Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

V Bruselu dne 8. října 2010

Inteligentní regulace: záruka, že evropské předpisy budou pro občany a podniky přínosem

Evropská komise dnes představila svou vizi pro další zkvalitnění právních předpisů EU a zvýšení jejich relevantnosti. Bude vyhodnocovat dopad legislativy během celého cyklu tvorby politiky od okamžiku jejího navržení přes její provádění až po její přepracování. Komise bude spolupracovat s Evropským parlamentem, Radou a členskými státy a bude je podporovat v užití „inteligentní regulace“ ve své práci. Větší váha bude přiznána i názorům občanů a jiných zúčastněných stran, a to díky prodloužení veřejných konzultací, o němž Komise od roku 2012 rozhodla.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl:

„Inteligentní regulace by měla zaručit, že evropské předpisy budou pro občany i podniky přínosem. Finanční a ekonomická krize ukázala, že regulace hraje nezbytnou roli. Je třeba, aby byla dobře koncipována a vedla tak k naplnění zamýšlených cílů, mezi něž patří udržitelná prosperita a ochrana spotřebitele, která se však nesmí uskutečňovat na úkor podnikatelů, zvláště těch z malých a středních podniků. Dnešní návrhy jsou nutné pro dosažení náročných cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, které vytyčuje strategie Evropa 2020. Pro to, aby byla legislativa správně nastavená, je velmi důležité naslouchat lidem, jichž se bude dotýkat. Z toho důvodu se snažíme ještě více posílit vliv občanů a jiných zainteresovaných stran a prodloužíme dobu trvání veřejných konzultací z osmi na dvanáct týdnů.“

Aby bylo možné dosáhnout regulace nejvyšší možné kvality při plném dodržení zásad subsidiarity a proporcionality, stanovuje sdělení o inteligentní regulaci v EU opatření ve třech oblastech:

Za prvé: Komise se zaměří na celý cyklus tvorby politiky tím, že bude přikládat větší význam hodnocení stávající legislativy a politik. Získané informace budou společně s posouzením dopadů využívány jako klíčový prvek v procesu přípravy nových nebo přepracovaných právních předpisů. Posuzování dopadů se bude dále provádět u všech významnějších legislativních iniciativ, aby byly zajištěny podklady a transparentnost ohledně všech přínosů a nákladů jednotlivých alternativ politiky zvažovaných v rámci politického rozhodování. Do systematického přezkumu stávajících předpisů Komise rovněž zahrne své kroky podnikané za účelem zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže, čímž chce přispět k co největšímu dopadu těchto opatření.

Za druhé: jelikož je inteligentní regulace sdílenou odpovědností všech těch, kteří se účastní tvorby politik EU (Evropský parlament, Rada, členské státy a jiné zúčastněné strany), bude Komise nadále společně s těmito aktéry dbát na to, aby byla daná agenda všemi aktivně naplňována. Chce také věnovat více pozornosti provádění legislativy, u které bude proto usilovat o větší srozumitelnost a dostupnost, a s členskými státy bude spolupracovat na jejím přísném uplatňování. Komise vyzývá Parlament a Radu, aby pokročily při plnění svého závazku vypracovávat posouzení dopadů u podstatných změn jejích návrhů.

Za třetí: vliv občanů a dalších zúčastněných stran bude od roku 2012 dále posílen tím, že se prodlouží doba trvání konzultací z osmi na dvanáct týdnů, v roce 2011 se přezkoumá politika Komise v oblasti konzultací a také se zvýší předvídatelnost plánovaných návrhů Komise a hodnocení ex post, aby si mohly zúčastněné strany připravit své příspěvky v mnohem ranější fázi.

Komise také schválila zprávu o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2009 (17. zpráva o zlepšení tvorby právních předpisů). Zpráva poskytuje obecné informace o těchto dvou zásadách a uvádí příklady hlavních případů, kdy byly vysloveny obavy o to, zda je dodržena zásada subsidiarity. Představuje také širokou škálu názorů, které zastávají různí aktéři – Komise, Evropský parlament, Rada, Výbor regionů, Hospodářský a sociální výbor a parlamenty členských států.

Ve druhé polovině roku 2012 předloží Komise zprávu o pokroku při provádění agendy k inteligentní regulaci.

Souvislosti

V rámci programu zlepšování právní úpravy již Komise dosáhla podstatných změn ve způsobu tvorby politik a navrhování legislativy. Zvýšila se transparentnost a odpovědnost a prosadila se věcně podložená tvorba politik.

U všech významnějších legislativních iniciativ se posuzují dopady a kvalitu posouzení kontroluje nezávislý výbor pro posouzení dopadů. Ke konci srpna 2010 Komise uskutečnila 520 těchto posouzení.

Nedávná zvláštní zpráva Evropského účetního dvora „Posuzování dopadů v orgánech EU: napomáhá při rozhodování?“ (IP/10/1187) potvrzuje, že tento systém s nesrovnatelným polem působnosti oproti jiným stávajícím systémům je v rámci EU považován za osvědčený postup a že je orgánům EU při rozhodování skutečně nápomocný.

Komise rozšířila spektrum příležitostí, jak mohou zúčastněné strany přispět k procesu tvorby politiky, a to mj. také prostřednictvím veřejně dostupných „cestovních map“ („roadmaps“) s informacemi o plánované politice a konzultacích ohledně všech závažnějších iniciativ Komise.

Právě probíhající program pro zjednodušení právních předpisů znamená značný přínos pro občany i podniky. Do konce roku 2010 bude celkem přijato přibližně 200 návrhů týkajících se zjednodušení.

Akční program pro snižování administrativní zátěže podle všeho překoná svůj cíl snížit do roku 2012 tuto zátěž o 25 %. Pokud budou schváleny návrhy Komise, přinesou evropským podnikům úspory ve výši 38 miliard EUR ročně, což by představovalo snížení administrativní zátěže o 31 %. Evropský parlament a Rada nedávno schválily návrh týkající se daně z přidané hodnoty, jenž přinese kolem 18,4 miliard EUR z uvedených úspor, a projednávají další návrh, který má umožnit vynětí více než 5 milionů mikropodniků z působnosti účetních pravidel EU.

Komise prodloužila do konce roku 2012 mandát skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni, které předsedá Edmund Stoiber.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů a interinstitucionální společný přístup k posuzování dopadů stanovují, jak Evropská komise, Evropský parlament a Evropská rada v této oblasti spolupracují. Komise a odborníci z členských států spolupracují a dělí se o své názory v rámci skupiny předních vnitrostátních právních expertů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_cs.htm


Side Bar