάραξη πολιτικής επί τη βάσει εξακριβωμένων στοιχείων.

Οι εκτιμήσεις του αντικτύπου συνοδεύουν όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες με μείζονα αντίκτυπο και η ανεξάρτητη επιτροπή εκτίμησης του αντικτύπου ελέγχει την ποιότητά τους. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2010, η Επιτροπή είχε εκπονήσει 520 εκτιμήσεις του αντικτύπου.

Μια πρόσφατη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Εκτιμήσεις του αντικτύπου στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;» (IP/10/1187) αναγνώρισε ότι το σύστημα αυτό, που έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων, αξιολογείται ως ορθή πρακτική στο εσωτερικό της ΕΕ και στηρίζει τη λήψη αποφάσεων στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η Επιτροπή αύξησε το φάσμα των ευκαιριών για να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να συνεισφέρουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω χαρτών πορείας που διατίθενται στο κοινό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη πολιτική και τις εργασίες διαβούλευσης για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

Το τρέχον πρόγραμμα απλούστευσης απέφερε σημαντικά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του 2010, συνολικά εγκρίθηκαν περίπου 200 προτάσεις απλούστευσης.

Το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου αναμένεται να υπερβεί τον στόχο που είχε τεθεί γι’ αυτό, δηλαδή την κατά 25% μείωση της γραφειοκρατίας έως το 2012. Οι προτάσεις της Επιτροπής, εφόσον εγκριθούν, θα επιτρέψουν ετήσια εξοικονόμηση πόρων ύψους 38 δισεκ. EUR για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον διοικητικό φόρτο κατά 31%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα πρόταση σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, η οποία θα επιτρέψει ένα μέρος της προαναφερθείσας εξοικονόμησης πόρων, το οποίο εκτιμάται σε 18,4 δισεκ. EUR περίπου, και ήδη διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με ακόμα μία πρόταση, η οποία αφορά την απαλλαγή 5 εκατομμυρίων και πλέον πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση τήρησης των λογιστικών κανόνων της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρέτεινε τη θητεία της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών, υπό την προεδρία του κ. Edmund Stoiber, μέχρι το τέλος του 2012.

Η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και η διοργανική κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση του αντικτύπου καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Η Επιτροπή και οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου εθνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_el.htm


Side Bar